Hlavní stránka Články
Email

 

Ranní ztišení - základ pro celý den

„Po jedné věci toužím, a tu budu hledat: abych mohl přebývat v Božím domě všechny dny mého života, abych mohl hledět na Hospodinovu krásu a vyptávat se Ho v Jeho stánku.“ Král David, Žalm 27:4.

Pozemský úspěch krále Davida nespočíval ve vyhledávání pozemských věcí, ale v tom, že jeho největší touha byla být s Hospodinem a učit se od něho. Davidův pozemský luxus a moc a sláva byly pouze vedlejším produktem vyplývajícím z jeho blízkého vztahu s Bohem. Luxus, moc a sláva můžou ale nemusí být vedlejším produktem úzkého vztahu s Bohem. Zaručeným produktem vyplývajícím z úzkého vztahu s Bohem je nadpřirozený pokoj a spokojenost, bez ohledu na vnější okolnosti. Svět nám dává stres, Bůh nám dává pokoj. (Jan 14:27).

S ničím se netrapte, ale ve všem vyznejte Bohu své potřeby skrze modlitby, prosby a díkuvzdání – a Boží pokoj, který převyšuje všechno chápání, bude střežit vaše srdce a mysli v Kristu Ježíše (Filipským 4:6-7).

JAK NA TO:

  1. Denně hledat Boží vůli a podřizovat se jí. Aktivně zkoumat, jestli jsem v nějaké oblasti v neposlušnosti a napravit to.
  2. Denně hledat Boží moudrost – z Písma, společenství s Bohem a křesťany, a při modlitbě.
  3. Připravit si denní plán. Udělat co nejlépe co je v mých silách – podle moudrosti, kterou čerpám z Boha.
  4. Prosit denně Boha, aby potom co jsem udělal vše co nejlépe, aby zázračně dovršil to, co sám už udělat nemohu – PODLE JEHO VŮLE.

„Amen, amen, říkám vám, že o cokoli poprosíte Otce v Mém jménu, to vám dá.“ Ježíš Kristus, Jan 16:23.

Modlitba má směřovat k Otci, ve jménu Ježíše Krista (Jan 14:6). (Ne např. k Ježíši ve jménu Panny Marie nebo Svatého Ducha).

VŠEOBECNÉ PRINCIPY PRO PŘÍSTUP K BOHU:

Bůh je svatý

            Proto k němu přistupujme v posvátné bázni, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista.

 Pří 28:9: Ten, kdo odvrátí své uši od slyšení Zákona, i jeho modlitba je ohavností.

Bůh je milosrdný

            Nedá nám, co si zasloužíme

Bůh je milostivý

            Dá nám, co si nezasloužíme

Bůh je milující

            Vychovává nás do podoby Kristovy a posiluje naši víru

Bůh je Spravedlivý

            Nikomu nenadržuje           

„A pokud se Ti zdá zlé sloužit Hospodinu, zvol si dnes, komu budeš sloužit....  ale já a můj dům budeme sloužit Hospodinovi.“ (Jozue 24:15).

Upozornění:

1.     Křesťan, který kráčí s Pánem, z Něj čerpá moudrost a sílu a jeho život bude jako strom u vody (Žalm 1).

2.     Křesťan, který přestane kráčet s Pánem (dovolí hřích ve svém životě), ztratí moudrost a duchovní sílu. Snadno padne do ďáblových pastí a nakonec za své chyby draze zaplatí.(Je cesta, která se zdá člověku správná, ale na jejím konci je cesta smrti. Pří 14:12).

Perličky moudrosti:

  1. Satan tě vždycky strká, ale Bůh tě vede. (Když se něco dělá ve zmatku, bez božího pokoje, a láme se to přes koleno, nejspíš to není z Boha).
  2. Než ti Bůh dá své nejlepší, satan ti nabídne své nejlepší. (Neskočme na něco, co se zdá výhodné, pokud o tom nemáme ten Boží nadpřirozený pokoj – pokud to např. není v souladu s Písmem).

Pastor Milan