Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Kristus nebo Antikristus
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Všechny strany

 

Ale:

Heb. Mo-íd = konvenčně rok, určený čas.

Dan 7:25: ... do konce času, časů a děleného času – zde v Aramejštině = „idán“ = určený čas, technicky rok. „Časů“ – idáyím – „pár – dva“ časy. Dan 4:13 (16NKJ) = 7 období, časů = mohlo být 7 let, než se Nabukadnezzarovi vrátil rozum.

S určitostí víme, že je to 3,5 času, ale jestli je „čas“ jeden rok, jestli je to tedy 3,5 letá doba Velkého soužení, není z této pasáže 100 procentně jasné. Čím více komentářů si přečtete, tím víc jste z toho jelen.

Nicméně: Terminus je rozdrcení moci svatého lidu, ne Poslední soud.

Dan 9:27, KJ: 27 A potvrdí smlouvu s mnohými na jednu sedmu: a uprostřed sedmy způsobí zastavení obětí a úliteb, a pro rozšíření ohavností ji učiní desolátnou, dokonce až do naplnění, a to, o čem je rozhodnuto, bude vylito na desolátníka.

Ze studia Dan k. 9 víme, že se mluví o „sedmě“ let. A tak po 3,5 roce Antikristus zruší sedmiletou smlouvu s Izraelem, tj. do konce Danielovy „sedmy let“ zbývá pod tyranií Antikrista druhých 3,5 roku.

Zj 11:2-3, NKJV: 2 But leave out the court which is outside the temple, and do not measure it, for it has been given to the Gentiles. And they will tread the holy city underfoot for forty-two months (= 3, 5 roku = 2. Polovina Danielovy „sedmy“ let – 1. Polovinu bude chrám patřit Židům).

3 And I will give power to my two witnesses, and they will prophesy one thousand two hundred and sixty days, clothed in sackcloth." (= 3,5 roku = 1. Pol. Danielovy „sedmy“ let.

– (Zj 11:14 – druhé běda pominulo, třetí běda se blíží - ;12:7, 12- ... Satan k vám přišel a má veliký vztek, protože ví, že mu zbývá málo času; Třetí Běda = Zj 15 – sedm zlatých mís Božího hněvu.

Jas 5:17-18: NKJV: Elijah was a man with a nature like ours, and he prayed earnestly that it would not rain; and it did not rain on the land for three years and six months..

Dva svědkové – Mojžíš a Elijáš – Mk 9:4 –

Rv 11:6 These have power to shut heaven, so that no rain falls in the days of their prophecy; and they have power over waters to turn them to blood, and to strike the earth with all plagues, as often as they desire. NKJV

Za Eliáše bylo 3,5 let sucho, Mojžíš ranil egypt 10 ranami, včetně proměnění vody v krev.

Jiní si myslí – Enoch a Eliáš – jediní dva, kteří na zemi nezemřeli, Pán si je vzal zaživa. )

Zj 13:5-8: NKJV

5 And he was given a mouth speaking great things and blasphemies, and he was given authority to continue for forty-two months. 6 Then he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme His name, His tabernacle, and those who dwell in heaven. 7 It was granted to him to make war with the saints and to overcome them. And authority was given him over every tribe, tongue, and nation. 8 All who dwell on the earth will worship him, whose names have not been written in the Book of Life of the Lamb slain from the foundation of the world.

S pomocí dalšího Písma můžeme usuzovat, že ČAS, ČASY A POLOVINA = druhá polovina Danielovy 70. Sedmy let = 3,5 roku Velkého soužení – Antikristova hrůzovláda a Boží soudy.

 

ZÁVĚR:

Přestože, co zde píšu je celkem známé, mnoho „expertů“ na Bibli se tím neřídí: Je důležité vykládat každou pasáž Bible ve světle celé Bible. Pokud hodnotíme samotnou pasáž, můžeme udělat mylný závěr. Je zřejmé, že jedna pasáž nemůže obsahovat všechny informace, proto vše musíme vykládat v souladu s CELOU Biblí. To vyžaduje hodně studia, ale výsledky jsou velikou odměnou – člověk se naučí vykádat Bibli Biblí, což je nejspolehlivější výklad Božího Slova. Základní pravidlo správného výkladu totiž je, že musí být v souladu s ostatními pasážemi v Bibli, které se týkají daného téma. Je to jako úžasné skládání pucle Božích pravd. Jakmile dáte jediný kousek pucle jinam, než kam patří, výsledný obraz bude zkreslený a zbydou vám pucle, se kterými si nebudete vědět rady.

Aplikací výkladu Bible Biblí jsme dospěli k jasnému závěru, že ten, kdo zastaví oběti v Dan 9:27a je vskutku budoucí Antikristus (muž hříchu, vládce, který přichází, falešný Mesiáš). Izrael, který odmítá Krista a vyhlíží jiného Mesiáše, vystaví s jeho pomocí svůj chrám. Antikristus má ale jiné plány, než Židé – až ho vystaví, tak ho znesvětí a prohlásí se tam za Boha (2 Tes 2:3-4). V důsledku zastaví židovské oběti a obřady. Podvedení Židé ho odmítnou a on je začně krutě pronásledovat. V nejtěžší hodině prohlédnou a zvolají k Ježíši jako svému pravému Zachránci a králi. Ježíš přijde a nastolí pozemské Tisícileté království, ve kterém ohněm přetavený Izrael bude konečně tím, co Bůh zamýšlel – světlem světu a svědectvím o Bohu Stvořiteli. Izrael konečně bude Boží právoplatný svatý lid, až do konce tisíciletého království. Teprve potom přijde soud ohněm, který s konečnou platností vydezinfikuje vesmír od hříchu, který ke konci tisíciletého království opět nakyne. Po Posledním soudu (nad hříšníky) u Velkého bílého trůnu Bůh stvoří Nové nebe a Novou zemi, a už nebude ani nemoci, ani smrti, ani pláče....protože všechny dřívější věci pominuly. Bůh bude se svým lidem (z Izraele i z národů) navěky.

 

DALŠÍ, NEZPRACOVANÉ POZNÁMKY:

(Samozřejmě Ježíš přišel proto, aby nás svou krví vykoupil z hříchu, na druhou stranu ale tu teoretickou možnost, že Ježíš mohl být přijat za Mesiáše, když přišel poprvé, nemůžeme jen tak ignorovat – kdyby to Bůh nebral v potaz, tak by za to těžko mohl Izrael soudit – přečtěte si svědectví Josefuse, jak Izrael v důsledku Soudu ztratil rozum a zatímco Římané obléhali r. 70 n.l. Jeruzalém, obyvatelstvo se rozdělilo na 3 tábory, řezali se mezi sebou uvnitř obleženého Jeruzaléma a pálili si navzájem sýpky s obilím, které je mělo chránit od hladu během dlouhého obléhání ). Bůh je vydal nepříteli v den, kdy Ježíš vyřkl toto proroctví:

Lk 13:34-35: "O Jerusalem, Jerusalem, the one who kills the prophets and stones those who are sent to her! How often I wanted to gather your children together, as a hen gathers her brood under her wings, but you were not willing! See! Your house is left to you desolate... NKJV

Též viz:

Lk 21:5-6: 5 Then, as some spoke of the temple, how it was adorned with beautiful stones and donations, He said, 6 "These things which you see — the days will come in which not one stone shall be left upon another that shall not be thrown down." NKJV

Lk 21:20-24: 20 "But when you see Jerusalem surrounded by armies, then know that its desolation is near. 21 Then let those who are in Judea flee to the mountains, let those who are in the midst of her depart, and let not those who are in the country enter her. 22 For these are the days of vengeance, that all things which are written may be fulfilled. 23 But woe to those who are pregnant and to those who are nursing babies in those days! For there will be great distress in the land and wrath upon this people. 24 And they will fall by the edge of the sword, and be led away captive into all nations. And Jerusalem will be trampled by Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. NKJV

Ro 8:28-29: 28 And we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. NKJV

Dan 9:20-23 - okolnosti vedoucí k novému proroctví

Úvod: Kap. Dan 9 je příkladem, jak užitečné je pro nás studovat Biblická proroctví. Proroctví v Bibli mají dalekosáhlejší užitek než prorokování budoucnosti. V této kapitole jsme se např. poučili od zbožného proroka Daniele, jak se modlit za svůj národ. V minulé studii jsme aplikovali Danielův vzor modlitby a modlili se za náš český národ. Tu minulou lekci si dobře poznamenejte, a modleme se za náš český národ často, protože to hodně potřebuje, jak sami vidíte. Dále již naplněná proroctví nám budují hlubokou důvěru v Boží slovo, že budoucí proroctví budou též vyplněna přesně, jak Bůh řekl a proto nemusíme nic alegorizovat. Prostě jak to Bůh řekl, tak to bude, i když se to zdá někdy neuvěřitelné – Bůh je schopen věcí, které si někdy ani nemumíme představit. A při studiu proroctví se musíme držet rady apoštola Pavla z 1Kor 4:6: ... abyste se od nás naučili (od Pavla a Apolla) nedomýšlet se víc, než co je psáno.

Studování proroctví je jako skládání pucle. Potřebujeme je zkombinovat s příslušnými pasážemi roztroušenými po celé Bibli, abychom dostali ten správný obrázek. Pokud jsme netrpěliví nebo nepozorní, a dosadíme si kousek jen podobný místo toho pravého, budeme se s puclí mořit a obrázek nám nebude vycházet. Pokud ale trpělivě hledáme a dáváme dohromady ty správné kousky na správné místo, obrázek se k naší radosti začne rýsovat a skládání jde líp a líp. Tak se skládá smysl proroctví, obzvláště proroctví tzv. eschatologie, tj. studium věcí budoucích.

Dan 9:20-27 je klíčový kousek pucle nezbytně potřebný ke správnému vykládání budoucího Božího programu. V tomto případě především Božího programu pro Izrael, což samozřejmě ovlivňuje i budoucí program pro ostatní národy. Bez správného chápání alespoň základů této pasáže, lidé skončí s pokrouceným obrázkem budoucnosti.

Ke správnému chápání tak klíčového proroctví je naprosto nezbytné porozumět správně kontextu, v jakém bylo toto proroctví, plné prorocké terminologie, vyřčeno.

Kontext: 9:20-23

A: Souhrn předešlých pasáží:

Kapitola 9. pojednává o dvou proroctvích - o starém proroctví ohledně minulých 490 prorockých let a novém proroctví, ohledně budoucích 490 prorockých let:

Staré proroctví: Ohledně minulých 490 let židovské historie: Studiem Písma Daniel pochopil brzké naplnění starého proroctví – ukončení 70 let babylónského zajetí. (605 př.n.l., kdy Daniel byl zajat při 1. Babylónské invazi, do 536 př.n.l, kdy se 50,000 Židů vrátilo domů po vydání Kýrova dektretu osvobodit Židy ze zajetí.

Daniel si byl vědom naplnění těchto proroctví:

  1. 70 let zničení JeruzalémaJer 25:11: A celá tato země bude v úžasném dezolátním stavu; a ty národy (Juda a její sousedi) budou sloužit králi Babylónu sedmdesát let.
  2. Návrat domů po 70 letech - Jer 29:4-7, 10:.... Tak praví Pán: až bude 70 let v Babylónu naplněno, tak vás navštívím a vyplním k vám své dobré slovo a způsobím, abyste se vrátili do tohoto místa (Jeruzalému).
  3. Příslib znovuvybudování chrámu a Jeruzaléma po 70-ti letech babylónského zajetí:

„Tak říká Pán, tvůj Vykupitel.... který říká Jeruzalému, budeš obydlen, městům Judy: budete postaveny,... který říká o Kýrovi, on je můj patýř, a on vykoná všechny moje záměry, řekne Jeruzalému: budeš vybudován a chrámu: tvé základy budou položeny... Iz 44:24,26,28. Pojmenování perského císaře Kýra, který dobyl Babylón a pustil Židy domů, umísťuje nepochybně tyto verše do časového období následujícího ukončení 70 let židovského zajetí v Babylónu.

  1. Proč byli Židé ve vyhnanství v Babylónu právě 70 let? Protože nedodržovali sobotní rok.

Bůh potrestal Židovský národ především za jejich všemožnou neposlušnost. Bůh znovu a znovu poslal Židovskému národu proroky, aby je varoval a přivedl zpět k sobě. A oni raději poslouchali proroky falešné a pokračovali ve své rebelii. Židé byli tedy ve vyhnanství za mnohem víc, než nedodržování sobotního roku, ale Bůh rozhodl o 70 letech, aby zem odpočívala za každý nedodržený sobotní rok. Tudíž 70x7 = 490 let nedodržování sobotního roku, až od dob Šalamouna:

2Ch 36:21: to fulfill the word of the Lord by the mouth of Jeremiah, until the land had enjoyed her Sabbaths. As long as she lay desolate she kept Sabbath, to fulfill seventy years.

SABBATICAL YEAR

A year of rest and redemption that occurred every seven years in the Hebrew nation. By God's prescription, Israel was to set apart every seventh year by letting the land go uncultivated (Lev 25:4-5). The crops and harvest that were reaped during this year were considered the common possession of all men and beasts (Ex 23:11; Dt 15:1-18). None of this harvest was to be stored for future use.

During a sabbatical year, Israelites were to cancel all debts owed to them by their fellow Israelites (Dt 15:1-5). At the least, a period of grace was to be set aside in which payment was not required. The people of Israel were also to free their Hebrew slaves, remembering that they were also slaves in the land of Egypt at one time and that God had redeemed them by His goodness.

God's anger fell on Israel because the sabbatical year was not observed from the time of Solomon (Jer 34:14-22). This was one reason why Israel spent 70 years in bondage at the hands of the Babylonians.

(from Nelson's Illustrated Bible Dictionary, Copyright © 1986, Thomas Nelson Publishers)

Nové proroctví: 9:24-27: (+ 11:36-12:3)

9:24: Tento verš sumarizuje cíl Božího plánu ohledně skoncování s hříchem. 9:25-27 doplňují několik detailů průběhu budoucích 490 prorockých let židovské historie, kulminujících v nastolení Mesiášského království, při 2. Příchodu Ježíše Krista.

Sedmdesát týdnů je doba určená... NKJ: Je rozhodnuto o 70 týdnech. Hebrejské slovo přeložené zde týden = shabuwa` (shaw-boo'-ah) - doslova znamená sedma, a obzvláště sedma roků. Židé měli nejenom týden dnů, jako to máme my, ale i týden let – každý sedmý rok byl rok odpočinku, tzv. „sobotní rok,“ jak jsem se minule zmínil.

Kontext: Odpykání trestu za 70 nedodržených sobotních let se chýlilo ke konci. Mj. i tento zákon sobotních roků byl typem Kristovy spásy – naše odpuštění dluhů hříchu, propuštění z otroctví hříchu a odpočinku od dřiny Zákona. Mluvilo se o letech minulých a teď se mluví o letech budoucích. Staré proroctví bylo o 70 letech sedmých (sobotních), teď je řeč o 70-ti sedmách let budoucích, ne o 70-ti týdnech dní, jak si někteří chybně vysvětlují. Tudíž staré i nové proroctví pojednávalo o stejné době – o 490-ti letech. Staré proroctví bylo o trestu za 70 nedodržených sobotních let. Vzhledem k tomu, že sobotní rok byl každý sedmý rok, a když jich nedodrželi 70, to zahrnovalo dobu 490-ti let ( 490:7=70 sobotních let).

Nové proroctví je také o 70-ti sedmách let a i když to naší mysli zní cize, Židům bylo jasné, že se jedná o 70x7 = 490 let. Je důležité mít na paměti prorocký význam čísla 7 a jeho násobků, jako čísla kompletnosti a dokonalosti.

Tvému lidu i svatému městu. Středem pozornosti tohoto proroctví je židovský národ a Jeruzalém, nikoliv církev. To musíme mít na paměti, abychom se vyhnuli chybným aplikacím tohoto proroctví na církev! Církev je NZ „tajemství“ – „Kristus ve vás“ (Kol 1:27), které Bůh SZ prorokům nezjevil.

© 2011 Milan Tachecí