Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Základy Růstu 1
Strana 2
Všechny strany
Láska k ostatním křesťanům je jedním z důkazů, že jste opravdu spasení (1. Janův 3:14). Sami budete chtít mít s nimi společenství. Staré rčení, že vrána k vráně sedá, platí i o křesťanech. Scházejí se     k lámání chleba (Večeře Páně), k učení ze Slova, a ke společenství. Sdílí stejné pohnutky, pravdy, sklony, pokušení, touhy, podněty a úsilí. Pracují dohromady za stejnou věc: šíření Božího království na zemi. Proto chodíte do církve. Nemusíte, ale chcete.

Dejte si pozor, ať se z vás nestane duchovní lenoch nebo ať semínka vaší víry nejsou zadušena „plevely“ světských starostí (Lukáš 8:14). Bible říká, že váš pastýř je za vás zodpovědný Bohu (Židům 13:17), tak mu přinejmenším dejte příležitost „krmit vás duchovní stravou.“ Pravidelně se za něj modlete. Modlete se také za jeho ženu, jeho rodinu, a za starší církve. Být pastorem není vůbec jednoduché. Většina lidí si neuvědomuje, kolik času zabere každý týden příprava nového kázání, v modlitbách a studiem Slova. Pokud pastor vypráví nějaký vtip nebo příběh už podruhé, pamatujte na to, že je taky jen člověk. Proto         k němu přistupujte s velkou dávkou milosti a dvojnásobnou úctou. Nestěžujte si na něj. Pokud se vám nelíbí něco, co řekl, modlete se za to, a pak tu věc nechejte Bohu, než abyste rozdělili sbor reptáním a stížnostmi. Bůh nenávidí ty, kdo způsobují sváry mezi bratry (Přísloví 6:16-19). 

Křest vodou - pokropit nebo ponořit? (Skutky 2:38).

Bible říká: „Čiňte pokání a ať se každý z vás pokřtí ve jménu Ježíše Krista na odpuštění hříchů...“ (Skutky 2:38). Není pochyb o tom, že byste měli být pokřtění. Otázkou je jak, kdy, a kým?

Z Písma se zdá být jasné, že lidé byli křtěni úplným ponořením do vody. Zde je jeden důkaz: „Jan pak také křtil v Ainonu, blízko Sálimu, neboť tam bylo mnoho vody. A lidé přicházeli a byli křtěni“ (Jan 3:23). Pokud by Jan chtěl lidi jen pokropit, stačil mu na to džbán vody. Křest vodou také zobrazuje naši smrt hříchu, pohřeb a vzkříšení k novému životu v Kristu. (Viz Římanům 6:4; Koloským 2:12.)

Filipský žalářník a jeho rodina byli pokřtěni o půlnoci, ještě tu hodinu, kdy uvěřili (Skutky 8:35-37), stejně jako Pavel (Skutky 9:17,18). Křest je krok poslušnosti a Bůh poslušnosti žehná. Tak na co čekáte?

Kdo by vás měl pokřtít? Z Písma je jasné, že tu výsadu měli ostatní věřící, ale radši si promluvte se svým pastorem; nejspíš by vám sám rád vykonal tuto poctu.

Víra - výtahy vás mohou zradit. (Efezským 6:18).

Slýchám lidi, kteří říkají, že je pro ně těžké věřit v Boha, zatímco přijímají denní předpověď počasí, věří novinám a při každém letu svěřují svůj život pilotovi, kterého nikdy neviděli. Víru uplatňujeme každý den. Spoléháme se na brzdy svého auta. Věříme knihám o historii, lékařským časopisům i výtahům. A přitom výtahy nás mohou zradit. Knihy o historii se mohou mýlit. Letadla mohou spadnout. O kolik víc bychom tedy měli důvěřovat jistým a pravdivým zaslíbením Všemocného Boha. On nás nikdy nezradí ...  ale musíme mu důvěřovat.

Cynikové často tvrdí: „Nemůžete věřit Bibli; je plná chyb.“ A mají pravdu. První chyba byla v tom, že člověk odmítl Boha, a Písmo ukazuje, jak se lidé znovu a znovu dopouštěli té stejné tragické chyby. Je také plná zdánlivých rozporů. Písmo nám například říká, že u Boha není nic nemožného (Lukáš 1:37); není nic, co by Všemocný Bůh nemohl udělat. Ale také se dozvídáme, že není možné, aby Bůh lhal (Židům 6:18). Tudíž je něco, co Bůh nemůže udělat! Není to jasná chyba? Není.

Lhaní, podvody, falešné svědectví atd. je pro Boha tak odporné, tak nechutné, tak proti Jeho svatému charakteru, že Písmo používá silný výraz „nemožné,“ aby tuto pravdu doložilo. Bůh nemůže           a nechce lhát.

To znamená, že ve světě, kde neustále přicházejí zklamání, se naprosto můžeme spolehnout na Jeho zaslíbení, věřit jim a počítat s nimi. Jsou jistá, neměnná, nepochybná, pravdivá, důvěryhodná, spolehlivá, věrná, zaručená, pevná a jsou kotvou pro naši duši. Jinak řečeno, můžete jim opravdu věřit,        a proto se můžete vrhnout bez váhání se zavázanýma očima do Jeho mocných rukou. Nikdy, opravdu nikdy vás nezradí. Věříte tomu?

Modlitba - „Počkej chvíli.“  (Matouš 6:9).

Bůh vždy odpovídá na modlitbu. Někdy řekne „ano“, někdy řekne „ne“, a někdy řekne: „Počkej chvíli.“          A jelikož pro Pána je den jako tisíc let (2. Petrův 3:8), může to znamenat, že budeme deset let čekat. Žádejte tedy ve víře, ale čekejte s pokojnou trpělivostí.

Průzkumy ukazují, že více než 90% Američanů se modlí každý den. Určitě se modlí za zdraví, bohatství, štěstí atd. Také se modlí, když onemocní babička. A když se babička neuzdravuje (nebo zemře), mnozí lidé jsou z toho rozčarovaní nebo zahořklí. Je to proto, že nerozumějí tomu, co Bible říká o modlitbě. Bible mimo jiné učí, že když zůstáváme v hříchu, Bůh naši modlitbu nevyslyší (Žalm 66:18); a že pokud se modlíme s pochybnostmi, Bůh nám nedá, o co žádáme (Jakubův 1:6,7).

Bůh vyslyší naše modlitby, když

- se modlíme s vírou (Židům 11:6)

- se modlíme s čistýma rukama a ryzím srdcem (Žalm 24:3,4)

- se modlíme opravdově a ze srdce, nikoliv zbytečně opakujícími se slovy

- se modlíme k Bohu, jak je zjeveno v Písmu (2. Mojžíšova 20:3-6)

 

The Evidence Bible

Str. 1626, 1603, 1597, 1397,  1194-95. Bridge-Logos, Gainesville, FL 32614  USA. 

Vytisknuto se svolením „Living Waters.“  Přeložil Mgr. Petr Papež, upravil Milan Tachecí.