Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Záchrana člověka
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Všechny strany

Záchrana člověka (spása) a křesťanský život

Proč by se měl člověk zajímat o nějakou záchranu duše?

Bůh stvořil člověka s duší, duchem a tělem. Hříchem je duch mrtvý, dokud není oživen Duchem Božím. 

Aby člověk mohl po smrti být v Božím království (v "nebi"), musí být duchovně narozený. Jak?

Sk 20:21: Pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista.

Tím je člověk duchovně narozený. Spása člověka totiž nespočívá v chození do kostela, ale v duchovním narození – z Boha. (Jn 1:12-13, 3:3, 6:63). Jako se z vás chozením do garáže nestane auto, tak se z vás pouhým chozením do kostela nestane Boží dítě, tj. křesťan. Musíte být duchovně narozeni - Jan 3:3.

Pokání znamená "změna srdce." Znamená to svěřit svůj život Bohu – už si nežiji po svém, ale podle Jeho vůle. Při pokání se zastavím na cestě, po které jsem ve skutečnosti utíkal od skutečného Boha, byť třeba i pod rouškou falešného náboženství, OBRÁTÍM SE, a začnu utíkat k Bohu Stvořiteli. Vyznám Bohu své hříchy s úmyslem jich zanechat (tělesné – např. smilstvo, chamtivost, materialismus... i duchovní – např. pýcha, modlářství (uctívání nečeho jiného, než Boha Bible) a snažím se hledat a konat Jeho vůli, jak je zaznamenaná v Bibli.

Víra znamená, že věřím Bohu Bible a Jeho Synu, Ježíši Kristu. Každý člověk má víru. Lidé věří v plno věcí, třeba, že most, přes který jedou autem, nespadne; že je udrží výtah, že když zmáčknou tlačítko na dálkovém ovládání, že neviditelné radiové vlny spustí hudbu v rádiu nebo film v televizi...

Proč Ježíš Kristus? Ježíš Kristus, Syn Boží, sňal na kříži hříchy celého světa (Jan 1:29). To nikdo jiný neudělal. Proto není pod širým nebem jiného jména, kterým můžeme být spaseni - Sk 4:12.

Když tedy lidé říkají, že v Ježíše Krista nevěří, nejde o to, že nemají víru, ale že NECHTĚJÍ věřit. To je pro ně ale hrozná ztráta. Kdo zemře v hříchu (protože nepřijal Krista který ho na kříži vykoupil z hříchu, za svého zachránce), ten nemůže být po smrti ve společnosti svatého Boha a tudíž je zavřen do vězení za své hříchy (Bůh je nazývá zločiny proti jeho Zákonu - 1 Jn 3:4). Protože Bůh dělá všechno perfektně, i toto vězení je perfektní - utrpení na věky - napořád. V pekle. Možná se to zdá lidem kruté, ale není. Bůh totiž dělá vše, co může, s výjimkou znásilňování lidské svobodné vůle, aby lidé v pekle neskončili. Dokonce za nás nehodné hříšníky obětoval svého jediného Syna. Kdo jde do pekla, "vyhrál" nad Bohem. No, nejen, že se není čím chlubit, je to hrozný osud, který si mnozí lidé ignorováním Boha vydobyli.

Jsou totiž dvě smrti: 

1. Smrt tělesná - duše je oddělena od těla.

2. Smrt duchovní, věčná - duše je oddělena od Boha. Neznamená to ale být bez vědomí, duše je živá, ale oddělená od Boha - v pekle. Být v pekle je nesmírné utrpení. PROTO BŮH LIDI VARUJE - SKRZE SVÉ PÍSMO, USVĚDČOVÁNÍ BOŽÍM DUCHEM A SKRZE SVŮJ LID. 

Jan 1:12,13, 3:3: Musíš se narodit znovu, duchovně, z Boha.

Jan 3:16: Spása je pro každého, kdo uvěří

Řím 3:10, 23, 5:8, 6:23, Nikdo není dobrý, ne ani jeden... všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy...mzdou hříchu je smrt, ale dar boží je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu

Řím 10:9-10: ... Když svými ústy vyznáš Pána Ježíše a uvěříš ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn.

Nestačí o záchraně člověka vědět, musím Boží dar spásy mé duše přijmout, je to dar (Efeským 2:8-9). Boží dar záchrany se přijímá motlidbou ve vlastních slovech.

MODLIDBA ZA ZÁCHRANU DUŠE:

Začátek modlidby: oslov Boha Otce ve jménu jeho Syna, Ježíše Krista. (Ježíš řekl: „Nikdo nepřichází k Otci, než skrze mě.“ Jn 14:6)

1. PokáníBohu: Vyjádři Bohu lítost nad svými hříchy, vzpomeň si na ně. Pak mu řekni, že už tahle nechceš žít, (v hříchu); že chceš žít podle Jeho vůle.

2. VíraJežíše Krista. Řekni Bohu, že věříš že Ježíš zemřel za tvé hříchy podle Písem, byl pohřben a třetí den vstal z mrtvých podle Písem (1 Kor 15:3-5). Řekni Bohu, že přijímáš Jeho dar záchrany Tvé duše vírou v Ježíše Krista, kterého tímto přijímáš za svého Pána.

Konec modlidby za spásu Tvé duše: poděkuj Bohu za Ježíše, který zaplatil za Tvé hříchy a za věčný život, který ti skrze Tvé pokání a víru v Ježíše DAROVAL.

Víra se buduje čtením Bible (Víra, je ze slyšení zprávy a tou zprávou je Boží Slovo - Řím 10:17).

Skutečná víra není jen vyznat Krista pusou, ale hledat a konat Jeho vůli. Už nepatříme sami sobě, byli jsme draze vykoupeni a jsme teď chrámem Svatého Ducha, který v nás přebývá – 1 Kor 6:19-20.  Na trůnu mého života teď sedí Ježíš, ne já. Pokud si někdy nejsem jistý, jestli co dělám, je hřích – můžu se zeptat: „Dělal bych to, kdyby Ježíš stál vedle mne? „Co by udělal Ježíš? 

Mt 7:21: Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale jen Ten, kdo koná vůli mého otce, který je v nebesích. Skutečná spása/záchrana se projevuje změněným životem, poslušným Bohu2 Kor 5:17: „Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše je nové.“ 1 Kor 6:19-20: Copak nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého, který je ve vás a kterého máte od Boha? Už nepatříte sami sobě; byli jste draze vykoupeni! Ctěte proto Boha svým tělem i svým duchem – vždyť obojí je Boží.

Poznávej Boha denním čtením Bible a modlitbami. Také mu naslouchej, jak promlouvá do Tvého srdce. Posiluj se navzájem společenstvím s jinými křesťany, kteří nejen vyznali Krista pusou, ale žijí podle Jeho Slova, Bible.