Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Záchrana člověka
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Všechny strany

POZOR NA DUCHOVNÍ BOJ A ODPADNUTÍ:

Každý, kdo se s upřímným srdcem pomodlil „modlidbu spasení“ tj. pokáním k Bohu a vírou v Ježíše Krista, je narozený duchovně, do Božího království. Bůh ho vede svým Duchem, a chrání, protože křesťan se automaticky stane ďáblovým terčem. Ďábel sice nenávidí každého člověka, ale nejvíce křesťany. I proto křesťan potřebuje být ve společenství s Bohem – skrze čtení Jeho Slova, modlitbu a společenství s dalšími křesťany. Pokud by to nedělal, nezapustil by „kořen“ a mohl by po čase odpadnout (viz Lk 8:13 – zde je ale možné, že tento druh lidí nebyl ve skutečnosti nikdy spasený, jen vyznali Krista pusou a v době pokušení svou mělkou víru opustili).

Nespasení lidé jsou  v ďáblově zajetí tím, že je skrze různé hříchy (i skrze hřích nevíry) udržuje pryč od Boha. Ďábel ví, že je čeká peklo, a že oni nevědomky vykonávají jeho vůli. Na těch neplýtvá energií, jen je pokoušením do hříchu udržuje ve „status quo“ – co nejdál od Boha. 

Ale křesťané - v momentě, kdy uvěřili evangeliu - dobrým zprávám spasení, ty Ježíš vyrval z ďáblova zajetí. JSOU SVOBODNÍ! A ďábel se teď bude urputně snažit zajmout vás zpátky. A tak, chtě nechtě, každý křesťan má tu čest být částí duchovního boje mezi dobrem a zlem. Nejde jen o to, abychom „zachránili“ svou kůži, ale i o to, že můžeme bojovat proti ďáblovi a jeho zlým andělům a démonům a vyrvávat další dušičky z jejich zajetí a týrání – duchovními zbraněmi – Ef 6:10-18.

Pokud si lidé myslí, že křesťanství je nudné, tak to jen proto, že nepoznali pořádné křesťany, kterých je v Česku žalostně málo. Každý den křesťana je vzrušující boj o další duše, o svou ochranu proti zlu, o ochranu svých bližních proti zlu, o to, aby ve státním aparátu nevítězilo zlo...  pořádný křesťan nemá čas se nudit.

Pozor na ďáblovy strategie: „Váš protivník ďábel obchází kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by sežral.“ 1. Petrův 5:8

Ďábel vás chce zajmout zpátky pod svou vládu odváděním Vás od Boha skrze pokoušení do hříchu; skrze lákání vrátit se zpátky do starých kolejí (život bez Boha). 

Pozor na falešné učitele a falešné křesťany:

„...vždyť sám satan se vydává za anděla světla! Není tedy nic zvláštního, když se i jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti.“

„Dávejte pozor na falešné proroky, kteří k vám přicházejí v ovčím rouše, ale uvnitř jsou to draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Sklízejí se snad hrozny z trní a fíky z bodláčí? Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce. Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nenese dobré ovoce bývá vyťat a vhozen do ohně. A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci. Matouš 7:15-20.

Jak poznám pravého křesťana od falešného? Protože Boží záměr je měnit svůj lid k podobě Ježíše Krista, je to celkem jednoduché. Kdo se ode dne, kdy uvěřil v Krista a odvrátil se od svých hříchů mění, ten je spasený. Kdo se moc nemění, spíš se jen naučil být v neděli povrchním "křesťanem" a žije si dál po svém, ten se asi moc nemění, tudíž asi není ve skutečnosti spasený. Vyznal Krista pusou ale jeho víra je moc mělká, povrchní - Lk 8:13. 

Některá falešná učení:

1.Člověk je spasený skrze víru v Krista, plus dobré skutky, členství v církvi, katechismus...

Ale Podle Bible je Kristova oběť za naše hříchy úplně postačující. Pokud k ní člověk něco přidává, už se nespoléhá na Kristovu práci, ale na svou, a ta ho spasit nemůže.

Ef 2:8-9: Spaseni jste milostí, skrze víru. Není to z vás – je to Boží dar, není to ze skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.

Řím 3:20: Na základě skutků zákona před ním nebude ospravedlněn nikdo; Zákon totiž přináší jen poznání hříchu. Člověk je tudíž spasen vírou ve vzkříšeného Krista, ne svými dobrými skutky.

 

2.Ke spáse stačí vyznat Krista pusou a dál si člověk může dělat, co chce.

Mat 7:21-27: Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi v onen den řeknou: Pane, Pane, copak jsme ve tvém jménu neprorokovali? Nevymítali jsme ve tvém jménu démony? Nedělali jsme ve tvém jménu mnoho zázraků? A tehdy jim jasně řeknu: Nikdy jsem vás neznal, odejděte ode mě vy, kdo pácháte zlo! ....Každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podobný bláznu, který svůj dům postavil na písku. Pak padl děšť a přišly záplavy a vály větry a udeřily na ten dům a spadl a jeho pád byl hrozný. 

I když člověk nemůže být spasený skrze své dobré skutky, potom co byl spasen se jeho spasení projevuje změněným životem, včetně dobrých skutků. Jk 2:17: Víra sama o sobě, bez skutků, je mrtvá. 

Spasení se též projevuje vírou poslušnou Bohu, ne pouze „vírou.“

Jk 19:20... I démoni věří, a třesou se. Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je mrtvá?

Lk 6:46: Proč mi říkáte Pane, Pane, když neděláte, co vám říkám?

Mnozí lidé se bojí podřídit svůj život Bohu a jeho Synu, Ježíši Kristu, protože si myslí, že už by si nemohli dělat, co chtějí.