Hlavní stránka Články
Email

 2 Tim 4:1-5, NKJ: 1Pověřuji tě tudíž před Bohem a Pánem Ježíšem Kristem, který bude soudit živé a mrtvé při svém příchodu, když nastolí Své království: 2Kázej Slovo! Buď připraven vhod i nevhod. Přesvědčuj, kárej, napomínej, se vší trpělivostí a učením. 3Protože přijde doba, kdy oni nestrpí zdravé učení, ale podle svých vlastních chutí, protože mají svrbějící uši, si pro sebe nakupí učitele; 4a odvrátí své uši od pravdy, a uchýlí se k bájím. 5Ale ty buď ve všem bdělý, snášej útrapy, konej práci evangelisty, naplň svou službu. 

NEBIBLICKÁ UČENÍ:

V dnešní době masivního odpadání od pravdy (2 Tes 2:3) mnozí učitelé překrucují varovné pasáže v Bibli v různé báje podle představ jejich vlastní hříšné nátury. Důvody jsou různé, ale často i ten, aby se zalíbili lidem, kteří Boží Pravdy nesnesou. A tak se překrucuje například učení o hříchu, Boží bázni, posvěceném životě, Boží milosti, falešných prorocích a poslušnosti Bohu. Jenže tím dělají lidem medvědí službu. Místo, aby je varovali před Božím soudem za jejich hříchy a vedli je k pokání, bez kterého záchrana lidské duše není možná (Lk 13:3, 5), tak je udržují ve falešné naději spásy, kterou ve skutečnosti bez skutečného pokání nikdy neobdrželi.

Potom jsou učitelé, kteří chtějí lidi něčím ohromit. A také jsou učitelé, kteří sice učí s dobrými úmysly, ale z různých důvodů nerozdělují Boží Slovo správně a tak učí nesmysly. 

Studujme tedy Písmo pro sebe, abychom nebyli svedeni falešnými výklady: 

Jak studovat Bibli

Dávejte si pozor na falešné proroky - Mt 7:15-20

Nejsou skutky jako Skutky - Mt 7:21-23

Omezené smíření

Derek Prince

Charizmatické dary

Marie