Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Kristus nebo Antikristus
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Všechny strany

 

Široký kontext celé Bible:

7. 2 Thes 2:3-4 mluví o něčem podobném, jenže to bylo napsáno až tři století po teroru způsobeném Antiochem Epiphanesem IV. 2 Thes 2:3-4 ještě nebylo naplněno! Mluví jasně o Antikristovi, který se posadí v chrámu a bude se prohlašovat za Boha. Této události bude předcházet odpadání od pravdy (Ř. apostasía = dezerce od pravdy, ne odpadání od Boha nebo od víry.) Lidé, bez moudrosti čerpané z Božího Písma, které opustili a překroutili, potom naletí Antikristovi! On se totiž bude vydávat za Židy očekávaného Mesiáše.

8. Ježíš mluví o otřesné ohavnosti v chrámě (Mt 24:15, Mk 13:14) a odvolává se právě na proroctví Daniele. Ježíš se díval do budoucnosti, tudíž toto znesvěcení chrámu je záležitost budoucnosti. Nebylo ani vyplněno v r. 70 n.l., kdy byl chrám vypálen navzdory úsilí římského generála Tita skvostný chrám uchovat jako jeden ze sedmi divů světa (Josephus). Protože chrám během bojů o Jeruzalém vyhořel, nikdo neměl příležitost se tam posadit a prohlásit se za Boha.

9. Ježíš naráží na to, že zatímco ho Židé odmítli, jiného přijmou: Jn 5:43, NSAB: "Přišel jsem ve jménu Mého Otce a nepřijímáte Mě; když jiný přijde ve svém jménu, toho přijmete.

10. Proroctví o Antikristu ve Zj 13 ještě nebyla vyplněna, takže příchod Antikrista a jeho falešného proroka není žádný mýtus, ale záležitost budoucnosti. Neměli bychom si vykládat Zj 13 alegoricky, protože všechna už vyplněná proroctví též byla míněna doslovně!

Můžeme tudíž učinit závěr, že kontext Dan 9:27a jasně poukazuje na „vládce, jehož lid zničil Jeruzalém a svatyni,“ ne na Krista. Tento vládce (Antikristus, falešný Mesiáš, muž hříchu) zastaví oběti v budoucím chrámu (2 Tes 2:3-4), ne Kristus.

 

2. Kdy bude naplněna Danielova Sedmdesátá sedma let:

V první polovině posledního 70. sedmiletí (týdne), jež spojitě navazovalo na 69. sedmiletí (týden), Ježíš kázal evangelium učedníkům, a v druhé polovině sedmiletí, po Ježíšově ukřižování, bylo evangelium kázáno Židům. Až teprve potom pohanům.“ (Pavel Steiger v rozhovoru pro Grano Salis, výňatek z článku na www.apologet.cz, sekce Kalvinismus /Armenianismus.)

Podle učení, které zřejmě zastává např. Pavel Steiger tudíž Danielova prorocká sedmdesátá sedma let již byla naplněna.

Námitka: toto učení je v rozporu s Biblickou chronologií a s cíli, které si Bůh v Dan 9:24 vytýčil, jmenovitě mnoho z Dan 9:24 NEBYLO vyplněno, jako zapečetění proroctví – apoštolové později dále prorokovali, např. 2 Pet 3:10, Fil 2:10, 1 Kor 15:51-55... Proroctví bylo zapečetěno až knihou Zjevení (Zj 22:18). Také se zatím nevyplnilo pomazání 3. Chrámu...

Zde je na místě připomenout si Dan 9:24-27 - pro podrobnou analýzu tvrzení, že poslední sedma let Danielova proroctví už byla vyplněna – údajně 3,5 let kázáním evangelia Kristem učedníkům a 3,5 let kázáním evangelia učedníků (apoštolů) Židům. Bohužel české texty jsou méně přesné, což ztěžuje správné pochopení tohoto klíčového proroctví, tudíž ho překládám podle Bible Krále Jakuba s přihlédnutím k hebrejskému textu:

Dan 9:24-27:

24Sedmdesát sedem je doba určená pro tvůj lid a tvé svaté město,

Ukončit přestoupení,

A učinit konec hříchům,

Provést usmíření za zkaženost,

A nastolit věčnou spravedlnost,

A zapečetit vidění a proroctví

A pomazat nejsvatější Svatyni.

25Tedy věz a rozuměj, že od vydání příkazu obnovit a postavit Jeruzalém až do Mesiáše vládce, bude sedm sedem a šedesát dva sedem: ulice bude znovu vystavena, a zeď, dokonce v obtížných dobách.

26 A po šedesáti dvou sedmách bude Mesiáš zabit, ale ne pro sebe: a lidé vládce, který přichází přijde a zničí město a svatyni; a jeho konec přijde jako povodeň a do konce války je rozhodnuto o ničení.

27 A potvrdí smlouvu s mnohými na jednu sedmu: a uprostřed sedmy způsobí zastavení obětí a úliteb,

A pro rozšíření ohavností ji učiní desolátnou, dokonce až do naplnění, a to, o čem je rozhodnuto, bude vylito na desolátníka.

Pozn: Židé neměli jenom týden (sedmu) dní, ale také týden (sedmu) let. Každých sedm let měli tzv. „Sobotní rok,“ kdy půda měla odpočívat, měly se rušit dluhy a otroci propouštět z otroctví. Právě kvůli nedodržování sobotních roků za 490 let od Krále Šalamouna až do Babylónského zajetí, museli Židé strávit 70 let ve vyhnanství – za 70 nedodržených sobotních roků (70 nedodržených sobotních roků koresponduje s obdobím 490 let (70x7) předchozího prorockého období Izraelské historie. Potom v Dan 9:24-27 Bůh Danielovi zjevil budoucích 490 prorockých let – podle předchozího vzoru 70x7 (sedem/ týdnů let).

Tato prorocká léta byla pozastavena tím, že Židé ukřižovali svého Mesiáše – po 69. Sedmě – Dan 9:26, 25 – po šedesáti dvou sedmách plus předchozích sedmi sedmách let). Tudíž poslední prorocká, 70. sedma let čeká na vyplnění. Nebyla vyplněna Kristem, který byl zabit po 69. sedmě let a prorocké hodiny Izraele se zastavily, až do doby, kdy se Bůh vrátí k dokončení byznysu s Izraelem, který od ukřižování Krista „sedí na trestné lavici.“ Církev sice nahradila Izrael, ale na rozíl od „Smluvní teologie“ ne navždy, ale DOČASNĚ. Viz appendix č. 3.

Souhrn:

Chronologie Mesiášovy služby: 26 A po šedesáti dvou sedmách bude Mesiáš zabit...Pro Daniele bylo toto proroctví vše budoucnost, pro nás je tato část už minulostí. Důležité je však mít na paměti, že Mesiáš byl zabit ne uprostřed 70. sedmy let, ale PO 69. sedmě let! (62 sedem plus předchozích 7 sedem let – Dan 9:25.)

Je mnoho pasáží v Bibli, které mluví o té 70. sedmě let Danielova proroctví jako o budoucnosti – i pro nás. Tato proroctví popisují věci, které nebyly ještě naplněny – a budou naplněny v souvislosti s příchodem Antikrista – falešného Mesiáše, kterého Ďábel podstrčí hříšnému neposlušnému lidstvu krátce před tím, než se vrátí Ježíš, skutečný Mesiáš. Právě o těchto událostech varují Danielova proroctví – jeho lid extrémě odpadne a bude za to extrémě zkoušen – bude dovoleno, aby nejprve naletěl Antikristovi, jako soud nad jejich odpadlictvím a zlými skutky. Ale milostivý Bůh jim v poslední minutě nejhoršího holocastu způsobeného Antikristem, pošle skutečného Mesiáše – zachránce – až když k Ježíši zvolají o pomoc (Zach 13:9, Zach 14, Ž 50:15, Lk 13:35, Oz 3:4, Zach 12:10.)

 

3. Bude pozemské Tisícileté království Mesiáše, Ježíše Krista?

Dan 9:24

24Sedmdesát sedem je doba určená pro tvůj lid a tvé svaté město,

  1. Ukončit přestoupení,
  2. A učinit konec hříchům,
  3. Provést usmíření za zkaženost,
  4. A nastolit věčnou spravedlnost,
  5. A zapečetit vidění a proroctví
  6. A pomazat nejsvatější Svatyni.

Pro tvůj lid a tvé svaté město. Středem pozornosti tohoto proroctví je židovský národ a Jeruzalém, nikoliv církev. To musíme mít na paměti, abychom se vyhnuli chybným aplikacím tohoto proroctví na církev! Církev je NZ „tajemství“ – „Kristus ve vás“ (Kol 1:27), které Bůh SZ prorokům nezjevil.

Cílem Božího programu pro Izrael je v tomto proroctví šest MONUMENTÁLNÍCH položek, a některé budou naplněny až s příchodem Království židovského Mesiáše, našeho Pána Ježíše Krista.

...A pomazat nejsvatější Svatyni.

Daniel mluví o pomazání nově postavené nejsvatější Svatyně ve 4. Chrámu během slíbené pozemské vlády Mesiáše – viz Ezechiel k. 40-47 – zde popsaný chrám je tak veliký, že by se nevešel na dnešní chrámovou horu. Během Velkého soužení však nastane kataklysmické přeuspořádání zeměkoule a chrámová hora bude vyvýšena nad všechny hory – Mik 4:1, Ez 40:2. Teprve potom se tam vejde veliký chrám, popsaný v Ez . 40-47, kde vnější zeď chrámového areálu je podle Ezechiele ve tvaru čtverce o velikosti 1575 metrů (500 prutů – 1 prut = 6 loktů – Ez 40:5. Jedná se o delší, „královský“ loket – „o dlaň delší“ = 52,5 cm... 6x52,5 cm = 315cm... 1 prut = 315 cm.... x 500 = 1575m! Na budoucí, Izraelcům zaslíbenou Mesiášovu vládu jsou ve SZ MNOHÉ narážky. Zj 20:1-7 doplňuje, že Mesiášovo pozemské království, předcházející stvoření Nové země a Nového nebe, bude trvat 1000 let.)

Mikeáš 4:1: I tak se v pozdějších dnesh stane, že hora Hospodinova domu bude ustanovena na vrcholu hor, a bude vyvýšena nad kopce, a lidé k ní budou přicházet...

Bible se zmiňuje o 4 Jeruzalémských chrámech:

1.Šalamounův – 1 Kr 6.

2. Zerubabbelův – postavený po návratu Izraelců z Babylónského vyhnanství - Ezra. Herodův chrám v době Ježíše je vylepšený Zerubabbelův chrám.

3. Antikristův chrám, vystavěný na počátku Danielovy 70. Sedmy let (2 Tes 2:4, Zj 13:6).

4. Ezechielův chrám (Ez k. 40-47), vybudovaný za pozemské vlády Mesiáše – Mik 4:1...Iz 56:7, Jer 31:14, Ez 20:40-41...)

Další info o pozemské Mesiášské Tisícileté vládě Ježíše Krista je částí appendixu č. 3.