Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Kristus nebo Antikristus
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Všechny strany

KRISTUS NEBO ANTIKRISTUS? – Daniel 9:27a

Úvod:

„Vnutí svou smlouvu mnohým v jednom týdnu a v polovině toho týdne zastaví obětní hod i oběť přídavnou

(Da 9:27a; ČEP)

V křesťanských kruzích panuje dlouho debata o tom, jestli ten, kdo zastaví oběti v Dan 9:27a je Kristus nebo Antikristus. Přitom je zřejmé, že pro některé křesťany výklad Dan 9:27a má rozhodující vliv na jejich chápání věcí budoucích, tzv. eschatologie. Dovolím si tedy udělat hlubší rozbor tohoto verše, jak v přímém kontextu zapadá do knihy Daniele i jak v širším kontextu zapadá do celé Bible - abych pomohl čtenáři udělat si ryze Biblický pohled na tuto těžší, ale klíčovou pasáž Písma.

Podívejme se na znění tohoto verše v nejuznávanějším z anglických textů, tj. Bible Krále Jakuba.

A potvrdí smlouvu s mnohými na jeden týden: a uprostřed týdne způsobí zastavení obětí a úliteb... Dan 9:27a; KJV.

(And he shall confirm the covenant with many for one week: and in the midst of the week he shall cause the sacrifice and the oblation to cease, ... Da 9:27a; KJV).

Pozn: Z Kontextu celé kapitoly Dan 9 víme, že tento „týden“ je v prorockém symbolismu a kontextu Danielovy deváté kapitoly sedm let, z celkových 490 (70 sedem) prorockých let, o kterém pojednává Dan 9:24-27. Více detailů – viz Apendix č. 1.

 

Je zřejmé, že se v některých církvích učí:

1. Ten, kdo zastavil oběti v Dan 9:27 je Kristus.

2. Posledních 7 let Danielova proroctví v Dan 9:24-27 je rozděleno takto: V první polovině posledního

70. sedmiletí (týdne), jež spojitě navazovalo na 69. sedmiletí (týden), Ježíš kázal

evangelium učedníkům, a v druhé polovině sedmiletí, po Ježíšově ukřižování, bylo evangelium

kázáno Židům. Až teprve potom pohanům.“ (Pavel Steiger v rozhovoru pro Grano Salis, výňatek z článku na www.apologet.cz, sekce Kalvinismus /Armenianismus.)

3. Nebude žádné pozemské Tisícileté království Mesiáše, Ježíše Krista.

Prvních 3,5 let “70.” týdne prý Kristus kázal evangelium učedníkům.

Druhých 3,5 let “70. týdne” prý bylo evangelium kázáno Židům.

Tudíž, podle této teologie Danielova sedmdesátá “sedma let” byla již naplněna – 3,5 let Krisovy služby plus 3,5 let po Kristově službě, kdy bylo údajně evangelium kázáno pouze Židům.

Je samozřejmé, že Kristus zastavil oběti na kříži. On je Boží Beránek, který se jednou pro vždy stal perfektní obětí za naše hříchy. Proto už není potřeba dále přinášet Bohu zvířecí oběti (teď se na Boží oltář pokládáme my, křesťané – Řím 12:1-2). To je samozřejmě pravda, ale kontext Dan 9:27 nemluví o Kristu, jak si teď jasně vysvětlíme. Bible i historie totiž zaznamenala události, které také způsobily zastavení obětí v chrámu a nebylo to Kristem. Tudíž zastavení obětí může a nemusí být způsobeno jen Kristem.

Dále uvidíme, že Biblická chronologie nekoresponduje s učením, že sedm let Danielovy 70. Sedmy bylo vyplněno 3,5 letým Kristovým kázáním evangelia učedníkům a potom 3,5 let Židům.

 

Detailní vysvětlení:

Je ten, kdo zastavil oběti v Dan 9:27 Kristus?

Kristus zastavil duchovní potřebu pro oběti, ta však nekorespondovala s materiálním zastavením obětí, o kterém mluví např. Dan 27a:                      

1. I když Kristus efektivně zastavil DUCHOVNÍ POTŘEBU pro zvířecí oběti za hříchy lidí, Židé dál pokračovali v obětním systému až do r. 70 n.l. kdy byl chrám zbořen římskými legiemi. Pro nezasvěceného pozorovatele tudíž oběti pokračovaly dalších 40 let. V tomto případě Kristus nezastavil oběti nabízené v chrámu po dalších 40 let po jeho ukřižování, dokud nebyl chrám zničen. Vedoucí Židé totiž neuvěřili, že Ježíš je Mesiáš, a tak dál vyhlíželi svého Mesiáše a pokračovali v obětním systému Starého Zákona. 

Když byl chrám srovnán se zemí římskou armádou r. 70. n.l., tj, zhruba 40 let po ukřižování a vzkříšení Krista, oběti byly zastaveny, ale Římskou armádou, ne Kristem.

2. Syrský král zastavil oběti v Jeruzalémském chrámě ve 2. století před Kristem, a zjevně nebyl Kristus, naopak. Tento syrský král, Antiochus Epiphanes IV. je považován za starozákonní typ Antikrista – podle toho, jak se choval k Židům a co provedl v chrámě. Detaily níže.

3. Když byl chrám vypálen Nabukadnezzarovou babylónskou armádou r. 586. př. n. l., také byly efektivně zastaveny oběti, a nebylo to Kristem.

Z těchto příkladů vidíme, že zastavení obětí (materiální) nebylo způsobeno Kristem, ale okolnostmi, respektive Božím soudem skrze pohanské armády. Níže si vysvětlíme, že Dan 9:27 mluví o takovém materiálním zastavení obětí v budoucnu.

Dan 9:24-27KJV, s přihlédnutím k hebrejskému textu:

24Sedmdesát sedem je doba určená pro tvůj lid a tvé svaté město,

Ukončit přestoupení,

A učinit konec hříchům,

Provést usmíření za zkaženost,

A nastolit věčnou spravedlnost,

A zapečetit vidění a proroctví

A pomazat nejsvatější Svatyni.

25Tedy věz a rozuměj, že od vydání příkazu obnovit a postavit Jeruzalém až do Mesiáše vládce, bude sedm sedem a šedesát dva sedem: ulice bude znovu vystavena, a zeď, dokonce v obtížných dobách.

26 A po šedesáti dvou sedmách bude Mesiáš zabit, ale ne pro sebe: a lidé vládce, který přichází přijde a zničí město a svatyni; a jeho konec přijde jako povodeň a do konce války je rozhodnuto o ničení.

27 A potvrdí smlouvu s mnohými na jednu sedmu: a uprostřed sedmy způsobí zastavení obětí a úliteb,

A pro rozšíření ohavností ji učiní desolátnou, dokonce až do naplnění, a to, o čem je rozhodnuto, bude vylito na desolátníka.

1. Kdo je ten, kdo zastaví oběti?

Kontext pasáže:

1. Vládce, který přichází– v. 26.

2. Jeho lid zničí město a svatyni. (Kristův lid toto neučinil – nýbrž římské legie – tudíž se zde píše o budoucím římském vládci, např. budoucí forma Evropského „impéria“).

3. Jeho konec přijde jako povodeň, bude ničit až do konce války (během které bylo zničeno město a svatyně). Tento popis se nehodí na Krista.

4. Uzavře smlouvu týkající se Izraele na sedm let. (Kontext Danielových proroctví je především jeho lid, Izrael – v. 24.) Uprostřed smlouvy ji zruší (po 3,5 letech) a „způsobí zastavení oběti a úliteb“ Dan 9:27a. Toto koresponduje s Velkým soužením, Dobou Jákobova „trable“ - Jer 30:7, Dan 12:1, poslední verše Dan 9, též Zj 6-19, Zach 14-16, Mt. 24....

Když Kristus prolil na kříži svou krev, uzavřel Novou smlouvu s celým lidstvem – navěky a ne jen na sedm let! ... 27 A potvrdí smlouvu s mnohými na jednu sedmu:... Tento vládce potvrdí smlouvu NA sedm let, ne V poslední sedmě let, jak uvádějí české překlady! Doslovně přeloženo: ...prosadí smlouvu s mnohými sedm let.

Širší kontext knihy Daniele:

5. Bůh mu to dovolí „pro rozšíření ohavností“ Izraelským lidem – viz Dan 8

6. Jednou z hlavních témat Danielových proroctví je varování Židů před „malým rohem“ (Dan 7; Dan 8) který v kontextu Bible koresponduje s posledním vládcem prorockých impérií zmíněných v Danielovi – je to vládce obnoveného 4. Světového impéria, tj. „Říma.“ Jeho typem je syrský král Antiochus Epiphanes IV., popsaný v Dan 11, a sám Antikristus je popsaný v poslední části Dan 11. Dvanáctá kapitola Daniele dodává další detaily Velkého soužení, jehož předchozím typem bylo soužení způsobené Antiochem Epiphanesem IV., který též ve 2. stol př. n.l. znesvětil svatyni vztyčením své modly a nutil Izrael, aby ho uctívali jako Boha.