Hlavní stránka Články
Email

CO JE BIBLE - ČÁST DRUHÁ: Proroctví o Kristu a další zvláštnosti:

Jak „snadné“ by bylo pro člověka vyplnit VŠECHNA proroctví o Kristu:

Starý Zákon, který obsahuje přes 300 prorockých veršů, popisujících přes 100 prorockých událostí o Kristovi, byl přeložen do Řečtiny (tzv. Septuaginta) před rokem 270 př.n.l. Víme tedy, že tato proroctví byla vyřčena a zapsána stovky let před narozením Krista. Tím je vyloučeno, že by někdo mohl podvádět a zapsat jakási „proroctví“ až po Kristově smrti.

Jak těžké by bylo vyplnit přes 100 proroctví o Kristově Prvním příchodu?

I když se teď pustíme do nudných čísel, vydržte, výsledek vás zajisté ohromí!

Nejprve si zobrazme, jaká je pravděpodobnost vyplnit pouhých 8 proroctví o Kristu:

(Tato proroctví jsou jiná než proroctví o Kristu uvedená v první části.)

1. Jaká je šance, že člověk, který se narodí do tohoto světa, se zrovna narodí v Betlémě poblíž Jeruzaléma v Izraeli? (Micheáš 5:2). Buďme velkorysí, a řekněme, že maximálně jeden ze 100.000.

2. Jaká je šance, že by nějaký král v celé lidské historii přijel do Jeruzaléma na oslíku? Buďme velkorysí, a řekněme, že jeden ze 100.

3. Jaká je šance, že by někdo byl zrazen za 30 stříbrných? Znáte někoho? Buďme velice velkorysí a řekněme, že jeden člověk z 1000.(Mat 26:15-16).

4. Jaká je šance, že by někdo hodil těch 30 stříbrných do Jeruzalémského chrámu a bylo za ně koupeno hrnčířovo pole? Buďme opět velkorysí, a řekněme že nejméně jeden ze 100.000. (Mat 27:1-10). 

5. Znáte někoho, kdo měl ruce zraněné v domě svých přátel (Zachariáš 13:6): zachovejme svou velkorysost a řekněmě jeden z 1000.

6. Znáte někoho, kdo by se u soudu nebránil, kdyby byl nevinně odsouzen na smrt? (Izaiáš 53:7). Buďme velice velkorysí, a řekněmě, že by se našel jeden z 1000.

7. Znáte někoho, kdo byl popraven se zločinci, ale pohřben v hrobce boháče? Velkoryse odhadněme, že by se našel jeden z 1000.

8. Jak často v celé lidské historii někdo zemřel smrtí ukřižováním? I když to byla v době Římského Impéria běžná poprava, s ohledem na populaci celého světa a všech dob, řekněme, že maximálně byl ukřížovaný jeden z 10.000 lidí. (Žalm 22:16).

Kombinace těchto proroctví:  *V příloze najdete detailnější postup vypočítávání těchto pravděpodobností.

Jednoduchým matematickým úkonem dojdeme k tomu, že šance pro jakéhokoliv člověka vyplnit těchto pouhých 8 proroctví o Kristu je: 1: 1017  = 1:100.000.000.000.000.000

Pro lepší představu si zkusme trochu matematiky:

Když mám kbelík se 100 mincemi a jednu si označím, jaká je šance, že se zavázanýma očima vyberu z kbelíka tu označenou? Samozřejmě 1:100. Jak velký kbelík bych musel mít, abych do něho mohl naházet 1017  mincí?

Takový kbelík by musel mít dno o rozloze celého Česka a být hluboký 5 metrů! Jednu minci byste označili červenou barvou a pomocí buldozerů byste ji promíchali mezi těmi ostatními, od Aše až za Brno, a od Krušných hor až po Šumavu. Potom byste si zavázali oči a poslepu byste vybrali jednu z těch triliónů mincí. Šance, že byste natrefili na tu označenou, je stejně mizivá, jako šance vyplnit těchto pouhých osm proroctví o Kristu (1:1017).

 

Teď si znázorníme šanci vyplnit 16 proroctví o Kristu:

Teď přidejme k těmto osmi proroctvím dalších osm, třeba 8 ztěch, které jsem uvedl v první části přednášky (str. 4). Pamatujme, že o Kristově prvním příchodu Bible obsahuje přes 100 proroctví.

Spočítali jsme, že šance vyplnit 16 proroctví o Kristu je minimálně 1 : 1045. To je astronomické číslo!

Jak velký „kbelík“ na 1045  mincí (jednička se 45-ti nulami!) bychom potřebovali? - Kouli o průměru 30x větším, než je vzdálenost Země od Slunce!

Představte si, že byste si jednu minci opět označili červeně a snažili se ji najít v té obrovské kouli. Takovou šanci má každý člověk, který by se snažil vyplnit těchto 16 proroctví o Kristu.

 

Jaká je šance vyplnit 48 (= 6x8) proroctví  o Kristu?

Pro zjednodušení zanedbejme, že mnohá další proroctví jsou ještě těžší vyplnit, než těch prvních 8.

Jednoduchým matematickým procesem dojdeme k výsledku, že šance vyplnit 48 proroctví o Kristu je minimálně  10157 ! (Jednička se 157 nulami!).

Kolik je atomů v celém vesmíru?  Dr. Chuck Missler – bývalý vysoce postavený manažer zbrojního průmyslu a dnes vynikající teolog, říká, že 1066. To je číslo se 66-ti nulami!

Kdybyste mohli nacpat veškeré atomy ve vesmíru do jedné obrovské koule, tak by v té kouli bylo 1066  atomů veškeré hmoty, která se ve vesmíru nachází!

Pokud byste chtěli demonstrovat, jaká je šance najít se zavřenýma očima jeden označený atom v celém vesmíru, tak je to „jen“ 1: 1066 ! Ale pravděpodobnost vyplnit 48 proroctví o Kristu je nejméně 1:10157 ! 

A to mluvíme o šanci vyplnit 48 proroctví o Kristu, zatímco Ježíš jich při svém prvním příchodu vyplnil přes 100! Nemusíme dále plýtvat časem snažit se spočítat, jaká je šance vyplnit přes 100 proroctví o Kristově prvním příchodu. Statistická matematika nám totiž říká, že poměr přesahující 1: 1050 je v reálném světě statistická nemožnost. Nedá se v našem světě uskutečnit.

Jaké jiné vysvětlení můžeme mít než to, že Ježíš je Bůh, protože nikdo jiný by přes sto proroctví o Jeho prvním příchodu nemohl vyplnit. Pokud alespoň věříte, že nějaký Bůh je, ale nejste si jistí kdo a co, dál nehledejte. Obyčejná matematika vám zde dokázala, že Ježíš Kristus Nazaretský je Bůh, který předem popsal svůj První příchod v Bibli.  V předem stanoveném čase přišel mezi lidi a stalo se to, co nám předem v Bibli řekl. Především to, že nás svou smrtí na kříži vykoupil z našich hříchů.

A teď si uvědomme, že Bible o Kristově Druhém příchodu mluví ještě daleko víc, než o Jeho prvním příchodu. Studujte je, a budete znát budoucnost, která možná přichází daleko dříve, než byste si mysleli!

 

Další pozoruhodnosti Bible:

1. Archeologie potvrzuje Bibli: Chetitská říše:  Skeptici  vyvodili závěr, že se Bible mýlí, protože o této říši nebyla nikde jinde ani zmínka.  V roce 1906 však archeolog Hugo Winckler objevil obrovskou knihovnu, která obsahovala 10 000 hliněných tabulek, které kompletně dokumentovaly existenci velké Chetitské říše.

2. Bible je vydaná ve více než 1400 jazycích

3. Bible je po mnoho let nejprodávanější kniha na světě.

4. Přes obrovské snahy se Bibli nikdy nepodařilo zničit – byly i jsou doby, kdy byly Bible páleny a vlastnictví Bible se trestalo smrtí.  „Usychá tráva, kviti vadne, ale slovo Boha našeho zůstává navěky“ Is 40:8, 1 Pet 1:25, KRA.

5. V porovnání s jinými díly je Bible unikátní v nesmírném počtu zachovalých rukopisů:

6. Rukopisy:  Ze starobylé literatury byla Aristotelova Poetika zachována ve 49 opisech, o 1400 let mladších, než originál. Platónovy Tetralogie byly zachovány v sedmi kopiích, o 1200 let mladších, než originál. Přes tato sporá data jsou lidé ochotni věřit věrohodnosti zachovalých opisů.

 

Starý zákon: Starozákonní písaři měli takovou úctu k Božímu Slovu, že pečlivě zkontrolovali každý znak. Potom znaky na každé řádce spočítali a  pečlivě porovnali s řádkou kopírovaného svitku. Když našli jedinou chybu, tak svitek zahodili a začali znova. Zachovalost Starého Zákona daleko předčí ostatní literaturu své doby.

Nejznámější texty SZ:

Septuaginta = překlad SZ do Řečtiny ve 3. století př. Kristem - 72 učenci, za 15 let, ve věhlasné knihovně v Alexandrii. Řečtina je velmi přesná a tento překlad se dochoval do dnešní doby.

Masoretický text – Sněm v Jamnii – Židé byli naštvaní, že Křesťané používají Septuagintu ve své Bibli (NZ byl též napsán v Řečtině, která byla v 1. století n.l. světovým jazykem) a tak shromáždili nový text = tzv. Masoretický, a pokusili se zničit ostatní verze. Většina dnešních překladů SZ je z Masoretického textu, nejrannější dochovalý je z 10. století po Kristu. Jeho přesnost byla prokázána velkými nálezy svitků v minulém století v Kumranských jeskyních, které byly o 1000 let starší.

 

Nový zákon: První dochovalý rukopis je pouze o čtyřicet let mladší, než originál. Novější rukopisy, které dělí od originálů jen 200 až 400 let, se zachovaly v hojném počtu 5300 rukopisů. Vcelku bylo zachováno přes 24.000 raných textů v několika jazycích. Podle počtu rukopisů se na druhé místo řadí Homérova Ilias s pouhými 643 opisy.

Nejznámější texty NZ:

1. Kodexy (předchůdce knih): ze 4. a 5. Stol. Nejznámější jsou kodex Alexandrinus, kodex Vaticanus a kodex Sinaticus. Přestože tyto kodexy byly zkorumpované gnostiky, bohužel se o ně silně opírá většina moderních překladů liberálních teologů, kteří mají malou nebo žádnou vírou. Například kodex Sinaticus byl nalezen v 18. století na hromadě odpadků u kostela v Jeruzalémě. Zjevně někdo považoval tento kodex za bezcenný a vyhodil ho. Bohužel ho někdo jiný našel a opět uchoval.

 „ ... rozpoznáte úpravy deseti různých textuálních kritiků, kteří se snažili vnutit své názory navrch již zkorumpovaného textu.... Text Vaticanus ležel na polici ve Vatikánské knihovně v Římě až do roku 1431, a byl považován za tak zkorumpovaný, že ho nikdo nechtěl používat.“ 1 – J.P. Green, Interlinear Greek-English New Testament, 3rd edition, Baker Boooks, Grand Rapids, Michigan 1996, p. viii.

2. Textus receptus (přijatý text) – rukopisy shromážděné a vytisknuté v řečtině knězem Erasmem na počátku 16. stol. Později nalezeny další rukopisy – dnes kolem 5300, některé starší než Egyptské kodexy. Jejich prameny pochází od Valdéských křesťanů zpět do křesťanského centra první církve v Antiochii, kde vynikali literárním umem a opisovací svědomitostí. 

3. Většinový text (Majority text) – podobný Textus receptus, ale opírá se i o jiné rukopisy.

První církevní otcové citují ve svých dílech Nový zákon tak hojně, že i kdyby se Nový zákon úplně ztratil, mohl by být zrekonstruován z těchto spisů.

 

3. Bible je kompletní zjevení Boha lidem:

To, co je mezi začátkem a koncem Bible je vše, co potřebujeme vědět, a ani to dnes mnoho lidí nezná.

SZ začíná věčností -  Žalm 90:2: Než byly stvořeny hory, a před tím, než Jsi stvořil zeměkouli, Ty jsi Bůh od věčnosti do věčnosti, a Jan 1:1: Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha a Bůh byl to Slovo.

Bůh, který stvořil náš svět a vesmír, se systémem času, musel existovat vně stvoření i času.  Bůh existoval před stvořením světa (1. Kniha Mojříšova 1-2).

NZ končí věčností – Budoucí nová země a nové nebe (Zj 21:1)  je sice též v systému času (Zj 22:2 – „každý měsíc“), ale na rozdíl od současného systému, poznamenaného hříchem, se bude nové stvoření prolínat s věčností  ...a budou kralovat na věky věků. Zj 22:5

Vzhledem k tomu, že Bible začíná a končí věčností, Bůh nepotřebuje, aby k Bibli někdo něco přidával. V žádných jiných náboženských knihách se Bůh nezjevil – ostatní knihy jsou jen padělky vytvořené náboženskými lidmi, kteří Bohu nevěřili a tak si vytvořili náboženské systémy podle svého. To Bůh nazývá modlářstvím.

 

3. Je Bible použitelná v našem věku rozvinuté vědy a techniky?

Třetí bod této přednášky. (1. Jak Bible vnikla, 2. Čím je Bible unikátní). Než odpovím na tuto otázku, musím vyvodit závěr z toho, co tedy Bible pro nás znamená:

Podle unikátností Bible můžeme dojít k závěru, že Bible je zázračná Kniha, ve které se pravý, živý Bůh zjevil lidem! Slova Bible se velice osobně týkají naší budoucnosti a tak je Bible velice použitelná i v naší moderní společnosti.

Podrobným rozborem Bible jsme si nad všechny pochyby dokázali, že Bible není výplod podvodníků nebo šílenců, ale že Bible opravu je Milostný dopis z Vesmíru. Pokud by Vám po celé této jasné analýze použitelnost Bible stále neseděla, co vám jinak zbývá?

Pár myšlenek:

Lidé jsou duchovní bytosti. I bez Bible se lidé stejně budou něčemu klanět. Pokud mi nevěříte, zamyslete se, čemu se klaníte vy. Nemusí to být náboženské sošky, ale moderní modly, jako peníze, kariéra, auto, dům, byt, móda, celebrity, sport, koníčky, domácí mazlíčci....

Z různých důvodů se většina lidí nechala svést do jedné ze dvou slepých ulic: 1. slepá ulice je falešné náboženství. 2. slepá ulice je Teorie evoluce. I evoluce je vlastně pohanské náboženství, které se rádo skrývá za škrabošku vědy!

1. Falešná náboženství:

Žijeme v době, o které apoštol Pavel prorokoval v 2. listu Timoteovi k.4,  v době svrbějících uší. Lidé si nahromadili kazatele, kteří nekážou Bibli, ale lechtají lidem uši humanistickým kázáním. Někteří sice Bibli používají, ale problém je ten, že středem není Bůh, ale člověk. Místo, aby se člověk podřizoval všemocnému Bohu, člověk se snaží podřizovat Boha svým potřebám. Nedávno proslulý kazatel John McArthur nazval dnešní dobu dobou duchovního terorismu.  Falešní učitelé a proroci se vtírají do církve a detonují duchovní bomby, které rujnují zdravou, Biblickou víru. Pozor na učitele, kteří neučí celou Bibli nebo ji překrucují. Jak se proti tomu mohu ochránit – tím, že sám Bibli studuji - celou.

2. Evoluce - přežitek 20. století:

Rychle rostoucí vědecká poznání konce 20. a poč 21. stol. dokazují, že evoluce je mylná teorie. (DNA – digitální kód, sestavený inteligencí daleko přesahující lidské schopnosti. Oko – i Darwin připustil, že oko je tak složité, že se nemohlo vyvinout pouhou náhodou. Srážení krve – 12 postupných chemických reakcí, kdyby 1 nebyla ještě vyvinutá – vykrváceli bychom k smrti => inteligentní design).

O tom, že Teorie evoluce je mylná teorie dnes existuje mnoho knih. Proč je tedy stále tak aktuální? Nabízí totiž hříšným lidem iluzi úniku od svatého Boha Stvořitele. Když budu tvrdit, že nevěřím v náklaďáky a postavím se na silnici, taková slepá víra vydrží jen do té doby, než přijede náklaďák a srazí mě k zemi.

Anthony Flew – vedoucí Britský proponent evoluce veřejně prohlásil 9.12.2004 ve věku 81 let: „Jediné dobré vysvětlení pro původ života a komplexnost přírody je super-inteligence.“ Více se o evoluci zmíníme při probírání 1. knihy Mojžíšovy.

 

Pokud Bůh je Bůh a Bible jsou Jeho Slova, plyne z toho následující:

  1. Studováním Bible Ho poznám
  1. Následováním Jeho cesty (ne mé) do mám věčný život v nebi místo věčného zatracení v ohnivém jezeře = Žid 9:27 Uloženo je člověku umřít jednou, a potom soud!

Pár veršů k zamyšlení: Skutky 20:21: Apoštol Pavel učil o „pokání k Bohu a víře v našeho Pána, Ježíše Krista;“  Jan 14:6: „Já (Kristus) jsem ta cesta, i pravda, i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne;.“  Jan 3:3: Jestliže se někdo nenarodí znovu (duchovně), nemůže spatřit Boží království;“ 1 Korintským 1:18 – Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznovstvím, ale pro nás, kdo jsou spaseni, je to Boží moc; 3:19; Lukáš 13:3, 5; Římanům 3:10, 20, 23; 5:8, 6:23, 10:9,10, 17; Efeským 1:1,13-14, 2:8-9; Galatským 1:8-9; Sk 4:12, Lukáš 16:19-31; Zjevení 20:10,15....

  1. Žitím podle Bible se Bohu přiblížuji ( Jan 14:16-21, Jan 17:17, Mat 7:21)
  1. Kromě dobré znalosti Bible potřebuji víru. Žid 11:6: Bez víry není možné se Bohu zavděčit. Můžu Bibli znát, můžu ji do jisté míry chápat, ale pokud ji neberu vážně, je vidět, že tomu nevěřím. Nevěřím, že pokud se s Bohem neusmířím podle Jeho cesty, skončím v hořícím jezeře. Pokud ale Bibli studuji svědomitě, to mi buduje víru:  Římanům 10:17: „Víra je ze slyšení zprávy a tou zprávou je Boží Slovo.“

Představte si, že Země je veliký, potápějící se Titanik, a Bůh vám nabízí prostřednictvím Bible záchranný člun jménem Ježíš Kristus. Nastoupíte do záchranného člunu, než se Titanik potopí?

Ještě jedna ze zvláštností Bible: 1. Kniha Mojžíšova, Pátá kapitola obsahuje rodokmen zbožných mužů od Adama k Noémovi. Můžete říct, „a co má být!“ Jejich jména dávají dohromady evangelium - 1500 let před Kristem!

Dávejte dobrý pozor na původní význam kmene těchto jmen ve staré hebrejštině: Můžete to vyčíst nejen z Biblických komentářů, ale též z internetové encyklopedie Wikipedia.

Rodokmen v 5. kapitole Genesis (1. Knihy Mojžíšovy): Adam = člověk, Šét= určen, stanoven, předepsán, náhrada; Enóš= smrtelný,křehký, slabý; Kénan=trápení, Mahalalel= požehnaný Bůh, Jered= sejde dolů, Henoch= učení, Metúšelach= jeho smrt přinese, Lámech=zoufalý, Noém=útěcha, odpočinek, úleva.

Rekonstrukce významu jejich jmen = Evangelium: Člověku je stanoveno/nahrazeno smrtelné trápení. Požehnaný Bůh sejde dolů s učením, že Jeho smrt přinese zoufalým útěchu!

Lidé mohli najít naději na vykoupení z hříchu už v 5. kapitole Bible - tisíce let před tím, než požehnaný Bůh přišel dolů k nám, v těle Ježíše Krista, učil, předpověděl své ukřižování a na kříži dal útěchu zoufalým tím, že je vykoupil svou krví ze svých hříchů! 

Boží láska:

Proč svatý a spravedlivý Bůh přinesl útěchu/spásu nám, nehodným? Protože Jeho nesmírná láska k nám, beznadějně hříšným lidem, vyvážila Jeho svatost a absolutní spravedlnost, hořící po potrestání hříchů. Bůh musel vyřešit zdánlivě nevyřešitelné:  Na jednu stranu nás nesmírně miluje, ale na druhou stranu musí potrestat každou nepravost, protože je svatý a spravedlivý. On nemůže nad našimi hříchy zamhouřit oko, protože by pak nebyl spravedlivý.

A tak Bůh přišel s jediným, a to velice radikálním řešením. Vzal naše potrestání na Sebe. Sešel z nebe dolů a vzal na Sebe tělo člověka, v podobě nevinného a bezbranného děťátka, Ježíše krista. Vyrostl v dospělého muže, ukázal nám Boží charakter a lásku, a v daný čas na Sebe vzal všechny naše hříchy. Zaplatil za nás jednou provždy na krutém římském kříži.

„Bůh ale dokazuje svou lásku k nám: Kristus zemřel za nás, když jsme ještě byli hříšníci“ Řim 5:8.  „Neboť Bůh tak milova svět, že dal svého jediného Syna, aby každý, kdo v Něho věří, nezahynul, ale měl život věčný“ Jan 3:16.

Co má trojrozměrný film společného s Biblí?:  

Když jsem v r. 84 utekl z komunismu do Západního Německa, zpočátku jsem doslova hltal vymoženosti kapitalismu, které v tehdejším Československu nebyly. Jednou jsem v Mnichově vyrazil do kina na trojrozměrný film. Byly k tomu potřeba speciální brýle, které každý při vstupu do sálu dostal. Spustili film, a dokud jsem si nenasadil ty speciální brýle, vše bylo rozmazané, jakoby dvakrát. Když jsem si nasadil brýle, žasl jsem, jak se vše zaostřilo a přidalo třetí rozměr. Občas se ty postavy ve filmu ke mě bezprostředně přiblížily, až jsem jim bezděky uhýbal. Tak to bylo přesvědčivé. A podobně je to s Biblí.

Právě k porozumění Bible člověk potřebuje duchovní brýle, které vám Bůh nasadí, když ho o to poprosíte. Ty brýle jsou Jeho Svatý Duch, který člověka vede do vší pravdy – Jan 16:13. Bez vedení Svatého Ducha vnímáme Bibli jen rozmazaně a nedává nám moc smysl. Navíc překlady jsou též do určité míry méně přesné než texty v původních jazycích. Čím více se k Bohu otáčíme zády, tím víc Bůh dovolí ďáblovi, aby prostřednictvím nevěřících a liberálních překladatelů Bibli ředil. Ale pokud vás vede Svatý Duch, on vás na nepřesnosti upozorní, a dovede vás ke správnému překladu. Studování Bible pod vedením Svatého Ducha není nudné, ale úžasné! Bůh též nechce, abychom duchovně žili jako kůl v plotě, a tak se spojte s křesťany, kteří berou Bibli vážně.

 

Usmíření s Bohem:

Požádejte tedy Boha o vedení Svatým Duchem. Poslechněte Jeho pokyny, abyste mohli vstoupit do Jeho Nové Smlouvy milosti. (Stará smlouva nám jen ukázala, že nejsme schopni dodržovat Boží Zákon a zasloužíme si peklo - Řím 3:20-29). Požádejte Boha, aby vám odpustil vaše hříchy (Sk 3:19) – vyjmenujte je, a přijměte Krista za svého Zachránce a Pána (Sk 20:21). Musíte o to Boha osobně, sami za sebe požádat. Řim 10:9-10: Vyznáš-li svými ústy, že Ježíš je Pán, a uvěříš-li v srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Protože vírou v srdci je člověk ospravedlněn, a vyznáním ústy je spasen). Slova vaší modlitby mohou být jednoduchá, a víra i malá. Můžete Boha poprosit, aby vám slabou víru posílil. Jeden člověk v Bibli zvolal ke Kristovi: „Pane, věřím, pomoz mé nevíře.“ (Mk 9:24). Apoštol Pavel nám sděluje v listu Efeským, 2. Kapitola: „Jste spaseni milostí, skrze víru, ne ze skutků, aby se nikdo nemohl chlubit.“ Spása je Boží dar, o který si musíme říct a věřit, že ho dostaneme.

Svěřte tedy Bohu svůj život a On vám dá život věčný. Bez víry je toto nemožné. Ale i s trochou víry je to jako 1,2,3: 1. Požádejte ho, aby vám odpustil vaše hříchy. 2. Řekněte mu, že ode dneška chcete žít podle Něho a ne podle sebe (Mat 7:21: Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích.“ 3. Řekněte mu, že přijímáte Ježíše Krista za svého Spasitele a Pána.

Bůh je všudypřítomný a tak k němu můžete promluvit hned teď, například takto:

Bože, Stvořiteli, přiznávám se ke svým hříchům – vzpomeňte si přitom na své konkrétní hříchy. Chci ode dneška  žít podle Tebe a ne podle sebe. Vzdávám se Tvé dobré vůli. Věřím v Kristovu oběť za mé hříchy a přijímám Tvého Syna Ježíše Krista za svého Zachránce a Pána. Děkuji Ti za věčný život a veď mě prosím tímto životem tak, abych Ti dělal radost. Ve jménu mého Pána Ježíše Krista, Amen.  

Pokud jste k Bohu promlouvali ze srdce, jste spaseni – narozeni duchovně, z Boha (Jan 3:3-5). Až zemřete, vaše duchovní tělo půjde do nebe a ne do pekla. Na konci věku Bůh obleče vaše duchovní tělo oslaveným, nesmrtelným, fyzickým super-tělem. Bůh vám dal ty duchovní brýle, aby studium Bible už nebyla dřina, ale úžasné dobrodružství. Svatý Duch, který od této chvíle ve vás dlí (Ef 1:13-14, 1 Kor 6:19), vás povede do vší pravdy (Jan 16:13). Živte své duchovní já studiem Bible a řiďte se jí. Modlete se denně k Bohu a vyhledejte společenství s opravdovými Křesťany (Žid 10:25), kteří berou Bibli vážně a řídí se jí. Vítejte do Božího království. 

© 2008, 2013 Milan Tachecí