Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Kristus nebo Antikristus
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Všechny strany

KRISTUS NEBO ANTIKRISTUS? – Daniel 9:27a

Úvod:

„Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou

(Da 9:27a; ČEP)

V křesťanských kruzích panuje dlouho debata o tom, jestli ten, kdo zastaví oběti v Dan 9:27a je Kristus nebo Antikristus. Přitom je zřejmé, že pro některé křesťany výklad Dan 9:27a má rozhodující vliv na jejich chápání věcí budoucích, tzv. eschatologie. Dovolím si tedy udělat hlubší rozbor tohoto verše, jak v přímém kontextu zapadá do knihy Daniele i jak v širším kontextu zapadá do celé Bible - abych pomohl čtenáři udělat si ryze Biblický pohled na tuto těžší, ale klíčovou pasáž Písma.

Podívejme se na znění tohoto verše v nejuznávanějším z anglických textů, tj. Bible Krále Jakuba.

A potvrdí smlouvu s mnohými na jeden týden: a uprostřed týdne způsobí zastavení obětí a úliteb... Dan 9:27a; KJV.

(And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, ... Da 9:27a; KJV).

Pozn: Z Kontextu celé kapitoly Dan 9 víme, že tento „týden“ je v prorockém symbolismu a kontextu Danielovy deváté kapitoly sedm let, z celkových 490 (70 sedem) prorockých let, o kterém pojednává Dan 9:24-27. Více detailů – viz Apendix č. 1.

 

Je zřejmé, že se v některých církvích učí:

1. Ten, kdo zastavil oběti v Dan 9:27 je Kristus.

2. Posledních 7 let Danielova proroctví v Dan 9:24-27 je rozděleno takto: V první polovině posledního

70. sedmiletí (týdne), jež spojitě navazovalo na 69. sedmiletí (týden), Ježíš kázal

evangelium učedníkům, a v druhé polovině sedmiletí, po Ježíšově ukřižování, bylo evangelium

kázáno Židům. Až teprve potom pohanům.“ (Pavel Steiger v rozhovoru pro Grano Salis, výňatek z článku na www.apologet.cz, sekce Kalvinismus /Armenianismus.)

3. Nebude žádné pozemské Tisícileté království Mesiáše, Ježíše Krista.

Prvních 3,5 let “70.” týdne prý Kristus kázal evangelium učedníkům.

Druhých 3,5 let “70. týdne” prý bylo evangelium kázáno Židům.

Tudíž, podle této teologie Danielova sedmdesátá “sedma let” byla již naplněna – 3,5 let Krisovy služby plus 3,5 let po Kristově službě, kdy bylo údajně evangelium kázáno pouze Židům.

Je samozřejmé, že Kristus zastavil oběti na kříži. On je Boží Beránek, který se jednou pro vždy stal perfektní obětí za naše hříchy. Proto už není potřeba dále přinášet Bohu zvířecí oběti (teď se na Boží oltář pokládáme my, křesťané – Řím 12:1-2). To je samozřejmě pravda, ale kontext Dan 9:27 nemluví o Kristu, jak si teď jasně vysvětlíme. Bible i historie totiž zaznamenala události, které také způsobily zastavení obětí v chrámu a nebylo to Kristem. Tudíž zastavení obětí může a nemusí být způsobeno jen Kristem.

Dále uvidíme, že Biblická chronologie nekoresponduje s učením, že sedm let Danielovy 70. Sedmy bylo vyplněno 3,5 letým Kristovým kázáním evangelia učedníkům a potom 3,5 let Židům.

 

Detailní vysvětlení:

Je ten, kdo zastavil oběti v Dan 9:27 Kristus?

Kristus zastavil duchovní potřebu pro oběti, ta však nekorespondovala s materiálním zastavením obětí, o kterém mluví např. Dan 27a:                      

1. I když Kristus efektivně zastavil DUCHOVNÍ POTŘEBU pro zvířecí oběti za hříchy lidí, Židé dál pokračovali v obětním systému až do r. 70 n.l. kdy byl chrám zbořen římskými legiemi. Pro nezasvěceného pozorovatele tudíž oběti pokračovaly dalších 40 let. V tomto případě Kristus nezastavil oběti nabízené v chrámu po dalších 40 let po jeho ukřižování, dokud nebyl chrám zničen. Vedoucí Židé totiž neuvěřili, že Ježíš je Mesiáš, a tak dál vyhlíželi svého Mesiáše a pokračovali v obětním systému Starého Zákona. 

Když byl chrám srovnán se zemí římskou armádou r. 70. n.l., tj, zhruba 40 let po ukřižování a vzkříšení Krista, oběti byly zastaveny, ale Římskou armádou, ne Kristem.

2. Syrský král zastavil oběti v Jeruzalémském chrámě ve 2. století před Kristem, a zjevně nebyl Kristus, naopak. Tento syrský král, Antiochus Epiphanes IV. je považován za starozákonní typ Antikrista – podle toho, jak se choval k Židům a co provedl v chrámě. Detaily níže.

3. Když byl chrám vypálen Nabukadnezzarovou babylónskou armádou r. 586. př. n. l., také byly efektivně zastaveny oběti, a nebylo to Kristem.

Z těchto příkladů vidíme, že zastavení obětí (materiální) nebylo způsobeno Kristem, ale okolnostmi, respektive Božím soudem skrze pohanské armády. Níže si vysvětlíme, že Dan 9:27 mluví o takovém materiálním zastavení obětí v budoucnu.

Dan 9:24-27KJV, s přihlédnutím k hebrejskému textu:

24Sedmdesát sedem je doba určená pro tvůj lid a tvé svaté město,

Ukončit přestoupení,

A učinit konec hříchům,

Provést usmíření za zkaženost,

A nastolit věčnou spravedlnost,

A zapečetit vidění a proroctví

A pomazat nejsvatější Svatyni.

25Tedy věz a rozuměj, že od vydání příkazu obnovit a postavit Jeruzalém až do Mesiáše vládce, bude sedm sedem a šedesát dva sedem: ulice bude znovu vystavena, a zeď, dokonce v obtížných dobách.

26 A po šedesáti dvou sedmách bude Mesiáš zabit, ale ne pro sebe: a lidé vládce, který přichází přijde a zničí město a svatyni; a jeho konec přijde jako povodeň a do konce války je rozhodnuto o ničení.

27 A potvrdí smlouvu s mnohými na jednu sedmu: a uprostřed sedmy způsobí zastavení obětí a úliteb,

A pro rozšíření ohavností ji učiní desolátnou, dokonce až do naplnění, a to, o čem je rozhodnuto, bude vylito na desolátníka.

1. Kdo je ten, kdo zastaví oběti?

Kontext pasáže:

1. Vládce, který přichází– v. 26.

2. Jeho lid zničí město a svatyni. (Kristův lid toto neučinil – nýbrž římské legie – tudíž se zde píše o budoucím římském vládci, např. budoucí forma Evropského „impéria“).

3. Jeho konec přijde jako povodeň, bude ničit až do konce války (během které bylo zničeno město a svatyně). Tento popis se nehodí na Krista.

4. Uzavře smlouvu týkající se Izraele na sedm let. (Kontext Danielových proroctví je především jeho lid, Izrael – v. 24.) Uprostřed smlouvy ji zruší (po 3,5 letech) a „způsobí zastavení oběti a úliteb“ Dan 9:27a. Toto koresponduje s Velkým soužením, Dobou Jákobova „trable“ - Jer 30:7, Dan 12:1, poslední verše Dan 9, též Zj 6-19, Zach 14-16, Mt. 24....

Když Kristus prolil na kříži svou krev, uzavřel Novou smlouvu s celým lidstvem – navěky a ne jen na sedm let! ... 27 A potvrdí smlouvu s mnohými na jednu sedmu:... Tento vládce potvrdí smlouvu NA sedm let, ne V poslední sedmě let, jak uvádějí české překlady! Doslovně přeloženo: ...prosadí smlouvu s mnohými sedm let.

Širší kontext knihy Daniele:

5. Bůh mu to dovolí „pro rozšíření ohavností“ Izraelským lidem – viz Dan 8

6. Jednou z hlavních témat Danielových proroctví je varování Židů před „malým rohem“ (Dan 7; Dan 8) který v kontextu Bible koresponduje s posledním vládcem prorockých impérií zmíněných v Danielovi – je to vládce obnoveného 4. Světového impéria, tj. „Říma.“ Jeho typem je syrský král Antiochus Epiphanes IV., popsaný v Dan 11, a sám Antikristus je popsaný v poslední části Dan 11. Dvanáctá kapitola Daniele dodává další detaily Velkého soužení, jehož předchozím typem bylo soužení způsobené Antiochem Epiphanesem IV., který též ve 2. stol př. n.l. znesvětil svatyni vztyčením své modly a nutil Izrael, aby ho uctívali jako Boha.


 

Široký kontext celé Bible:

7. 2 Thes 2:3-4 mluví o něčem podobném, jenže to bylo napsáno až tři století po teroru způsobeném Antiochem Epiphanesem IV. 2 Thes 2:3-4 ještě nebylo naplněno! Mluví jasně o Antikristovi, který se posadí v chrámu a bude se prohlašovat za Boha. Této události bude předcházet odpadání od pravdy (Ř. apostasía = dezerce od pravdy, ne odpadání od Boha nebo od víry.) Lidé, bez moudrosti čerpané z Božího Písma, které opustili a překroutili, potom naletí Antikristovi! On se totiž bude vydávat za Židy očekávaného Mesiáše.

8. Ježíš mluví o otřesné ohavnosti v chrámě (Mt 24:15, Mk 13:14) a odvolává se právě na proroctví Daniele. Ježíš se díval do budoucnosti, tudíž toto znesvěcení chrámu je záležitost budoucnosti. Nebylo ani vyplněno v r. 70 n.l., kdy byl chrám vypálen navzdory úsilí římského generála Tita skvostný chrám uchovat jako jeden ze sedmi divů světa (Josephus). Protože chrám během bojů o Jeruzalém vyhořel, nikdo neměl příležitost se tam posadit a prohlásit se za Boha.

9. Ježíš naráží na to, že zatímco ho Židé odmítli, jiného přijmou: Jn 5:43, NSAB: "Přišel jsem ve jménu Mého Otce a nepřijímáte Mě; když jiný přijde ve svém jménu, toho přijmete.

10. Proroctví o Antikristu ve Zj 13 ještě nebyla vyplněna, takže příchod Antikrista a jeho falešného proroka není žádný mýtus, ale záležitost budoucnosti. Neměli bychom si vykládat Zj 13 alegoricky, protože všechna už vyplněná proroctví též byla míněna doslovně!

Můžeme tudíž učinit závěr, že kontext Dan 9:27a jasně poukazuje na „vládce, jehož lid zničil Jeruzalém a svatyni,“ ne na Krista. Tento vládce (Antikristus, falešný Mesiáš, muž hříchu) zastaví oběti v budoucím chrámu (2 Tes 2:3-4), ne Kristus.

 

2. Kdy bude naplněna Danielova Sedmdesátá sedma let:

V první polovině posledního 70. sedmiletí (týdne), jež spojitě navazovalo na 69. sedmiletí (týden), Ježíš kázal evangelium učedníkům, a v druhé polovině sedmiletí, po Ježíšově ukřižování, bylo evangelium kázáno Židům. Až teprve potom pohanům.“ (Pavel Steiger v rozhovoru pro Grano Salis, výňatek z článku na www.apologet.cz, sekce Kalvinismus /Armenianismus.)

Podle učení, které zřejmě zastává např. Pavel Steiger tudíž Danielova prorocká sedmdesátá sedma let již byla naplněna.

Námitka: toto učení je v rozporu s Biblickou chronologií a s cíli, které si Bůh v Dan 9:24 vytýčil, jmenovitě mnoho z Dan 9:24 NEBYLO vyplněno, jako zapečetění proroctví – apoštolové později dále prorokovali, např. 2 Pet 3:10, Fil 2:10, 1 Kor 15:51-55... Proroctví bylo zapečetěno až knihou Zjevení (Zj 22:18). Také se zatím nevyplnilo pomazání 3. Chrámu...

Zde je na místě připomenout si Dan 9:24-27 - pro podrobnou analýzu tvrzení, že poslední sedma let Danielova proroctví už byla vyplněna – údajně 3,5 let kázáním evangelia Kristem učedníkům a 3,5 let kázáním evangelia učedníků (apoštolů) Židům. Bohužel české texty jsou méně přesné, což ztěžuje správné pochopení tohoto klíčového proroctví, tudíž ho překládám podle Bible Krále Jakuba s přihlédnutím k hebrejskému textu:

Dan 9:24-27:

24Sedmdesát sedem je doba určená pro tvůj lid a tvé svaté město,

Ukončit přestoupení,

A učinit konec hříchům,

Provést usmíření za zkaženost,

A nastolit věčnou spravedlnost,

A zapečetit vidění a proroctví

A pomazat nejsvatější Svatyni.

25Tedy věz a rozuměj, že od vydání příkazu obnovit a postavit Jeruzalém až do Mesiáše vládce, bude sedm sedem a šedesát dva sedem: ulice bude znovu vystavena, a zeď, dokonce v obtížných dobách.

26 A po šedesáti dvou sedmách bude Mesiáš zabit, ale ne pro sebe: a lidé vládce, který přichází přijde a zničí město a svatyni; a jeho konec přijde jako povodeň a do konce války je rozhodnuto o ničení.

27 A potvrdí smlouvu s mnohými na jednu sedmu: a uprostřed sedmy způsobí zastavení obětí a úliteb,

A pro rozšíření ohavností ji učiní desolátnou, dokonce až do naplnění, a to, o čem je rozhodnuto, bude vylito na desolátníka.

Pozn: Židé neměli jenom týden (sedmu) dní, ale také týden (sedmu) let. Každých sedm let měli tzv. „Sobotní rok,“ kdy půda měla odpočívat, měly se rušit dluhy a otroci propouštět z otroctví. Právě kvůli nedodržování sobotních roků za 490 let od Krále Šalamouna až do Babylónského zajetí, museli Židé strávit 70 let ve vyhnanství – za 70 nedodržených sobotních roků (70 nedodržených sobotních roků koresponduje s obdobím 490 let (70x7) předchozího prorockého období Izraelské historie. Potom v Dan 9:24-27 Bůh Danielovi zjevil budoucích 490 prorockých let – podle předchozího vzoru 70x7 (sedem/ týdnů let).

Tato prorocká léta byla pozastavena tím, že Židé ukřižovali svého Mesiáše – po 69. Sedmě – Dan 9:26, 25 – po šedesáti dvou sedmách plus předchozích sedmi sedmách let). Tudíž poslední prorocká, 70. sedma let čeká na vyplnění. Nebyla vyplněna Kristem, který byl zabit po 69. sedmě let a prorocké hodiny Izraele se zastavily, až do doby, kdy se Bůh vrátí k dokončení byznysu s Izraelem, který od ukřižování Krista „sedí na trestné lavici.“ Církev sice nahradila Izrael, ale na rozíl od „Smluvní teologie“ ne navždy, ale DOČASNĚ. Viz appendix č. 3.

Souhrn:

Chronologie Mesiášovy služby: 26 A po šedesáti dvou sedmách bude Mesiáš zabit...Pro Daniele bylo toto proroctví vše budoucnost, pro nás je tato část už minulostí. Důležité je však mít na paměti, že Mesiáš byl zabit ne uprostřed 70. sedmy let, ale PO 69. sedmě let! (62 sedem plus předchozích 7 sedem let – Dan 9:25.)

Je mnoho pasáží v Bibli, které mluví o té 70. sedmě let Danielova proroctví jako o budoucnosti – i pro nás. Tato proroctví popisují věci, které nebyly ještě naplněny – a budou naplněny v souvislosti s příchodem Antikrista – falešného Mesiáše, kterého Ďábel podstrčí hříšnému neposlušnému lidstvu krátce před tím, než se vrátí Ježíš, skutečný Mesiáš. Právě o těchto událostech varují Danielova proroctví – jeho lid extrémě odpadne a bude za to extrémě zkoušen – bude dovoleno, aby nejprve naletěl Antikristovi, jako soud nad jejich odpadlictvím a zlými skutky. Ale milostivý Bůh jim v poslední minutě nejhoršího holocastu způsobeného Antikristem, pošle skutečného Mesiáše – zachránce – až když k Ježíši zvolají o pomoc (Zach 13:9, Zach 14, Ž 50:15, Lk 13:35, Oz 3:4, Zach 12:10.)

 

3. Bude pozemské Tisícileté království Mesiáše, Ježíše Krista?

Dan 9:24

24Sedmdesát sedem je doba určená pro tvůj lid a tvé svaté město,

 1. Ukončit přestoupení,
 2. A učinit konec hříchům,
 3. Provést usmíření za zkaženost,
 4. A nastolit věčnou spravedlnost,
 5. A zapečetit vidění a proroctví
 6. A pomazat nejsvatější Svatyni.

Pro tvůj lid a tvé svaté město. Středem pozornosti tohoto proroctví je židovský národ a Jeruzalém, nikoliv církev. To musíme mít na paměti, abychom se vyhnuli chybným aplikacím tohoto proroctví na církev! Církev je NZ „tajemství“ – „Kristus ve vás“ (Kol 1:27), které Bůh SZ prorokům nezjevil.

Cílem Božího programu pro Izrael je v tomto proroctví šest MONUMENTÁLNÍCH položek, a některé budou naplněny až s příchodem Království židovského Mesiáše, našeho Pána Ježíše Krista.

...A pomazat nejsvatější Svatyni.

Daniel mluví o pomazání nově postavené nejsvatější Svatyně ve 4. Chrámu během slíbené pozemské vlády Mesiáše – viz Ezechiel k. 40-47 – zde popsaný chrám je tak veliký, že by se nevešel na dnešní chrámovou horu. Během Velkého soužení však nastane kataklysmické přeuspořádání zeměkoule a chrámová hora bude vyvýšena nad všechny hory – Mik 4:1, Ez 40:2. Teprve potom se tam vejde veliký chrám, popsaný v Ez . 40-47, kde vnější zeď chrámového areálu je podle Ezechiele ve tvaru čtverce o velikosti 1575 metrů (500 prutů – 1 prut = 6 loktů – Ez 40:5. Jedná se o delší, „královský“ loket – „o dlaň delší“ = 52,5 cm... 6x52,5 cm = 315cm... 1 prut = 315 cm.... x 500 = 1575m! Na budoucí, Izraelcům zaslíbenou Mesiášovu vládu jsou ve SZ MNOHÉ narážky. Zj 20:1-7 doplňuje, že Mesiášovo pozemské království, předcházející stvoření Nové země a Nového nebe, bude trvat 1000 let.)

Mikeáš 4:1: I tak se v pozdějších dnesh stane, že hora Hospodinova domu bude ustanovena na vrcholu hor, a bude vyvýšena nad kopce, a lidé k ní budou přicházet...

Bible se zmiňuje o 4 Jeruzalémských chrámech:

1.Šalamounův – 1 Kr 6.

2. Zerubabbelův – postavený po návratu Izraelců z Babylónského vyhnanství - Ezra. Herodův chrám v době Ježíše je vylepšený Zerubabbelův chrám.

3. Antikristův chrám, vystavěný na počátku Danielovy 70. Sedmy let (2 Tes 2:4, Zj 13:6).

4. Ezechielův chrám (Ez k. 40-47), vybudovaný za pozemské vlády Mesiáše – Mik 4:1...Iz 56:7, Jer 31:14, Ez 20:40-41...)

Další info o pozemské Mesiášské Tisícileté vládě Ježíše Krista je částí appendixu č. 3.


Poznámky:

APPENDIX č. 1: Dan 9:24-27 - 70 sedem let (490 let):

Proroctví se týkalo 70-ti „sedem“ let, ne týdnů, a protože si Daniel na počátku k. 9 uvědomil, že jak Bůh mluvil o předešlých 490 letech Izraelské historie, kdy Izraelité nedodržovali „sobotní rok,“ tj. kdy nenechávali půdu ladem každý 7. rok, nepropouštěli otroky každý sedmý rok, atd. tak byli v Babylónském zajetí 70 let (Od r. 605 př. n. l., kdy Nabukadnezzar poprvé dobyl Jeruzalém a odvedl Judské vedení do zajetí, včetně mladičkého Daniele – až do r. 536 př. n. l., kdy se Izraelci vydali na cestu domů, potom, co Kýros Perský vydal dekret, který jim dovolil vrátit se domů a přikázal vybudovat v Jeruzalémě chrám.)

70 let zničení JeruzalémaJer 25:11: A celá tato země bude v úžasném dezolátním stavu; a ty národy (Juda a její sousedi) budou sloužit králi Babylónu sedmdesát let.

Kapitola 9. Pojednává o dvou proroctvích:

 1. Staré proroctví: Ohledně minulých 490 let židovské historie: Studiem Písma Daniel pochopil brzké naplnění starého proroctví – ukončení 70 let babylónského zajetí. (Od 605 př.n.l., kdy Daniel byl zajat při 1. Babylónské invazi, do 536 př.n.l, kdy se 50,000 Židů vrátilo domů po vydání Kýrova dektretu propustit Židy ze zajetí. 70 let zajetí byl Boží trest za to, že Izrael nedodržoval Sobotní rok, tj. každý 7. rok měli odpustit dluhy, propustit otroky, nechat ležet půdu ladem, nechat ji odpočinout a žít ze zásob z šestého roku (Ex 23:10, Lev 25:3, 20-22, Dt 15:1-18), kdy Bůh slíbil, že požehná úrodu, aby vystačila na tři roky. Za každý „Sobotní rok“ rok, který nedodrželi, byli v tomto zajetí, takže 70x7 = 490 => Izrael nedodržoval Sobotní (sedmý) rok zhruba od dob Šalamouna.
 2. Nové proroctví: Ohledně budoucích 490 let židovské historie. (9:24: 70 sedem neboli „týdnů“ let), sahajících až do doby příchodu Mesiáše. Toto je de fakto posledních 490 let Izraelského prorockého kalendáře, vrcholícího příchodem Mesiáše, tj. 2. příchodem Krista. Kristus musí přijít podruhé, protože poprvé ho jako Mesiáše židovský národ nepoznal a zabil.

            Je důležité mít na paměti prorocký význam čísla 7 a jeho násobků, jako čísla kompletnosti a dokonalosti. Jak z Písma tak z historie víme, těchto 490 let bylo přerušeno tím, že Izrael ukřižoval svého Mesiáše a Bůh „posadil Izrael na trestnou lavici.“ Izrael byl nahrazen církví – ale pozor – ne trvale, nýbrž jen dočasně. Věk církve byl pro SZ proroky skryt, proto o něm Daniel nepojednává. Pro Izrael tedy zbývá posledních PROROCKÝCH 7 let z těchto 490 (do konce tohoto „věku,“ který skončí 2. Příchodem Krista). Těch zbývajících 7 prorockých let Izraele se rozběhnou po ukončení věku církve, proto věřím ve vytržení církve PŘED těmito posledními sedmi lety prorocké historie Izraele. Té době se v proroctvích říká Doba Jákobova soužení.

Podobné je to s dvojitými šachovými hodinami – běží hodiny hráče, který je na tahu, zatímco hodiny druhého hráče stojí, dokud nebude na tahu on. Teď je „na tahu“ církev, Izrael bude „na tahu“ po vytržení církve - kdy se rozběhnou hodiny té 70. sedmy let Danielova proroctví.

Věk církve začal vylitím Svatého Ducha na den Letnic a bude ukončen vytržením církve, tj. obrácený proces vylití Sv. Ducha, jako vzatí Sv. Ducha zpět. O době posledních 7 let izraelské historie pojednávají poslední verše k. 9, též Zj 6-19, Zach 14-16, Mt. 24, Jer 30:7 – Doba Jákobova soužení – kdy Bůh pročistí Izrael skrze oheň utrpení, jaké neexistovalo od začátku světa a jaké již nikdy nebude – Mt 24:21.

70 let zničení JeruzalémaJer 25:11: A celá tato země bude v úžasném dezolátním stavu; a ty národy (Juda a její sousedi) budou sloužit králi Babylónu sedmdesát let.

            Když prorok Jeremiáš vyslovil tato děsivá prorocká slova léta před tím, než Jeruzalém padl, falešní proroci kterých bylo v té době přebytek, se Jeremiášovi vysmívali. Lhali lidem, že Babylónské zajetí nebude dlouho trvat. Jeremiáš na to reagoval tím, že napsal lidem, kteří již v zajetí v Babylónu byli aby se tam zabydleli, protože to bude trvat dlouho, než se budou moci vrátit. Jer 29:4-7, 10:.... Tak praví Pán: až bude 70 let v Babylónu naplněno, tak vás navštívím a vyplním k vám své dobré slovo a způsobím, abyste se vrátili do tohoto místa (Jeruzalému).

(Babylón podnikl proti Judskému království 3 invaze – 605 př.n.l, kdy byla šlechta a Daniel vzati do zajetí, 697př.n.l – Ezechiel vzat do zajetí, 586 př.n.l. – Jeruzalém a chrám zničen. ),

Bohužel se tam nakonec Židé zabydleli tak dobře, že když Kýros vydal r. 536 př.n.l. dekret, že se Židé mohou vrátit, většina jich v Babylónu zůstala. Vrátilo se jich jen 50,000 (Ezra 2:64-65)

Daniel znal tato Jeremiášova proroctví určitě nazpaměť a neochvějně vložil do Božích slov svou důvěru, do slov proroka Jeremiáše, který si za tato slova mnoho vytrpěl.

Ale ruku v ruce s Jeremiášovým proroctvím je tu další proroctví které bylo vysloveno dokonce o století dříve. V pozoruhodném proroctví Iziáš dokonce pojmenoval vládce, který Izraelský lid ze zajetí propustí:

„Tak říká Pán, tvůj Vykupitel.... který říká Jeruzalému, budeš obydlen, městům Judy: budete postaveny,... který říká o Kýrovi, on je můj patýř, a on vykoná všechny moje záměry, řekne Jeruzalému: budeš vybudován a chrámu: tvé základy budou položeny... Iz 44:24,26,28.

APPENDIX č. 2: Pavel a Klára Steigerovi, ROZHOVOR PRO GRANO SALIS

(Pavel Steiger): „Snad deset let (1985-1995) jsem nosil v duši otázku: Jak je to možné, že ve verši: „Vnutí

svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou

(Da 9:27a)“ je ten, kdo zastaví obětní hod, podle dispenzační teologie, antikrist v nově

vystavěném židovském chrámě, ale podle smluvní a novosmluvní teologie, je ten, kdo zastaví

obětní hod, Kristus na kříži! Zde nešlo o nějaké slovíčkaření, šlo o zásadní teologický rozpor!

Někdy v polovině osmdesátých let, když se mé znalosti dispensacionalismu postupně prohlubovaly,

jsem si začal velmi dobře uvědomovat, že jestliže ten, kdo zastavil oběti je Kristus a ne

budoucí antikrist (z Danielova pohledu byl jak Kristus tak osobní antikrist budoucností), potom

padá celá stavba dispenzační teologie, pokud se týká smluv s etnickým Izraelem a posledních věcí

(eschatologie)…….

 ... Proto přece protestanti nemohou přijmout katolickou transsubstanciaci, kdy je Kristus (hostie) obětován

znovu a znovu při každé mši. Podobně, kdyby opakované zvířecí oběti měl zastavit uprostřed posledního

židovského sedmiletí v nově vystavěném chrámu antikrist, musel bych zvolat haleluja.

Obnovení chrámových obětí by znamenalo zbavit jedinou, dokonalou a dokonanou oběť Pána

Ježíše Krista účinnosti (Žd 9:24-10:22). I kdyby obnovené židovské chrámové oběti byly jen upomínkou,

jak věří mnozí dispenzační bratři, tak odpovídám, že upomínka na Ježíšovu oběť, kterou

nám sám Ježíš přikázal, je večeře, stůl nebo památka Páně. Kristus zastavil všechny oběti na kříži

v polovině, tj. uprostřed posledního týdne, sedmiletí, jež bylo určeno Židům. V první polovině posledního

70. sedmiletí (týdne), jež spojitě navazovalo na 69. sedmiletí (týden), Ježíš kázal

evangelium učedníkům, a v druhé polovině sedmiletí, po Ježíšově ukřižování, bylo evangelium

kázáno židům. Až teprve potom pohanům.“

Biblická analýza výše uvedeného myšlenkového procesu bratra Steigera:

„Ten, kdo zastavil oběti jednou a navždy, byl přece Kristus!“ To je samozřejmě pravda, ale o tom nemluví Dan 9:27a.

1. Po Kristově ukřižování Izrael pokračoval v obětním systému, jako by se nechumelilo, dalších 40 let až do zničení chrámu r. 70 n.l. Proč? Protože svého Mesiáše odmítli. Podle nich Ježíš byl podvodník - Jn 8:41 – zřejmě nevěřili, že Ježíšův Otec je Bůh a byli přesvědčeni, že Ježíš byl nemanželský bastard. Tudíž podle nich žádný Mesiáš ještě nepřišel a dál pokračovali v obětním systému.

2. Hned v předešlé kapitole – Dan 8:11 máme příklad, že zastavení obětí nemusí být ve spojení s Kristovým vykoupením: „Dokonce se vyvyšoval, že je roven Veliteli zástupu, a zastavil Mu každodenní oběť, a místo Jeho svatyně bylo svrženo.“ Dan 8:11, NASB.

Též je ta samá událost popsána v:

Dan 11:31, ČEP: Jeho paže se napřáhnou a znesvětí svatyni i pevnost, vymýtí každodenní oběť a dají tam ohyzdnou modlu pustošitele.

Dan 12:11, ČEP: Od doby, kdy bude odstraněna každodenní oběť a vztyčena ohyzdná modla pustošitele, uplyne tisíc dvě stě devadesát dní.

Toto proroctví bylo naplněno skrze syrského „krále severu“ Antiocha Epiphanesa, který vládl 176-164př.n.l. Jeho podřízení ho nazývali „Epimanes,“ tj. „šílenec.“ Po neúspěšném útoku na Egypt kolem r. 167 B.C. si šel vylít vztek na „Svaté zemi “ a provedl dva brutální útoky na Jeruzalém. Podle komentátora Fausseta, „Antiochus Epiphanes znesvětil a vyraboval Chrám (plný popis událostí v historické ale ne kanonické knize 1 Maccabeus 1:20-24,29-32,44-50); a brutálně zabil uctívače Boha.“ Dále podle www.newworldencyclopedia.org „obětoval na oltáři svini a vztyčil v chrámu sochu modly Zeuse, která byla vymodelována podle jeho vzhledu.“ Též viz Dan 11:31 a 12:11, BK ji nazývá ohyzdnou modlou pustošitele. O té se též v popisu podobného skutku znesvěcení 3. Chrámu Antikristem zmiňuje Ježíš v Mt 24:15 a Mk 13:14. (Lukáš se v podobném popisu událostí v Lk 21:20-24, NBK, o „ohyzdné modle pustošitele“ nezmiňuje, místo toho píše „až uvidíte Jeruzalém obležený vojskem.“ Důvod je ten, že synoptická evangelia Mt a Mk se v této pasáži soustřeďují na „konec věku,“ zatímco Lk 21:20-24 se soustřeďuje na události naplněné r. 70 n.l.)

3. Kromě Mesiášských Židů, drtivá část Izraelského národa až dodnes Ježíše jako svého Mesiáše neuznala. Proto Židé nadále očekávají příchod svého Mesiáše (který už ve skutečnosti přišel) – toho využije Antikristus a oni mu naletí a přijmou jeho za svého Mesiáše - Jn 5:43, NKJ: Přišel jsem ve jménu Svého Otce a vy mě nepřijímáte; když druhý přijde ve svém jménu, toho přijmete. (Viz 2 Tes 2:4).


 

4. Co je ještě zajímavéjší, je fakt, že Antiochus Epiphanes, popsaný v Dan k. 8, 11 a 12, je SZ typem Antikrista, ve smyslu jak nakládal s Božím lidem, tj. v kontextu Daniele s Židy. Některá proroctví o něm totiž sahají až daleko za jeho vládu – na „konec doby,“ např. Dan 8:17„vidění se vztahuje na dobu konce;“ Dan 8:19; Dan 8:25: Postaví se proti Princi princů – (viz Zj 13:6, 19:19-20); Dan 11:36: Potom... se vyvýší nad každého boha... Antiochus uctíval Zeuse, ale Antikristus se vyvýší nad každého boha - 2 Tes 2:4...   Dan 11:40: V době konce.... tato pasáž až do Dan 11:45 nebyla v historii ještě naplněna, proto se i dnes dívá stále do budoucnosti. Vysvětlení je jednoduché – ve skutcích Antiocha „šílence“ je typ Antikrista, a díky fenoménu prorockého zkracování ve SZ, pasáž Dan 11:36-45 přeskočí až na „konec věku“ a popisuje především skutky Antikrista, který je jen „lepším“ modelem svého typu Antiocha E.

5. Proto není vůbec žádný úlet vykládat Písmo tak, obzvlášť ve světle 2 Tes 2:3-4, že bude vystavěn Židovský chrám potřetí – za sponsoringu samotného Antikrista, kterému Židé na krátkou dobu naletí a budou ho považovat za očekávaného Mesiáše. Když se Antikristus v chrámu prohlásí za Boha - 2 Tes 2:4, zastaví oběti (Dan 9:27) a začne Židy pronásledovat (Zj 12:13-17).

TOTO JE ZASTAVENÍ OBĚTÍ, KTERÉ PROROKOVAL DANIEL V 9:27!

6. Tato chronologie perfektně souhlasí s Písmem.

A: Daniel 9:27: Potom potvrdí smlouvu s mnohými na jednu sedmu (let) ALE v polovině sedmy (let) zastaví oběti a dary. To znamená uprostřed sedmy let, tj. 3,5 roku od podepsání smlouvy na „jednu sedmu“ Antikristus smlouvu poruší. Už Židy potřebovat nebude. Prohlásí se sám za Boha.

B: Zj 12:6, NKJ: Potom žena (Izrael) uprchla do divočiny, kde má místo připravené Bohem, aby ji tam krmili jeden tísíc dvěstě a šedesát dní. V židovském kalendáři má rok 360 dní => 1,260 : 360 = přesně 3,5 roku!

C: Zj 12:14, NKJ: Ale ženě (Izrael) byla dána dvě křídla velkého orla, aby mohla odletět do divočiny do svého místa, kde bude živena čas, časy a půl času, od přítomnosti hada (draka, ďábla). Většina komentátorů Bible se shodne v tom, že „čas, časy a půl času“ znamená v prorockém jazyce „rok, roky (2) a půl roku,“ tj. 3.5 let.

D: Zj 13:5, NKJ: Byla mu dána ústa mluvící velké věci a rouhání, a byla mu dána autorita aby pokračoval 42 měsíců (= 3.5 roku). „Vzkříšený“ Antikristus (Zj 13:3), možná i smrtelně zraněn po svém rouhání v chrámu v polovině posledních 7 let Danielových 490 prorokovaných let (2 Tes 2:4), bude smět pokračovat 3,5 roku, tj. od poloviny 70. sedmy let až do konce této (poslední) sedmy let, tj. do příchodu Krista (Zj 19:11-21).

7. Argument Pavla Steigera, že 70. sedma let ihned následovala po 69. očividně odporuje chronologii toho, co se podle Písma už stalo, i toho, co se teprve má stát. V rozhovoru pro Grano Salis Pavel Steiger vysvětloval, že 10 let dumal nad tím, kdo je ten, kdo zastaví oběti v Dan 9:27. Jestli je to Antikristus nebo Kristus. Nakonec Pavel Steiger učinil závěr, že je to Kristus, ktrerý zastavil oběti. Je sice pravda, že Kristova oběť jednou provždy nahradila potřebu obětí zvířat, ale pokud bychom to aplikovali na Dan 9:27, tak vznikne veliký kontextuální a chronologický problém:

Izrael (teoreticky) mohl Ježíše korunovat jako svého Krále, který mohl (teoreticky) zaujmout pozemskou vládu, jak Bůh Izraeli ve SZ v mnoha proroctvích slíbil. Ale byl tu problém se zkorumpovaným vedením, které dav proti Ježíši poštvalo a o 4 dny později ten samý dav, který Ježíše prohlašoval za Mesiáše vládce (když Ježíš dorazil do Jeruzaléma na oslátku – Mt 21:9, Lk 19), ho odsoudil k smrti ukřižováním. Tím, že Izrael svého Mesiáše zabil, se zastavily hodiny 490 let Danielova proroctví z Dan 9:24-27.

Bůh totiž vysloveně lidem nenutí svůj “program,” Boží program probíhá ruku v ruce s tím, co lidé dělají a navzdory tomu, co lidé dělají. Boží program neneguje lidskou vůli, ale Bůh svého programu dociluje navzdory lidské vůli. Pro nás to vypadá, že Boží svrchovanost vylučuje lidskou svobodnou vůli, ale tak to v Bibli není. Boží svrchovanost funguje NAVZDORY lidské svobodné vůli. Tím chci říct, že jako v mnohých jiných situacích, lidé mají reálnou možnost udělat něco jinak, než jak se nakonec rozhodnou. V tomto případě, Izrael měl reálnou možnost přijmout svého Mesiáše, i když Bůh předem věděl, že to neudělají.

A protože Bůh věděl, že s Izraelem musí všechno dělat na dvakrát (poprvé to zkazí – jako i vstup do zaslíbené země, a museli čekat 40 let až ta rebelující generace zemřela a na druhý pokus vstoupili do zaslíbené země jejich děti), tak je to i s příchodem Mesiáše. Je důležité všímat si v Bibli určitých principů a trendů, které nám pomáhají chápat jak Bůh funguje (i jak lidé fungují – tj. ne moc dobře), a pak můžeme prodloužit přímku grafu událostí na základě rozpoznaných trendů až za “dnešek.” Například zde, protože vím, že v Bibli vidím trend, že Izrael i lidé všeobecně důležité Boží věci napoprvé zkazí, (začlo to hned s Adamem a Evou když porušili zákaz jíst ovoce ze stromu poznání dobra a zla a nakazili lidstvo rakovinou hříchu, čímž pro lidstvo zapříčinili ztrátu společenství s Bohem), chápu, proč Mesiáš musí přijít podruhé. Poprvé to lidé zkazili. A neodsuzujme Židy. Kdyby Ježíš přišel místo do Jeruzaléma do Prahy, my hříšní lidé bychom se chovali stejně jako ti Židé, kteří Ježíše ukřižovali. Většina lidí ho totiž i dnes odmítá, jako ho odmítli oni. Bůh to však předem věděl a využil toho k zaplacení za naše hříchy. Je úžasné sledovat, jak Bůh postupuje podle svého plánu nejen navzdory naší svobodné vůli, On je navíc tak veliký a svrchovaný, že umí použít i špatné výdledky naší svobodné vůle k Jeho dobrému cíli. Bůh pracuje nejen navzdory naší svobodné vůli, ale klidně ji ve svém plánu zahrne, a žádný z našich hloupých a neposlušných nápadů ho nepřekvapí.

Vztah nebeského Otce s lidmi je dokonalý nebeský obraz a vzor pro nedokonalého pozemského otce a jeho děti. Milující otec jim nebere svobodnou vůli, ale učí je, aby s ní zacházeli správně a občas „přebíjí“ jejich svobodnou vůli pro jejich vlastní dobro.

Řím 8:28, NKJ:

A my víme, že všechny věci pracují dohromady pro dobro těch, kdo milují Boha, pro ty, kdo jsou voláni podle Jeho účelu. Všechny věci zahrnují i naši svobodnou vůli, která nám často nadrobí takových problemů. 

ZÁVĚR:

Kristus zastavil potřebu obětí, ale to neznamená, že fanatičtí Judaisté dnešní doby nemohou za změněných politických podmínek příznivých pro ně vybudovat nový chrám v Jeruzalému – byť navzdory Boží vůli - a opět obnovit obětní systém.V tomto verši (Dan 9:27) se mluví o zastavení obětí ve 3. chrámu, které zastaví Antikristus. Realita je taková, že náboženští Židé mají chrámový institut, ve kterém učí kněží, jak vykonávat v budoucím chrámu oběti. Podle SZ informací vyrábějí nádobí a artifakty používané ve chrámu. Podle určitých zdrojů, které by ale bylo třeba víc ověřit, mají Židé ve skladištích připravený materiál na celý chrám – každý kvádr označen a podle plánů už má své přesné místo. S takhle důkladnou přípravou a dnešní technikou je možné postavit celý chrám za několik měsíců! Židé čekají jen na příznivou politickou situaci, a tu jim poskytne “vládce, který přichází.” Částí mírové smlouvy, kterou s Izraelem na 7 let uzavře, bude bezpochyby povolení k výstavbě chrámu – ať už je to se svolením Arabů, nebo jako provokace proti nim. O čem jiném by Pavel prorokoval ve 2 Tes 2:3-4???!

2 Tes 2:3-4

3 Let no one deceive you by any means; for that Day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, 4 who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. NKJV

Snad i malé dítě pozná, že toto proroctví ještě nikdy nebylo vyplněno!

1. Kontext těchto veršů je 2. Příchod Krista – v. 1-4.

2. Rozhodně toto proroctví nebylo vyplněno během židovských válek proti Římu, které skončily r. 70 n.l. zničením Jeruzaléma a chrámu. Tenkrát totiž žádný vládce do chrámu nevstoupil a neprohlašoval se za Boha. Podle židovského historika a očitého svědka této tragédie, Josefuse, římský generál a pozdější cézar Titus chtěl zničit Jeruzalém, ale chrám chtěl uchovat, jako skvost architektury. Proti jeho dobrým úmyslům však stála Boží vůle – zničit obětní systém, který se stal ohavností, protože ignoroval oběť Jeho Syna. A tak navzdory snahy římského velení chrám během bojů uchovat, “náhodná” zápalná střela založila požár chrámu. Zlato, kterým byl chrám bohatě vyzdoben, se žárem roztavilo a vsáklo se do spár mezi kvádry. A tak římští žoldnéři dokončili dílo zkázy – rozebrali chrám kvádr po kvádru, aby se dostali ke zlatu vlitém do spár mezi kvádry. Potom zorali chrám jako pole (Mic 3:12 – mimochodem toto proroctví je příkladem, že proroctví v Bibli nejsou vždy jednorázová, ale jako “porodní bolesti” - Mt 24:8, Textus Receptus. Mic 3:12 byl poprvé naplněn při zničení Jeruzaléma Babylóňany ř. 539 př.n.l. Podruhé Římany r. 70 n.l. Věřím, že se to stane ještě potřetí, třetímu chrámu, skrze armády Antikrista. )

A tak domnívat se, že Daniel prorokoval o tom, že to je Kristus, kdo zakáže oběti, je v kontextu knihy Daniele i celé Bible neopodstatněné. Správný výklad skutku je ten, že Antikristus zakáže Židům vykonávat oběti ve 3. Chrámu. Je to jednoduché – I když Kristus nahradil jednou provždy potřebu obětí, Židé, kteří ho dodnes jako Mesiáše odmítají, budou v obětech pokračovat, jakmile jim “vládce, který přichází,” tj. Antikristus, dovolí postavit chrám a tam ty oběti obětovat. Ale nepleťte se, Antikristus jim dovolí postavit chrám, ne proto, že je má rád, ale aby je zneužil a mohl chrám znesvětit a prohlásit se v něm za Boha. A potom Židům zakáže v obětech pokračovat. Je to přirozenější výklad, než se snažit nacpat do Písma to, že Kristus zastavil oběti – nezastavil – v chrámě se po Kristově oběti na kříži obětovalo dalších 40 let.

Obávám se, že bratr Steiger buď neměl dobré učitele dispensacionalismu a nebo přehlédl důležité verše.

Dan 9:27a mluví o

 1. “princi, který přichází,” jehož lidé zničí chrám – to se stalo r. 70 n.l. Římskými legiemi. Pokud by “princ, který přichází” byl Ježíš, víme, že Židé chrám ani město nezničili – sice tam mezi sebou válčili (Josephus), znesvětili chrám mrtvolami, ale totální destrukce a srovnání chrámu a města se zemí přišla nepochybně skrze Římské legie! Takže “princ, který přichází,” opravdu NENÍ Ježíš, ale Antikristus, jak správně učí dispensacionalisté.
 2. Kontext:

Da 9:24:

"Seventy weeks are determined

For your people and for your holy city,

To finish the transgression,

To make an end of sins,

To make reconciliation for iniquity,

To bring in everlasting righteousness,

To seal up vision and prophecy,

And to anoint the Most Holy. NKJV


 

Ať si lidé vykládají jednotlivé body jak chtějí, dva jsou úplně jasné – věčná spravedlnost a zapečetění, nebo uzavření proroctví nepřišly s ukřižováním a zmrtvýchvstáním Krista. Bůh nám přidal další proroctví po vzkříšení Krista, které jsou zaznamenány v apoštolských listech a ve Zjevení. Ve světě zatím stále vládne nespravedlnost a princem tohoto světa je stále ďábel (Mt 4:8-9, Jn 12:31, Jn 14:30, JN 14:11, Ef 2:2, Zj 13:2-4). Jen se kolem rozhlédněte, kolik nepravosti se děje. A po Kristově zmrtvýchvstání pokračovalo psaní prorockého Písma. Takže Dan 9:27a nemluví o Nové smlouvě v Kristově krvi, která předcházela naplnění těchto dvou událostí.

Dan 9:27a mluví o Židech, kteří v pokračování své nevíry v Krista, pod sponsoringem “muže hříchu,” 2 Tes 2:3-4 – tj. Antikrista, se pokusí obnovit Starozákonní rituály v nově vybudovaném (Třetím) Jeruzalémském chrámu. Antikristus jim je nakonec zakáže.

 

APPENDIX č. 3: CÍRKEV NAHRADILA IZRAEL – ALE JEN DOČASNĚ:

 1. Bůh dokončí s Izraelem nedokončený byznys = naplnění 70. sedmy let Danielova proroctví, viz nahoře.
 2. Bůh realizuje zbytek zaslíbení, které dal Izraeli a která nebyla nikdy naplněna – v tzv. Tisíciletém království.

Musíme mít na paměti, že ačkoliv Velké soužení zasáhne celý svět, kontext Velkého Soužení je především židovský. Bude se naplňovat ta poslední sedma let Danielova proroctví z Dan 9:24-27, jejíž detaily jsou popsány ve Zjevení, Zach, atd. Církev už by tady neměla být. Ačkoliv Židé ukřižovali svého Mesiáše, a většina z nich dodnes žije v protivenství Bohu, navzdory všem jejim hříchům Bůh je stále považuje za svůj svatý lid. Bůh totiž uzavřel s Abrahamem nezrušitelnou smlouvu: Gen 17:7, NKJ: Ustanovím SVOU smlouvu mezi Mnou a tebou a tvými potomky ve všech jejich generacích, na VĚČNOU SMLOUVU, abych byl Bohem tobě a tvým potomkům, kteří přijdou po tobě.

Gen 22:18, NKJ: Ve tvém semeni bude všem národům země požehnáno.

Apoštol Pavel - Řím 11:28, NBK: Co do evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou to kvůli otcům milovaní Boží. 29, NKJ: Protože dary a povolání od Boha jsou neodvolatelné. Kontext nejsou charizmatické dary, ale Boží smlouva s Izraelem. Je neodvolatelná. Proto Bůh nenahradil Izrael církí navždy, nýbrž pouze dočasně. Izrael ještě bude mít svůj den, jak to Bůh vždycky zamýšlel – pod vládou svého Mesiáše, Ježíše Krista budou světlem celému světu v Tisíciletém království :

Eze 37:23, NKJ: Nebudou se už nikdy znečišťovat svými modlami, ani s jejich odpornými věcmi, ani s žádnými jejich přestupky; ale vysvobodím je ze všech jejich domovech, ve kterých hřešili, a očistím je. Potom budou Mým lidem, a já budu jejich Bůh.

Eze 43:7: A řekl mi: „Synu člověka, toto je místo Mého trůnu a místo pro podnož mých nohou, kde budu přebývat uprostřed dětí Izraele navěky. Již nikdy dům Izraele nebude zneuctívat Mé svaté jméno jejich smilstvem ani mrtvolami svých králů na jejich modlářských vršcích - ani lid ani jejich králové.

Sofoniáš 3:13, NKJ: Pozůstatek Izraele se už nebude chovat zle a nebude lhát, ani lstivý jazyk v jejich ústech nenajdete; protože napasou svoje stádo a budou odpočívat, a nikdo je už nevystraší.

Zach 8:3, NKJ: Tak praví Hospodin: „Vrátím se na Sión, a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Městem pravdy a Hora Hospodina zástupů, Svatou horou.

Zach 8:7-8, NKJ: Tak praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním Můj lid ze země na východě a ze země na západě; 8 přivedu je zpět a budou bydled v Jeruzalémě. Budou Mým lidem a Já budu jejich Bohem, v pravdě a spravedlnosti.

Mal 3:2-3, NKJ: Ale kdo může vydržet den Jeho příchodu? A kdo může obstát, když se On ukáže? Neboť On je jako oheň taviče a jako bělidlo běliče. (fuller’s soap = alkalický roztok ze zeleniny, „savo,“ fuller = člověk, který pral šlapáním na prádlo v roztoku tohoto zeleninového bělidla). 3 Usedne jako tavič, a jako ten, kdo čistí stříbro; přetaví syny Léviho a pročistí je jako zlato a stříbro, aby mohli Hospodinu nabídnout oběť ve spravedlnosti. 4 Potom oběti Judy a Jeruzaléma budou Hospodinu příjemné, jako za starých dob, tak jako před léty.

Z těchto a mnohých dalších veršů Starého Zákona, např. Iz k. 11, Ez 36:27-31, 37:24-28 – David Jeho služebník bude jejich králem a Jeho chrám bude uprostřed nich navždy; Ez 38:22-23, 39:22... je celkem jasné, že Izrael bude sloužit Bohu až v pozemském Tisíciletém království, které nastolí Ježíš po Jeho druhém příchodu. Izrael zatím nebyl přetaven. Nenabízí Bohu oběti ve spravedlnosti, Izrael nemá pokoj – zprávy jsou plné toho, jak se to na Středním východě řeže. Izrael se ani nechová jako Boží lid – jen 3% Židů v Izraeli je věřících! Ez k. 36 a 37 popisuje, jak Bůh obnoví národ Izraele, ale též zmiňuje, že novodobé počátky Izraele začnou v nevíře - Izrael není zatím Bohem očištěný. Izrael zatím dále žije v neposlušnosti Bohu a odmítání Jeho Syna. Bůh v Jeruzalémě nepřebývá, žádná záře Jeho Slávy, jako byla v Šalamounově chrámě se tam zatím nevrátila – zatím tam ani není chrám. Jeruzalém není nazýván Městem pravdy a chrámová hora je okupovaná Araby. Z toho jasně plyne, že tato proroctví dále čekají na své naplnění a jsou dobrým důvodem pro výklad, že Tisícileté království zmíněné ve Zj 20:4, 6,7 bude skutečné, pozemské a ne pouze alegorické. Tisícileté království zmíněné na mnoha místech ve SZ bude naplněním Božích zaslíbení Izraeli. V pozemském Tisíciletém království bude Izrael konečně Božím lidem, který je světlem národům.

Ale před tím, než přijde slavné Tisícileté království, přijde Danielova kapitola 12.

Kapitolu 12 můžeme vnímat jako doslov k předchozím kapitolám. Zde je shrnuto vyvrcholení odvěkého boje zla proti dobru, které vrcholí záchranou a obnovou božího lidu, vzkříšením a Božím soudem. Tento „dodatek“ závěrem přidává důležité časové údaje, které nám pomáhají doplnit chybějící kousky prorocké pucle.

Dan 12:1, NKJ: V tom čase povstane Michael, ten veliký princ, který bdí nad syny tvého lidu; a nastane čas soužení, jaké ještě nikdy nebylo od doby, kdy národ vznikl, dokonce až do toho času. A v tom čase tvůj lid bude zachráněn, každý ten, který je zapsán v knize.

Špatné zprávy: (Velice špatné) – Velké soužení.

Dobré zprávy: Velitel nebeské armády, Archanděl Michael povstane k obraně Božího lidu, který bude konečně zachráněn, spasen.

Zj 12:7-9, NKJV (Nový překlad Bible Krále Jakuba): 7 A vypukla válka v nebi: Michael a jeho andělé bojovali s drakem, a drak se svými anděli bojoval, 8 ale nezískali převahu a ani pro ně už nebylo nalezeno v nebi místo. 9 Tak byl ten velký drak vyhnán, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který podvádí celý svět; byl svržen na Zemi, a jeho andělé byli vyhnáni spolu s ním.

Zj 12:12, NKJV: 12 Proto se radujte, ó nebesa, a vy, kteří v nich přebýváte! Běda obyvatelům země a moře! Protože ďábel přišel k vám dolů, a má velký vztek, protože ví, že mu zbývá málo času.

Proč je Izrael Bohu zvláštní národ? (Dt 14:2). Proč se mu říká Boží lid, když ukřížoval Božího syna a vlastně se chová dost bezbožně?

Když Bůh stvořil Adama a Evu, dal jim vládu nad celou zemí – Gen 1:26. Když Adam padl do hříchu, vzdal se své vlády ve prospěch satana. Satan však neobdržel vládu nad zemí od Boha, ale lstí ji Adamovi sebral tím, že ho svedl k hříchu. Proto celý svět leží pod mocí zlého (1 Jn 5:19). Ďábel je nazýván vládcem tohoto světa a princem moci ovzduší – Jn 12:31, 14:30, 16:11, Ef 2:2...

Když Bůh povolal Abrama, slíbil mu, že z něho udělá velký národ – Gen 12:1-2. Skrze jednoho člověka Bůh začal znova. Spasil Abrahama, oddělil ho a posvětil ho. A začal z něho budovat nový národ – Izrael, který byl v mnohém unikátní.

Byl např. unikátní svým statusem „speciálního národa,“ skrze smluvní vztah s Bohem. Izrael byl oddělen od ostatních národů pro Boha – Nu 23:9: Hleďte, lid bude bydlet sám a nebude se počítat mezi národy – Balám.

Phillips - Daniel, str. 215: Tím, že Bůh vytvořil nový národ z duchovně narozeného člověka, Bůh vytvořil národ, nad kterým ďábel neměl svého andělského vládce (viz Dan 10 – „Princ Persie“ – démonický vladař nad oblastí Persie). Místo toho Bůh ustanovil dobrého andělského vládce a ochránce nad Izraelem – samotného generála andělské armády – archanděla Michaela.

To ďábla rozčílilo. Měl proti sobě celý národ, který měl světu svědčit o Bohu Stvořiteli. Proto ďábel tento národ nenávidí ze všeho nejvíce. Proto se na jeho zkorumpování a pronásledování soustřeďuje víc, než na jiné národy. Před mnoha lety mi to konečně došlo. Někdo mi poslal nějaké informace o pronásledování amerických křesťanů americkými právníky - kteří byli Židé. Vrtalo mi v hlavě, proč by právě židovští právníci pronásledovali křesťany, když naše víry mají mnoho společného. No, ono je to ve skutečnosti trochu jinak – to hlavní společné nemáme vůbec – Spasitele Ježíše, kterého oni odmítají

A krátce na to jsem narazil ve Zj 2:9 a 3:9 na zmínku o synagoze Satanově. A žárovka se rozsvítila. Izrael je národ největších extrémů – na jednu stranu lidem skrze ten věrný pozůstatek Izraele přišlo Písmo – poznání Boha a Spása v Jeho Synu. Na druhou stranu skrze tu nevěrnou a extrémně zkorumpovanou část národa přišly světu ty největší problémy. Největší prodejci pornografie jsou Židé. Vynálezci komunistické revoluce jsou Židé... Freud, se svou perverzní, nebiblickou filosofií, od kterého se učí celý svět – byl Žid... A tak jako by se dalo říct, že mezi Čechy jsou dobří i špatní lidé, tak to platí i o Židech, ale v jejich případě, díky jejich privilegiovanému postavení před Bohem se jedná o největší extrém mezi těmi dobrými a špatnými. A díky tomu vyvýšenému postavení před Bohem také zřejmě zažívají mnoho anti-semitismu. Jeden komentátor má takovou teorii, že když Ježíš odmítl ďáblovu nabídku, že pokud se mu pokloní, tak mu dá vládu nad všemi národy, tak šel ďábel za farizeji a ti ji přijali.

Dobré zprávy jsou ty, že věrný pozůstatek Izraele bude nakonec zachráněn a Izrael nakonec bude tím, čím být měl – služebníkem Bohu a světlem světu.

Dan 12:7: A slyšel jsem muže oděného v plátně, který stál nad hladinou řeky, když pozvedl svou pravici a levici k nebi a přísahal při tom, který žije navždy, že to bude trvat čas, časy a polovinu; a až docílí toho, že úplně rozdrtí moc svatého lidu, všechny tyto věci budou skončeny.

Muže oděného v plátně... přísahal... Teofanie Ježíše. Přísahal při samotném Bohu – „můžeme na to vzít jed.“

Že to bude trvat čas, časy a polovinu... Někteří učenci argumentují, že to je symbolická hodnota Bohem určené doby, polovina Dan 4:13, kde nemáme jasný důkaz, že to bylo 7 let (7 období, časů), i když to nebyla historicky dlouhá doba – jen určitá část Nabukadnezzarova života, kdy pozbyl rozum.

Ježíš řekl, že kvůli vyvoleným (Židům) budou tyto dny Velkého soužení zkráceny – jinak by žádné tělo nepřežilo – Mt 24:22.


 

Ale:

Heb. Mo-íd = konvenčně rok, určený čas.

Dan 7:25: ... do konce času, časů a děleného času – zde v Aramejštině = „idán“ = určený čas, technicky rok. „Časů“ – idáyím – „pár – dva“ časy. Dan 4:13 (16NKJ) = 7 období, časů = mohlo být 7 let, než se Nabukadnezzarovi vrátil rozum.

S určitostí víme, že je to 3,5 času, ale jestli je „čas“ jeden rok, jestli je to tedy 3,5 letá doba Velkého soužení, není z této pasáže 100 procentně jasné. Čím více komentářů si přečtete, tím víc jste z toho jelen.

Nicméně: Terminus je rozdrcení moci svatého lidu, ne Poslední soud.

Dan 9:27, KJ: 27 A potvrdí smlouvu s mnohými na jednu sedmu: a uprostřed sedmy způsobí zastavení obětí a úliteb, a pro rozšíření ohavností ji učiní desolátnou, dokonce až do naplnění, a to, o čem je rozhodnuto, bude vylito na desolátníka.

Ze studia Dan k. 9 víme, že se mluví o „sedmě“ let. A tak po 3,5 roce Antikristus zruší sedmiletou smlouvu s Izraelem, tj. do konce Danielovy „sedmy let“ zbývá pod tyranií Antikrista druhých 3,5 roku.

Zj 11:2-3, NKJV: 2 But leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the Gentiles. And they will tread the holy city underfoot for forty-two months (= 3, 5 roku = 2. Polovina Danielovy „sedmy“ let – 1. Polovinu bude chrám patřit Židům).

3 And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy one thousand two hundred and sixty days, clothed in sackcloth." (= 3,5 roku = 1. Pol. Danielovy „sedmy“ let.

– (Zj 11:14 – druhé běda pominulo, třetí běda se blíží - ;12:7, 12- ... Satan k vám přišel a má veliký vztek, protože ví, že mu zbývá málo času; Třetí Běda = Zj 15 – sedm zlatých mís Božího hněvu.

Jas 5:17-18: NKJV: Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain; and it did not rain on the land for three years and six months..

Dva svědkové – Mojžíš a Elijáš – Mk 9:4 –

Rv 11:6 These have power to shut heaven, so that no rain falls in the days of their prophecy; and they have power over waters to turn them to blood, and to strike the earth with all plagues, as often as they desire. NKJV

Za Eliáše bylo 3,5 let sucho, Mojžíš ranil egypt 10 ranami, včetně proměnění vody v krev.

Jiní si myslí – Enoch a Eliáš – jediní dva, kteří na zemi nezemřeli, Pán si je vzal zaživa. )

Zj 13:5-8: NKJV

5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue for forty-two months. 6 Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme His name, His tabernacle, and those who dwell in heaven. 7 It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. 8 All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world.

S pomocí dalšího Písma můžeme usuzovat, že ČAS, ČASY A POLOVINA = druhá polovina Danielovy 70. Sedmy let = 3,5 roku Velkého soužení – Antikristova hrůzovláda a Boží soudy.

 

ZÁVĚR:

Přestože, co zde píšu je celkem známé, mnoho „expertů“ na Bibli se tím neřídí: Je důležité vykládat každou pasáž Bible ve světle celé Bible. Pokud hodnotíme samotnou pasáž, můžeme udělat mylný závěr. Je zřejmé, že jedna pasáž nemůže obsahovat všechny informace, proto vše musíme vykládat v souladu s CELOU Biblí. To vyžaduje hodně studia, ale výsledky jsou velikou odměnou – člověk se naučí vykádat Bibli Biblí, což je nejspolehlivější výklad Božího Slova. Základní pravidlo správného výkladu totiž je, že musí být v souladu s ostatními pasážemi v Bibli, které se týkají daného téma. Je to jako úžasné skládání pucle Božích pravd. Jakmile dáte jediný kousek pucle jinam, než kam patří, výsledný obraz bude zkreslený a zbydou vám pucle, se kterými si nebudete vědět rady.

Aplikací výkladu Bible Biblí jsme dospěli k jasnému závěru, že ten, kdo zastaví oběti v Dan 9:27a je vskutku budoucí Antikristus (muž hříchu, vládce, který přichází, falešný Mesiáš). Izrael, který odmítá Krista a vyhlíží jiného Mesiáše, vystaví s jeho pomocí svůj chrám. Antikristus má ale jiné plány, než Židé – až ho vystaví, tak ho znesvětí a prohlásí se tam za Boha (2 Tes 2:3-4). V důsledku zastaví židovské oběti a obřady. Podvedení Židé ho odmítnou a on je začně krutě pronásledovat. V nejtěžší hodině prohlédnou a zvolají k Ježíši jako svému pravému Zachránci a králi. Ježíš přijde a nastolí pozemské Tisícileté království, ve kterém ohněm přetavený Izrael bude konečně tím, co Bůh zamýšlel – světlem světu a svědectvím o Bohu Stvořiteli. Izrael konečně bude Boží právoplatný svatý lid, až do konce tisíciletého království. Teprve potom přijde soud ohněm, který s konečnou platností vydezinfikuje vesmír od hříchu, který ke konci tisíciletého království opět nakyne. Po Posledním soudu (nad hříšníky) u Velkého bílého trůnu Bůh stvoří Nové nebe a Novou zemi, a už nebude ani nemoci, ani smrti, ani pláče....protože všechny dřívější věci pominuly. Bůh bude se svým lidem (z Izraele i z národů) navěky.

 

DALŠÍ, NEZPRACOVANÉ POZNÁMKY:

(Samozřejmě Ježíš přišel proto, aby nás svou krví vykoupil z hříchu, na druhou stranu ale tu teoretickou možnost, že Ježíš mohl být přijat za Mesiáše, když přišel poprvé, nemůžeme jen tak ignorovat – kdyby to Bůh nebral v potaz, tak by za to těžko mohl Izrael soudit – přečtěte si svědectví Josefuse, jak Izrael v důsledku Soudu ztratil rozum a zatímco Římané obléhali r. 70 n.l. Jeruzalém, obyvatelstvo se rozdělilo na 3 tábory, řezali se mezi sebou uvnitř obleženého Jeruzaléma a pálili si navzájem sýpky s obilím, které je mělo chránit od hladu během dlouhého obléhání ). Bůh je vydal nepříteli v den, kdy Ježíš vyřkl toto proroctví:

Lk 13:34-35: "O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her! How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her brood under her wings, but you were not willing! See! Your house is left to you desolate... NKJV

Též viz:

Lk 21:5-6: 5 Then, as some spoke of the temple, how it was adorned with beautiful stones and donations, He said, 6 "These things which you see — the days will come in which not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down." NKJV

Lk 21:20-24: 20 "But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. 21 Then let those who are in Judea flee to the mountains, let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. 22 For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! For there will be great distress in the land and wrath upon this people. 24 And they will fall by the edge of the sword, and be led away captive into all nations. And Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. NKJV

Ro 8:28-29: 28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. NKJV

Dan 9:20-23 - okolnosti vedoucí k novému proroctví

Úvod: Kap. Dan 9 je příkladem, jak užitečné je pro nás studovat Biblická proroctví. Proroctví v Bibli mají dalekosáhlejší užitek než prorokování budoucnosti. V této kapitole jsme se např. poučili od zbožného proroka Daniele, jak se modlit za svůj národ. V minulé studii jsme aplikovali Danielův vzor modlitby a modlili se za náš český národ. Tu minulou lekci si dobře poznamenejte, a modleme se za náš český národ často, protože to hodně potřebuje, jak sami vidíte. Dále již naplněná proroctví nám budují hlubokou důvěru v Boží slovo, že budoucí proroctví budou též vyplněna přesně, jak Bůh řekl a proto nemusíme nic alegorizovat. Prostě jak to Bůh řekl, tak to bude, i když se to zdá někdy neuvěřitelné – Bůh je schopen věcí, které si někdy ani nemumíme představit. A při studiu proroctví se musíme držet rady apoštola Pavla z 1Kor 4:6: ... abyste se od nás naučili (od Pavla a Apolla) nedomýšlet se víc, než co je psáno.

Studování proroctví je jako skládání pucle. Potřebujeme je zkombinovat s příslušnými pasážemi roztroušenými po celé Bibli, abychom dostali ten správný obrázek. Pokud jsme netrpěliví nebo nepozorní, a dosadíme si kousek jen podobný místo toho pravého, budeme se s puclí mořit a obrázek nám nebude vycházet. Pokud ale trpělivě hledáme a dáváme dohromady ty správné kousky na správné místo, obrázek se k naší radosti začne rýsovat a skládání jde líp a líp. Tak se skládá smysl proroctví, obzvláště proroctví tzv. eschatologie, tj. studium věcí budoucích.

Dan 9:20-27 je klíčový kousek pucle nezbytně potřebný ke správnému vykládání budoucího Božího programu. V tomto případě především Božího programu pro Izrael, což samozřejmě ovlivňuje i budoucí program pro ostatní národy. Bez správného chápání alespoň základů této pasáže, lidé skončí s pokrouceným obrázkem budoucnosti.

Ke správnému chápání tak klíčového proroctví je naprosto nezbytné porozumět správně kontextu, v jakém bylo toto proroctví, plné prorocké terminologie, vyřčeno.

Kontext: 9:20-23

A: Souhrn předešlých pasáží:

Kapitola 9. pojednává o dvou proroctvích - o starém proroctví ohledně minulých 490 prorockých let a novém proroctví, ohledně budoucích 490 prorockých let:

Staré proroctví: Ohledně minulých 490 let židovské historie: Studiem Písma Daniel pochopil brzké naplnění starého proroctví – ukončení 70 let babylónského zajetí. (605 př.n.l., kdy Daniel byl zajat při 1. Babylónské invazi, do 536 př.n.l, kdy se 50,000 Židů vrátilo domů po vydání Kýrova dektretu osvobodit Židy ze zajetí.

Daniel si byl vědom naplnění těchto proroctví:

 1. 70 let zničení JeruzalémaJer 25:11: A celá tato země bude v úžasném dezolátním stavu; a ty národy (Juda a její sousedi) budou sloužit králi Babylónu sedmdesát let.
 2. Návrat domů po 70 letech - Jer 29:4-7, 10:.... Tak praví Pán: až bude 70 let v Babylónu naplněno, tak vás navštívím a vyplním k vám své dobré slovo a způsobím, abyste se vrátili do tohoto místa (Jeruzalému).
 3. Příslib znovuvybudování chrámu a Jeruzaléma po 70-ti letech babylónského zajetí:

„Tak říká Pán, tvůj Vykupitel.... který říká Jeruzalému, budeš obydlen, městům Judy: budete postaveny,... který říká o Kýrovi, on je můj patýř, a on vykoná všechny moje záměry, řekne Jeruzalému: budeš vybudován a chrámu: tvé základy budou položeny... Iz 44:24,26,28. Pojmenování perského císaře Kýra, který dobyl Babylón a pustil Židy domů, umísťuje nepochybně tyto verše do časového období následujícího ukončení 70 let židovského zajetí v Babylónu.

 1. Proč byli Židé ve vyhnanství v Babylónu právě 70 let? Protože nedodržovali sobotní rok.

Bůh potrestal Židovský národ především za jejich všemožnou neposlušnost. Bůh znovu a znovu poslal Židovskému národu proroky, aby je varoval a přivedl zpět k sobě. A oni raději poslouchali proroky falešné a pokračovali ve své rebelii. Židé byli tedy ve vyhnanství za mnohem víc, než nedodržování sobotního roku, ale Bůh rozhodl o 70 letech, aby zem odpočívala za každý nedodržený sobotní rok. Tudíž 70x7 = 490 let nedodržování sobotního roku, až od dob Šalamouna:

2Ch 36:21: to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbaths. As long as she lay desolate she kept Sabbath, to fulfill seventy years.

SABBATICAL YEAR

A year of rest and redemption that occurred every seven years in the Hebrew nation. By God's prescription, Israel was to set apart every seventh year by letting the land go uncultivated (Lev 25:4-5). The crops and harvest that were reaped during this year were considered the common possession of all men and beasts (Ex 23:11; Dt 15:1-18). None of this harvest was to be stored for future use.

During a sabbatical year, Israelites were to cancel all debts owed to them by their fellow Israelites (Dt 15:1-5). At the least, a period of grace was to be set aside in which payment was not required. The people of Israel were also to free their Hebrew slaves, remembering that they were also slaves in the land of Egypt at one time and that God had redeemed them by His goodness.

God's anger fell on Israel because the sabbatical year was not observed from the time of Solomon (Jer 34:14-22). This was one reason why Israel spent 70 years in bondage at the hands of the Babylonians.

(from Nelson's Illustrated Bible Dictionary, Copyright © 1986, Thomas Nelson Publishers)

Nové proroctví: 9:24-27: (+ 11:36-12:3)

9:24: Tento verš sumarizuje cíl Božího plánu ohledně skoncování s hříchem. 9:25-27 doplňují několik detailů průběhu budoucích 490 prorockých let židovské historie, kulminujících v nastolení Mesiášského království, při 2. Příchodu Ježíše Krista.

Sedmdesát týdnů je doba určená... NKJ: Je rozhodnuto o 70 týdnech. Hebrejské slovo přeložené zde týden = shabuwa` (shaw-boo'-ah) - doslova znamená sedma, a obzvláště sedma roků. Židé měli nejenom týden dnů, jako to máme my, ale i týden let – každý sedmý rok byl rok odpočinku, tzv. „sobotní rok,“ jak jsem se minule zmínil.

Kontext: Odpykání trestu za 70 nedodržených sobotních let se chýlilo ke konci. Mj. i tento zákon sobotních roků byl typem Kristovy spásy – naše odpuštění dluhů hříchu, propuštění z otroctví hříchu a odpočinku od dřiny Zákona. Mluvilo se o letech minulých a teď se mluví o letech budoucích. Staré proroctví bylo o 70 letech sedmých (sobotních), teď je řeč o 70-ti sedmách let budoucích, ne o 70-ti týdnech dní, jak si někteří chybně vysvětlují. Tudíž staré i nové proroctví pojednávalo o stejné době – o 490-ti letech. Staré proroctví bylo o trestu za 70 nedodržených sobotních let. Vzhledem k tomu, že sobotní rok byl každý sedmý rok, a když jich nedodrželi 70, to zahrnovalo dobu 490-ti let ( 490:7=70 sobotních let).

Nové proroctví je také o 70-ti sedmách let a i když to naší mysli zní cize, Židům bylo jasné, že se jedná o 70x7 = 490 let. Je důležité mít na paměti prorocký význam čísla 7 a jeho násobků, jako čísla kompletnosti a dokonalosti.

Tvému lidu i svatému městu. Středem pozornosti tohoto proroctví je židovský národ a Jeruzalém, nikoliv církev. To musíme mít na paměti, abychom se vyhnuli chybným aplikacím tohoto proroctví na církev! Církev je NZ „tajemství“ – „Kristus ve vás“ (Kol 1:27), které Bůh SZ prorokům nezjevil.

© 2011 Milan Tachecí