Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Základy růstu 2
Strana 2
Všechny strany

ZÁKLADY DUCHOVNÍHO RŮSTU KŘESŤANŮ – 2:

Jak svědčit členům rodiny

Zde je několik rad, které vás mohou uchránit od spousty zármutku. Jako nový křesťan jsem některým lidem duchovně uškodil, protože jsem se choval jako slon v porcelánu. Nutil jsem mámu, tátu a mnoho kamarádů, aby se „rozhodli pro Krista.“ Byl jsem upřímný, zapálený, láskyplný, laskavý a hloupý. Nechápal jsem, že spasení se nedá dosáhnout „rozhodnutím,“ ale jen pokáním, které je od Boha (2. Timoteovi 2:25). Bible učí, že k Synovi může přijít pouze ten, koho Otec „přitáhne“ (Jan 6:44). Pokud z člověka dostanete rozhodnutí, ale přitom nezažil usvědčení z hříchu, téměř   s naprostou jistotou skončí ve vašich rukou duchovní dítě, které se „narodilo“ mrtvé.

            Ve své „horlivosti bez poznání“ jsem ve skutečnosti naočkoval obrannými látkami proti Bohu ty, které jsem se tak zoufale snažil přivést k víře. Není nic důležitějšího než spasení těch, které milujete, a tak to určitě nechcete zkazit. Pokud se to stane, nemusíte už dostat druhou šanci přivést je ke spáse. Horlivě se za ně modlete a děkujte Bohu za jejich spasení. Ukažte jim svou víru. Ať pocítí vaši laskavost, opravdovou lásku a vaši vlídnost. Kupujte jim bezdůvodně dárky. Pomáhejte doma, aniž by vás o to někdo požádal. Dělejte víc, než musíte. Uvědomte si, jak se na vás dívají. Vy víte, že jste našli věčný život - smrt ztratila své žihadlo! Vaše radost se nedá vyjádřit slovy. Ale oni si myslí, že vám někdo vymyl mozek a vy jste se stali součástí nějaké divné sekty. Proto vaše láskyplné skutky budou mluvit hlasitěji než deset tisíc vypilovaných kázání.

            Z tohoto důvodu byste se měli vyhýbat slovním střetům, dokud nezískáte poznání, které bude vést vaši horlivost. Modlete se za moudrost a citlivost k Božímu vedení. Možná vám dají jen jedinou šanci. Dbejte, ať je to ve správný čas a ať to stojí za to. Jednejte rozvážně. Pokud to nedokážete, může vás čekat život plný lítosti. Věřte mi. Nemůžete jim to nutit, ale učte se vystihnout i přivodit chvíle, kdy jsou otevřeni k debatě o duchovních věcech. Vytrvale se za ně modlete. Žádejte Boha, aby jim ukázal pravdu. 

Duchovní Boj – chval Pána a nabij zbraně

Než se z vás stali křesťané, plavali jste po proudu s ostatními mrtvými rybami. Ale nyní, když do vás Bůh vdechl svůj život, plavete proti trojnásobnému proudu: světu, ďáblu a tělu. Podívejme se na tyto tři vzdorující nepřátele:

            Naším prvním nepřítelem je svět, což je hříšný a vzpurný světový systém. Svět miluje tmu a nenávidí světlo (Jan 3:20). Je pod mocí vládce ovzduší (Efezským 2:2). Bible říká, že křesťané unikli zkaženosti světa, která pochází ze žádostivosti. Žádostivost je zakázaná touha. Je hnací silou světa, ať už jde o touhu po sexuálním hříchu, po moci, po penězích nebo po materiálních věcech. Žádostivost/chtíč je nestvůra, která nemá nikdy dost, a tak ji nekrmte. Bude růst a růst, až vás bude tak tížit, že vás zabije (Jakubův 1:15).

            Na sexu, moci, penězích nebo materiálních věcech není ve správných mezích nic špatného, ale když nás touha po nich ovládá, stávají se modlářstvím. „Nemilujte svět ani ty věci, které jsou ve světě. Jestliže někdo miluje svět, Otcova láska v něm není; přátelství se světem je nepřátelství s Bohem“ (1. Janův 2:15; Jakubův 4:4).

            Druhým nepřítelem je ďábel, který je bohem tohoto světa (2. Korintským 4:4). On byl váš duchovní otec, než jste se připojili k Boží rodině (Jan 8:44; Efezským 2:2). Ježíš nazval ďábla zlodějem, který přišel loupit, zabíjet a ničit (Jan 10:10).

            Ďábla a jeho démony překonáte, když si na sebe pořádně oblečete duchovní Boží zbroj (Efezským 6:10-20). Důvěrně se s ní seznamte. Spěte v ní. Nikdy ji nesundavejte. Přivažte si meč k ruce, abyste se ho mohli vždy chopit. Budete ho potřebovat i proti třetímu nepříteli.

            Třetímu nepříteli dává Bible jméno „tělo.“ To je vaše hříšná přirozenost. Bitevním polem je vaše mysl.

            Pokud máte mysl, bude vás přitahovat svět a jeho hřích. Mysl je řídícím panelem vašich očí a uší, centrem vašich tužeb. Každý hřích má svůj počátek v srdci (Přísloví 4:23; Matouš 15:19). Než se hříchu dopustíme, přemýšlíme o něm. List Jakubův 1:15 nás varuje, že žádostivost přináší hřích, a když hřích dospěje, přinese smrt. Každý den našeho života máme na výběr. Hřešit nebo nehřešit, to je ta otázka. Východiskem je bázeň před Bohem. Pokud se Boha nebojíte, budete hřešit, jak jen si to vaše hříšné srdce bude přát.

            Věděli jste, že Bůh zabíjí lidi? Zabil muže, kvůli tomu, jak nakládal se sexem. (1. Mojžíšova 38:9,10). Jiného muže zabil, protože byl chamtivý (Lukáš 12:15-21) a také zabil manžele, když lhali (Skutky 5:1-10). Vědomí Božího spravedlivého soudu nad zlem by v nás mělo působit bázeň před Bohem a pomoci nám, abychom se neoddávali hříchu.

            Když pamatujeme na to, že Hospodin vidí vše a hledí na zlé a dobré, a že podrobí každé dílo soudu, budeme podle toho žít. Takové závažné myšlenky jsou hodnotné, protože díky bázni před Hospodinem se lidé odvrací od zlého (Přísloví 16:6).