Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Základy Růstu 1
Strana 2
Všechny strany

ZÁKLADY DUCHOVNÍHO RŮSTU KŘESŤANŮ – 1:

Křesťané se potřebují navzájem posilovat ve víře a duchovním růstu. Čtyři nejdůležitější prvky zdravé víry, která vydrží každou zkoušku, jsou uvedeny ve Skutcích 2:42: „Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách...“

  1. Apoštolské učení: K denní chvilce s Biblí neodlučně patří nechat se pravidelně vyučovat odborným výkladem Bible – tím Křesťan buduje schopnost svou viru hájit a šířit.
  2. Společenství – formální křesťanské schůzky, Biblické hodiny, ale i neformální povídání u kávy, jídla, různé sporty, atd. Křesťané se navzájem povzbuzují vzajemným přátelstvím a pomocí.
  3. Lámání chleba – dnes většinou formální Večeře Páně, ale v počáteční církvi to zahrnovalo               i přátelství během společného jídla.
  4. Motlitba - nejlepší je začít a skončit každý den motlitbou, modlit se „bez přestání“ (1 Tesal 5:17),  sám i s druhými. Motlitba není rituál, ale povídání s naším nebeským Otcem.

Slova povzbuzení pro těžkou dobu: Autor listu Židům psal židovským křesťanům prvního století v těžké době pronásledování (až na smrt). I když dnešní doba je jiná, na křesťana všude čekají léčky, které mohou „zabít“ jeho víru. Petr nás též varuje, abychom se měli na pozoru, neboť Satan chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by sežral (duchovně) – 1 Petrův 5:8. Když člověk odpadá od víry, tak je většinou zaneprázdněn tím, co ho od víry táhne pryč a ani si toho nebezpečí ani nevšimne. Proto se vzájemně potřebujeme:

Držme se neochvějné naděje, kterou vyznáváme – vždyť Ten, který dal zaslíbení, je věrný. Věnujme se jedni druhým, povzbuzujme se k lásce a k dobrým skutkům a neopouštějme naše společné shromáždění, jak mají někteří ve zvyku.“ Židům 10:23-25.

Dávejte pozor, bratři (a sestry), aby někdo z vás neměl zlé a nevěrné srdce, které by se odvracelo od živého Boha. Raději se navzájem povzbuzujte, dokud ještě platí ono Dnes, aby se někdo z vás nedal oklamat hříchem a zatvrdit. Jsme přece Kristovými společníky – pokud si tu počáteční jistotu neochvějně udržíme až do konce. Jak říká: „Dnes, když ho uslyšíte mluvit, nebuďte zatvrzelí jako při vzpouře.“ Židům 3:12-15

Testování naší víry:  Bůh občas ďáblovi dovolí, aby testoval naši víru. Když se naučíme dávat přednost Boží vůli nade vším ostatním, zvládneme každý problém s tím zaslíbeným nadpřirozeným pokojem. (Filipským 4:7, Kol 3:15).

Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Všechny tyto věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete.  Copak si někdo z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? Mat. 6:25-32. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost, a toto vše vám bude přidáno. Matouš 6:3. 

Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, bere svůj kříž každý den a následuje mne. Kdokoli by si chtěl zachránit život, ztratí jej, ale kdokoli by ztratil svůj život pro Mě, ten jej zachrání. Co je člověku platné, kdyby získal celý svět, ale sám sebe ztratil nebo sám sobě uškodil? Kdokoli by se styděl za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde ve své slávě a ve slávě Otce a svatých andělů.“ Lukáš 9:23-27

Jdu, abych vám připravil místo...zase přijdu, a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem Já. Jan 14:3

Každý den se krmte Slovem. (1. Petrův 2:2).

Zdravé dítě má zdravou chuť k jídlu. Pokud jste se skutečně narodili z Božího Ducha, budete mít zdravou chuť k jídlu. Bible říká: „Jako čerství novorozenci se dožadujte neředěného mléka Božího slova, abyste jím rostli“ (1. Petrův 2:2). Krmte se opravdu každý den. Jób řekl: „Vážím si slov Jeho úst více než své nutné potravy“ (Jób 23:12). Čím více budete jíst, tím rychleji porostete, a o to méně modřin z pádů budete mít. Urychlete celý proces a ušetřte si bolest. Zavažte se ke každodenní četbě Božího Slova, bez výjimky. Řekněte si: „Žádná Bible, žádná snídaně. Žádné čtení, žádné jedení.“ Buďte jako Jób a dejte Bibli přednost před svým břichem. Pokud to uděláte, tak budete podle Božího slibu jako plodný, silný, zdravý strom (Žalm 1). Každý den si najděte tiché místo a pořádně ponořte svou duši do Božího Slova.

Budou chvíle, kdy budete číst její stránky s velkým nadšením, ale také chvíle, kdy se všechno bude zdát suché a dokonce nudné. Avšak jídlo tělu prospívá, ať vám chutná nebo ne. Jako děti jste sladkosti jedli nepochybně s nadšením. Zelenina možná nebyla až tak zajímavá. Pokud jste byli normální dítě, tak vás rodiče museli nejdřív povzbuzovat, abyste ji jedli. A když jste dospěli, tak jste se naučili jíst zeleninu, protože prospívá vašemu tělu, i když možná nepřináší potěšení vašim chuťovým buňkám.

Společenství Božího lidu

Modlete se za to, kde byste měli mít svůj duchovní domov. Ujistěte se, že váš sbor nazývá hřích hříchem. Věří v Boží zaslíbení? Jsou tamější lidé láskyplní? Chová se pastor ke své ženě s úctou? Je to muž Slova? Má pokorné srdce a mírného ducha? Poslouchejte pozorně jeho učení. Mělo by oslavovat Boha, vyvyšovat Ježíše a budovat věřící.


Láska k ostatním křesťanům je jedním z důkazů, že jste opravdu spasení (1. Janův 3:14). Sami budete chtít mít s nimi společenství. Staré rčení, že vrána k vráně sedá, platí i o křesťanech. Scházejí se     k lámání chleba (Večeře Páně), k učení ze Slova, a ke společenství. Sdílí stejné pohnutky, pravdy, sklony, pokušení, touhy, podněty a úsilí. Pracují dohromady za stejnou věc: šíření Božího království na zemi. Proto chodíte do církve. Nemusíte, ale chcete.

Dejte si pozor, ať se z vás nestane duchovní lenoch nebo ať semínka vaší víry nejsou zadušena „plevely“ světských starostí (Lukáš 8:14). Bible říká, že váš pastýř je za vás zodpovědný Bohu (Židům 13:17), tak mu přinejmenším dejte příležitost „krmit vás duchovní stravou.“ Pravidelně se za něj modlete. Modlete se také za jeho ženu, jeho rodinu, a za starší církve. Být pastorem není vůbec jednoduché. Většina lidí si neuvědomuje, kolik času zabere každý týden příprava nového kázání, v modlitbách a studiem Slova. Pokud pastor vypráví nějaký vtip nebo příběh už podruhé, pamatujte na to, že je taky jen člověk. Proto         k němu přistupujte s velkou dávkou milosti a dvojnásobnou úctou. Nestěžujte si na něj. Pokud se vám nelíbí něco, co řekl, modlete se za to, a pak tu věc nechejte Bohu, než abyste rozdělili sbor reptáním a stížnostmi. Bůh nenávidí ty, kdo způsobují sváry mezi bratry (Přísloví 6:16-19). 

Křest vodou - pokropit nebo ponořit? (Skutky 2:38).

Bible říká: „Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů...“ (Skutky 2:38). Není pochyb o tom, že byste měli být pokřtění. Otázkou je jak, kdy, a kým?

Z Písma se zdá být jasné, že lidé byli křtěni úplným ponořením do vody. Zde je jeden důkaz: „Jan pak také křtil v Ainonu, blízko Sálimu, neboť tam bylo mnoho vody. A lidé přicházeli a byli křtěni“ (Jan 3:23). Pokud by Jan chtěl lidi jen pokropit, stačil mu na to džbán vody. Křest vodou také zobrazuje naši smrt hříchu, pohřeb a vzkříšení k novému životu v Kristu. (Viz Římanům 6:4; Koloským 2:12.)

Filipský žalářník a jeho rodina byli pokřtěni o půlnoci, ještě tu hodinu, kdy uvěřili (Skutky 8:35-37), stejně jako Pavel (Skutky 9:17,18). Křest je krok poslušnosti a Bůh poslušnosti žehná. Tak na co čekáte?

Kdo by vás měl pokřtít? Z Písma je jasné, že tu výsadu měli ostatní věřící, ale radši si promluvte se svým pastorem; nejspíš by vám sám rád vykonal tuto poctu.

Víra - výtahy vás mohou zradit. (Efezským 6:18).

Slýchám lidi, kteří říkají, že je pro ně těžké věřit v Boha, zatímco přijímají denní předpověď počasí, věří novinám a při každém letu svěřují svůj život pilotovi, kterého nikdy neviděli. Víru uplatňujeme každý den. Spoléháme se na brzdy svého auta. Věříme knihám o historii, lékařským časopisům i výtahům. A přitom výtahy nás mohou zradit. Knihy o historii se mohou mýlit. Letadla mohou spadnout. O kolik víc bychom tedy měli důvěřovat jistým a pravdivým zaslíbením Všemocného Boha. On nás nikdy nezradí ...  ale musíme mu důvěřovat.

Cynikové často tvrdí: „Nemůžete věřit Bibli; je plná chyb.“ A mají pravdu. První chyba byla v tom, že člověk odmítl Boha, a Písmo ukazuje, jak se lidé znovu a znovu dopouštěli té stejné tragické chyby. Je také plná zdánlivých rozporů. Písmo nám například říká, že u Boha není nic nemožného (Lukáš 1:37); není nic, co by Všemocný Bůh nemohl udělat. Ale také se dozvídáme, že není možné, aby Bůh lhal (Židům 6:18). Tudíž je něco, co Bůh nemůže udělat! Není to jasná chyba? Není.

Lhaní, podvody, falešné svědectví atd. je pro Boha tak odporné, tak nechutné, tak proti Jeho svatému charakteru, že Písmo používá silný výraz „nemožné,“ aby tuto pravdu doložilo. Bůh nemůže           a nechce lhát.

To znamená, že ve světě, kde neustále přicházejí zklamání, se naprosto můžeme spolehnout na Jeho zaslíbení, věřit jim a počítat s nimi. Jsou jistá, neměnná, nepochybná, pravdivá, důvěryhodná, spolehlivá, věrná, zaručená, pevná a jsou kotvou pro naši duši. Jinak řečeno, můžete jim opravdu věřit,        a proto se můžete vrhnout bez váhání se zavázanýma očima do Jeho mocných rukou. Nikdy, opravdu nikdy vás nezradí. Věříte tomu?

Modlitba - „Počkej chvíli.“  (Matouš 6:9).

Bůh vždy odpovídá na modlitbu. Někdy řekne „ano“, někdy řekne „ne“, a někdy řekne: „Počkej chvíli.“          A jelikož pro Pána je den jako tisíc let (2. Petrův 3:8), může to znamenat, že budeme deset let čekat. Žádejte tedy ve víře, ale čekejte s pokojnou trpělivostí.

Průzkumy ukazují, že více než 90% Američanů se modlí každý den. Určitě se modlí za zdraví, bohatství, štěstí atd. Také se modlí, když onemocní babička. A když se babička neuzdravuje (nebo zemře), mnozí lidé jsou z toho rozčarovaní nebo zahořklí. Je to proto, že nerozumějí tomu, co Bible říká o modlitbě. Bible mimo jiné učí, že když zůstáváme v hříchu, Bůh naši modlitbu nevyslyší (Žalm 66:18); a že pokud se modlíme s pochybnostmi, Bůh nám nedá, o co žádáme (Jakubův 1:6,7).

Bůh vyslyší naše modlitby, když

- se modlíme s vírou (Židům 11:6)

- se modlíme s čistýma rukama a ryzím srdcem (Žalm 24:3,4)

- se modlíme opravdově a ze srdce, nikoliv zbytečně opakujícími se slovy

- se modlíme k Bohu, jak je zjeveno v Písmu (2. Mojžíšova 20:3-6)

 

The Evidence Bible

Str. 1626, 1603, 1597, 1397,  1194-95. Bridge-Logos, Gainesville, FL 32614  USA. 

Vytisknuto se svolením „Living Waters.“  Přeložil Mgr. Petr Papež, upravil Milan Tachecí.