Hlavní stránka Jak poznat Boha Verše k zamyšlení
Verše k zamyšlení Email

zapadslunce.jpg

1. Všichni zhřešili a nedosahují Boží Slávy...

2. Mzdou hříchu je smrt, ale Boží dar je věčný život v Kristu Ježíši, našem Pánu.

3. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ješte byli hríšní.

4. V nikom jiném není spásy; není pod širým nebem dáno lidem jiné jméno, kterým mužeme být zachráneni.

5. Učiňte čelem vzad od vašich hříchů a obraťte se (k Bohu), aby vaše hříchy byly vymazány.

6. Soud je pak v tom, že Světlo prišlo k lidem, ale lidé si zamilovali více tmu než Světlo, protože jejich skutky byly zlé... Kdo však koná pravdu, přichází ke Světlu ...

7. Když ústy vyznáte, že Ježíš je Pán, a v srdci uvěříte, že Ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budete spaseni. Neboť jsme ospravedlněni tím, že v srdci uvěříme, a spaseni tím, že ústy víru v Ježíše vyznáme.

8. A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před Jeho pohledem zmizela země i nebe... A kdo nebyl zapsán v Knize života, byl uvržen do ohnivého jezera.

9. A viděl jsem nové nebe a novou zemi... Ten, který seděl na trůnu, řekl: Hle, všecko tvořím nové. A řekl: „Napiš: Tato slova jsou věrná a pravá.“ Hle, přijdu nečekane, a má odplata se mnou ... Já, Ježíš, posílám svého posla, aby vám to dosvědčil...

Uvedené verše jsou podle NKJV a řeckého textu NA27. 1: Římanům 3:23; 2: Římanům 6:23; 3: Římanům 5:8; 4: Skutky Apoštolů, 4:12 (Petrovo svědectví o Kristu před Judejskou elitou); 5: Skutky Apoštolů, 3:19; 6: Evangelium podle Jana, 3:19, 21; 7: Římanům 10:9-10; 8: Zjevení Jana, 20:11,15; 9: Zjevení Jana 21:1, 5; 22:12, 16.

Souhrn:


Další verše:

10. V něm jste i vy, (když jste uslyšeli slovo pravdy, totiž evangelium o vaší spáse a uvěřili mu), byli zapečetěni Svatým Duchem. Ten je zárukou našeho dedictví až do vykoupení zakoupeného vlastnictví, ke chvále Jeho Slávy!

11. Milostí jste tedy spaseni skrze víru. Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

12. Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, a Bůh byl to Slovo. A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

13. Na světe byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé,... nýbrž narodili se z Boha.

14. Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží.

15. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Staré pominulo - vše je nové!

16. "Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ježíš. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."

17: Ježíš: "Proč mi říkáte: ,Pane, Pane,' když neděláte, co ríkám?

18: Ježíš: "Ne každý, kdo mi ríká ,Pane, Pane,' vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. Mnozí mi řeknou v onen den: ,Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů?' A tehdy jim prohlásím: ,Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.'

19: Ten, kdo zvítězí, všechno zdědí; a já mu budu Bohem a on mi bude synem (n. dcerou).

20. "Hle, přijdu nečekaně. Blaze tomu, kdo zachovává slova proroctví této knihy." (Slova vzkríšeného Ježíše Krista, Janovo Zjevení, 22:7, podle řeckého textu NA27).

Uvedené verše jsou podle Nové Bible Kralické, Ekumenické a NKJV. 10: Efeským 1:13-14, NBK/NKJV; 11: Efeským 2:8-9, EKU; 12: Evangelium podle Jana, 1:1,14; 13: Evangelium podle Jana, 1:10,12,13, EKU; 14: Evangelium podle Jana, 3:3, EKU; 15: 2. Korintským 5:17, NBK; 16: Evangelium podle Jana, 14:6, NBK; 17: Lukášovo evangelium 6:46, NBK; 18: Matouš 7:21-23, EKU; 19: Zjevení Jana, 21:7, NKJV.