Hlavní stránka Články
Email

VYTRŽENÍ CÍRKVE:

NA ČASOVÉM GRAFU PROROCTVÍ JE NA ŘADĚ PRÁVĚ VYTRŽENÍ, KTERÝM BŮH MŮŽE ZASÁHOUT DO LIDSKÝCH AFÉR V PŘÍŠTÍM MOMENTĚ!!!

„PROTO BDĚTE, NEBOŤ NEVÍTE, VE KTERÉ CHVÍLI PŘIJDE VÁŠ PÁN.“ Matouš 24:42

VYTRŽENÍ SOUVISÍ S DRUHÝM PŘÍCHODEM KRISTA, KTERÝ MÁ DVĚ FÁZE:

1. VYTRŽENÍ: Kristus si přijde pro církev, mrtvé i živé – nečekaně a pro svět neviditelně, setká se s nimi ve vzduchu. Bůh v mžiku oka přemění mrtvé i živé na těla oslavená, nesmrtelná. (1 Tesalonským 4:13-18) Tím, že je církev vytržena, je uvolněna cesta pro satanovu krutou světovládu skrze Antikrista. Hodiny posledních sedmi let Danielova proroctví (Daniel 9:24-27), týkajícího se Izraele a ne církve, se opět rozběhnou.

Vytržení je obrácený proces Letnic, kdy Bůh „vylil“ svého Ducha na věřící. Po vytržení církve bude svatý Duch samozřejmě na zemi dále pracovat, ale spíš ve stylu Starého zákona. Lidé, kteří uvěří v Krista během Velkého soužení (obrovské množství) jsou nazýváni svatými Z Velikého soužení, ne církví. (Zjev 7:14).

2. DRUHÝ PŘÍCHOD KRISTŮV: Kristus se vrátí s církví. Po sedmi letech soužení, kdy satan realizuje svoji ohavnou světovládu skrze Antikrista se Kristus vrátí na zem viditelně (Sk 1:11), v bitvě u Armagedonu (údolí Megiddo v Izraeli) zničí nepřátele svým slovem (Zjevení 19:11-16) a nastolí pozemské Tisícileté království = naplnění Božího slibu Israeli. Církev, ve svých nových, nesmrtelných tělech bude vládnout s Kristem (Zjev 3:21). Kristus rozdělí lidi, kteří přežili Velké soužení na „ovce a kozy.“ Věřící vstoupí do Kristova Tisíciletého království, nevěřící budou vrženi do pekla. (Matouš 25:31-46; Zjevení 19:11-20:6; Juda 14-15).

Alternativní výklady, kdy bude vytržení:

1. Uprostřed sedmiletého soužení: Předpokládá, že Bůh neslíbil církvi, že unikne pronásledování Antikrista, ale jen, že Bůh ušetří církev, když na zemi vyleje svůj Hněv (Zjevení 3:10; Jeremiáš 30:7).

2. Na konci sedmiletého soužení: Těsně před druhým příchodem Krista (Zjevení 19:7-8). Předpokládá, že tak, jako Kristus trpěl na kříži, i církev musí trpět před svým oslavením. Problém: Kdo vstoupí do Millenia, když budou všichni věřící vytrženi a nevěřící vrženi do pekla? (Pozn.: peklo není věčné – to bude při Posledním soudu vrženo do věčného Ohnivého jezera – Zjev 20:13-15)

Alternativní výklady vytržení 1. a 2. mají též problém v tom, že by Kristus nemohl přijít nečekaně, neboť by se Jeho příchod dal spočítat od znesvěcení Jeruzalémského chrámu Antikristem – v polovině Danielovy 70-té sedmy  let (Matouš 24:15; 2 Tes 2:4, Dan 9:27, 12:7; Zjev 13:5).

3. Částečné vytržení: Jenom Ti věrní a poslušní Křesťané budou ušetřeni Velkého soužení. Problém: Pavel vysvětluje, že VŠICHNI budeme „změněni“ (1 Korintským 15:51). 

Zatímco každá z těchto alternativ může najít určitou podporu v několika verších, zdá se, že Písmo mluví nejsilněji ve prospěch vytržení PŘED sedmiletým soužením. Typologie židovské svatby a židovských slavností též podporuje tento výklad. Pavel říká ve 2 Tesalonským 2, že to, co stojí Antikristovi v cestě bude odejmuto – Svatý Duch, který sídlí ve věřících (církev). Svatý Duch bude pokračovat ve spáse lidí během Soužení, ale tak, jako před dnem Letnic. Jedině vytržení PŘED sedmiletým Soužením uvádí v soulad Písmo, které na jedné straně učí, že Kristus přijde nečekaně a tajně (Mat 25:13 - vytržení) a zároveň, že Ho všichni uvidí (Sk 1:11, Zach 14:4 - druhý příchod).

Současný stav církve: 2 Tesalonským, k. 2.

Obrovské odpadání od Pravdy, celými denominacemi, příprava na prostitutku víry ve Zjevení 17. Hromadění  falešných učitelů a proroků, kteří lechtají svrbějící uši hříšníků, kteří se nechtějí podvolit Bohu -  mají podobu Božskou, ale popírající Jeho moc (2Timoteovi 3:5). Falešná probuzení, opírající se o nebiblické evangelium a falešné zázraky, tahají za nos milióny duchovně nevidomých lidí. „I Satan se zjevuje jako anděl světla a jeho učedníci jako služebníci spravedlnosti“ (2 Kor 11:14). Podobně jako za dob inkvizice, kacíři a heretici překrucují Bibli, vydávají se za pravou církev a začínají pronásledovat znovuzrozené věřící, které nazývají kacíři a heretiky. „Běda těm, kdo nazývají zlo dobrem a dobro zlem“ (Iz 5:20-21). Prostitutka víry ve Zjev 17 je celosvětový, univerzální, humanistický náboženský systém, který pod sebou „sjednotí“ všechny víry. Právě k tomuto cíli spěje dnešní trend ekumeny. Tato prostitutka bude nakonec zničena a nahrazena Antikristovým celosvětovým uctíváním satana. (Zj17:16, 13:4, Da 7:24.)

Další proroctví, očekávající naplnění:  Po Tisíciletém království bude satan propuštěn, aby naposled testoval lidská srdce, a zorganizuje poslední vzpouru proti Bohu. Obklopí Jeruzalém, a Bůh na ně sešle oheň. Následuje (Poslední) Soud před Velkým bílým trůnem, kdy zbytek nevěřícih společně s peklem a smrtí budou vrženy do Ohnivého jezera (Zjev 20:13-15) . A konečně - věčný život - nové nebe a nová země a Nebeský Jeruzalém pro všechny věřící Židy i Křesťany (Zjevení 20:7-22:21). Nebeský Jeruzalém je z ryzího zlata, drahokamů a perel. Má tvar obrovského  jehlanu – strany i výška jsou 2.400 km (Zjevení 21:16). Bůh není žádný troškař JToto je naše dědictví, chvála Bohu!

 

(c)  2011 Milan Tachecí