Hlavní stránka Články
Email

MALACHIÁŠ - ÚVOD

 O proroctví Malachiáše by se dala napsat celá kniha. Pro stručnost tohoto článku zde uvádím jen pár bodů s nadějí, že vás to povzbudí do hlubšího studia.

Doba psaní: 433-424 B.C., během Nejemiášovy absence v Jeruzalémě, když se vrátil dočasně do Persie.

Autor:  Malachiáš, člen “Velké Synagogy,” která se zabývala sbíráním a uchováváním Písma. (Mc Arthur). 

Hlavní bod: Boží poselství soudu nad Izraelem pro jejich pokračování v hříchu, a Boží slib, že jednoho dne v budoucnosti, až budou Židé činit pokání, přijde Mesiáš a Boží zaslíbení budou naplněna. Malachiášovo proroctví následovalo 400 let prorockého ticha.  Po  400 let zvonila v uších Židů Malachiášova slova odsouzení, až do doby, kdy Jan Křititel oznámil příchod Božího Beránka (Jn 1:29). „Čiňte pokání, protože Boží království je nablízku“ (Mt. 3:2). Protože však Židé celonárodně pokání nečinili a svého Mesiáše ukřižovali, Malachiášovo proroctví stále očekává naplnění v budoucnosti a podle stavu věcí ve světě i ve společnosti to může být docela brzy.

Klíčové verše:

Mé jméno bude veliké mezi národy (1:11). (Dobré zprávy Spasení budou přijaty mezi národy světa.) 

Proto jsem vás učinil opovrženíhodnými a přízemními před všemi lidmi, protože jste nedodržovali Moje cesty, ale v Zákonu jste si vybírali (co se vám zrovna hodilo) (2:9). Nemáme číst Bibli skrze filtr toho, co se nám zrovna hodí.

Protože Pán Bůh Izraele říká, že nenávidí rozvod, protože pokrývá oděv člověka násilím.... (2:16). Bůh nenávidí rozvod, a zároveň „milosrdenství vítězí nad soudem“ – Jak 2:13. 

Vězte, pošlu Svého posla (Jana Křtitele) a on přede Mnou připraví cestu. A Pán, kterého hledáte, znenadání přijde do Svého chrámu... (3:1).  Vyplněno prvním příchodem Krista.

Já jsem Pán, Já se neměním (3:6). Bůh Staré Smlouvy je stejný jako Bůh Nové smlouvy.

Ale vám, kteří máte bázeň před Mým jménem, Slunce spravedlnosti vyjde s uzdravením v Jeho křídlech... (4:3).         

Vězte, pošlu vám proroka Eliáše před příchodem velkého a hrozného Dne Páně ... (4:5).

 

Slavná pasáž: CESTA K FINANČNÍ SVOBODĚ (3:8-12).

Kdo chce finanční svobodu, musí dávat nejprve Bohu. Požehnaný Zisk totiž přichází z Božího požehnání. (Oproti nepožehnanému „zisku“ nakradením).

Přineste všechny desátky do skladu, aby mohlo být v Mém domě jídlo, a v tomhle si mě vyzkoušejte,“ říká Hospodin zástupů, „Jestli pak neotevřu pro vás okna v nebi a vyleji na vás takové požehnání, že nebudete pro něj mít dostatek místa.... 3:10.  ... Kdo zasévá skoupě, bude skoupě sklízet a kdo zasévá hojně, bude hojně sklízet... Bůh miluje radostného dárce. 2 Kor 9:6-7.  Kdo je k Bohu štědrý, k tomu je Bůh také štědrý. Lidé si stěžují, že nemají dostatek – ale není to právě proto, že jsou k Bohu skoupí?! Bůh je vyzývá: „Vyzkoušejte si Mě. Nejprve dejte do Mých „sýpek“ a pak se nebudete stačit divit, jak vám požehnám.“

 

Následující odstavce jsou přeložené z poznámek v „The Evidence Bible:“

Mal 2:5-8:

Smlouva Zákona byla dána, abychom měli před Bohem Bázeň. Ti, kteří kážou evangelium bez Božího Zákona, budou sklízet „obrácené,“ kteří nemají k Bohu žádnou úctu.

Jejich konec vidíme v Mt 7:21-23. Oni pokračují v „nepravosti“ (nezákonnosti) navzdory tomu, že dělají v Jeho jménu úžasné věci. Pravý obrácený však bude mít ve svých ústech Zákon pravdy. Bude Boží Zákon vyvyšovat a prokazovat mu čest (Iz 42:21). Vzývá Kristovo jméno a odešel od nepravosti. Nepravost nevychází z jeho rtů a on mnohé od nepravosti obrací, protože jeho kázání stále poukazuje na to, že hříšníci porušili Zákon.

Ježíš napomenul právníky - ty, kteří měli národ učit Boží Zákon, aby si Izraelci byli vědomi toho, co je hříšné.  Ježíš je obvinil: „Vy jste odebrali klíč k poznání.“ (Lk 11:52). Klíčem, který odemyká dveře ke Spasiteli, je Zákon. Zákon je učitel, který nás vede ke Kristu (Gal 3:24).

Mal 2:5 také zdůrazňuje třetí přikázání, které přikazuje úctu k Božímu jménu. Pokud chcete, aby hříšníci byli opravdu spaseni, nebojte se konfrontovat je (v lásce) s Desaterem.

(Poznání Desatera probouzí v hříšníkovi svědomí. Svědomí usvědčuje hříšníka z hříchu a vede ho k pokání a Boží milosti v Kristu. Bez pokání taktéž zahynete – Lk 13:3,5...  pozn. překladatele.)

Mal 3:5: Důvod, proč se lidé dopouští čarodějnictví, cizoložství, falešného svědectví a jiných přestoupeních Božího Zákona je ten, že jim chybí Boží bázeň. Nikdy se nebojte kázat o Boží bázni. To totiž vede hříšníky k tomu, aby se vzdali svých hříchů (Pří 16:6). Kázejte hromy a blesky hory Sinaj a kázejte o budoucím potrestání.

Kázání Zákona bez jeho důsledků nebude pro přivádění duší ke Kristu efektivní. Dobře bylo řečeno, že „Boží Zákon bez jeho důsledků není nic jiného, než dobrá rada.“ Svět s vámi bude souhlasit, když prohlásíte „Nezabiješ.“ To dává smysl. Budou se usmívat nad „Nebudeš cizoložit.“ Vědí, že to ničí rodiny. Budou souhlasit s „Nebudeš vydávat falešné svědectví.“ Vědí, že to kazí přátelství. Desatero přikázání jsou rozhodně dobrou radou. Ale – pokud budete kázat Zákon včetně toho, že „Bůh bude soudit svět ve spravedlnosti,“ jako to kázal apoštol Pavel v Aténách, (Sk 17:22-31), to vyprovokuje vaše posluchače k tomu, aby řekli: „V této věci tě chceme zase slyšet“ (Sk 17:32).  A tak hříšníci dojdou ke skutečné spáse.

Funkce Zákona:

I když jsme přijali Spasitele, nemáme zapomenout na Zákon. Cožpak student po promoci zapomene na všechno, co se naučil pod vedením učitele? (Gal 3:24).

Znalost Zákona může být po Spasení použita k informování ztracených hříšníků, proč i oni potřebují Spasitele – protože přestupují Boží Zákon, což je hřích a mzdou hříchu je smrt.... ale dar Boží je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu (Řím 6:23). (Pozn. překladatele).

 

© 2012 Milan Tachecí; The Evidence Bible, Bridge – Logos, Gainsville FL, USA. Přeložil Milan Tachecí.