Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Kristus nebo Antikristus
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Všechny strany

 

Ať si lidé vykládají jednotlivé body jak chtějí, dva jsou úplně jasné – věčná spravedlnost a zapečetění, nebo uzavření proroctví nepřišly s ukřižováním a zmrtvýchvstáním Krista. Bůh nám přidal další proroctví po vzkříšení Krista, které jsou zaznamenány v apoštolských listech a ve Zjevení. Ve světě zatím stále vládne nespravedlnost a princem tohoto světa je stále ďábel (Mt 4:8-9, Jn 12:31, Jn 14:30, JN 14:11, Ef 2:2, Zj 13:2-4). Jen se kolem rozhlédněte, kolik nepravosti se děje. A po Kristově zmrtvýchvstání pokračovalo psaní prorockého Písma. Takže Dan 9:27a nemluví o Nové smlouvě v Kristově krvi, která předcházela naplnění těchto dvou událostí.

Dan 9:27a mluví o Židech, kteří v pokračování své nevíry v Krista, pod sponsoringem “muže hříchu,” 2 Tes 2:3-4 – tj. Antikrista, se pokusí obnovit Starozákonní rituály v nově vybudovaném (Třetím) Jeruzalémském chrámu. Antikristus jim je nakonec zakáže.

 

APPENDIX č. 3: CÍRKEV NAHRADILA IZRAEL – ALE JEN DOČASNĚ:

  1. Bůh dokončí s Izraelem nedokončený byznys = naplnění 70. sedmy let Danielova proroctví, viz nahoře.
  2. Bůh realizuje zbytek zaslíbení, které dal Izraeli a která nebyla nikdy naplněna – v tzv. Tisíciletém království.

Musíme mít na paměti, že ačkoliv Velké soužení zasáhne celý svět, kontext Velkého Soužení je především židovský. Bude se naplňovat ta poslední sedma let Danielova proroctví z Dan 9:24-27, jejíž detaily jsou popsány ve Zjevení, Zach, atd. Církev už by tady neměla být. Ačkoliv Židé ukřižovali svého Mesiáše, a většina z nich dodnes žije v protivenství Bohu, navzdory všem jejim hříchům Bůh je stále považuje za svůj svatý lid. Bůh totiž uzavřel s Abrahamem nezrušitelnou smlouvu: Gen 17:7, NKJ: Ustanovím SVOU smlouvu mezi Mnou a tebou a tvými potomky ve všech jejich generacích, na VĚČNOU SMLOUVU, abych byl Bohem tobě a tvým potomkům, kteří přijdou po tobě.

Gen 22:18, NKJ: Ve tvém semeni bude všem národům země požehnáno.

Apoštol Pavel - Řím 11:28, NBK: Co do evangelia se tedy kvůli vám stali nepřáteli, ale co do vyvolení jsou to kvůli otcům milovaní Boží. 29, NKJ: Protože dary a povolání od Boha jsou neodvolatelné. Kontext nejsou charizmatické dary, ale Boží smlouva s Izraelem. Je neodvolatelná. Proto Bůh nenahradil Izrael církí navždy, nýbrž pouze dočasně. Izrael ještě bude mít svůj den, jak to Bůh vždycky zamýšlel – pod vládou svého Mesiáše, Ježíše Krista budou světlem celému světu v Tisíciletém království :

Eze 37:23, NKJ: Nebudou se už nikdy znečišťovat svými modlami, ani s jejich odpornými věcmi, ani s žádnými jejich přestupky; ale vysvobodím je ze všech jejich domovech, ve kterých hřešili, a očistím je. Potom budou Mým lidem, a já budu jejich Bůh.

Eze 43:7: A řekl mi: „Synu člověka, toto je místo Mého trůnu a místo pro podnož mých nohou, kde budu přebývat uprostřed dětí Izraele navěky. Již nikdy dům Izraele nebude zneuctívat Mé svaté jméno jejich smilstvem ani mrtvolami svých králů na jejich modlářských vršcích - ani lid ani jejich králové.

Sofoniáš 3:13, NKJ: Pozůstatek Izraele se už nebude chovat zle a nebude lhát, ani lstivý jazyk v jejich ústech nenajdete; protože napasou svoje stádo a budou odpočívat, a nikdo je už nevystraší.

Zach 8:3, NKJ: Tak praví Hospodin: „Vrátím se na Sión, a budu bydlet uprostřed Jeruzaléma. Jeruzalém bude nazýván Městem pravdy a Hora Hospodina zástupů, Svatou horou.

Zach 8:7-8, NKJ: Tak praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním Můj lid ze země na východě a ze země na západě; 8 přivedu je zpět a budou bydled v Jeruzalémě. Budou Mým lidem a Já budu jejich Bohem, v pravdě a spravedlnosti.

Mal 3:2-3, NKJ: Ale kdo může vydržet den Jeho příchodu? A kdo může obstát, když se On ukáže? Neboť On je jako oheň taviče a jako bělidlo běliče. (fuller’s soap = alkalický roztok ze zeleniny, „savo,“ fuller = člověk, který pral šlapáním na prádlo v roztoku tohoto zeleninového bělidla). 3 Usedne jako tavič, a jako ten, kdo čistí stříbro; přetaví syny Léviho a pročistí je jako zlato a stříbro, aby mohli Hospodinu nabídnout oběť ve spravedlnosti. 4 Potom oběti Judy a Jeruzaléma budou Hospodinu příjemné, jako za starých dob, tak jako před léty.

Z těchto a mnohých dalších veršů Starého Zákona, např. Iz k. 11, Ez 36:27-31, 37:24-28 – David Jeho služebník bude jejich králem a Jeho chrám bude uprostřed nich navždy; Ez 38:22-23, 39:22... je celkem jasné, že Izrael bude sloužit Bohu až v pozemském Tisíciletém království, které nastolí Ježíš po Jeho druhém příchodu. Izrael zatím nebyl přetaven. Nenabízí Bohu oběti ve spravedlnosti, Izrael nemá pokoj – zprávy jsou plné toho, jak se to na Středním východě řeže. Izrael se ani nechová jako Boží lid – jen 3% Židů v Izraeli je věřících! Ez k. 36 a 37 popisuje, jak Bůh obnoví národ Izraele, ale též zmiňuje, že novodobé počátky Izraele začnou v nevíře - Izrael není zatím Bohem očištěný. Izrael zatím dále žije v neposlušnosti Bohu a odmítání Jeho Syna. Bůh v Jeruzalémě nepřebývá, žádná záře Jeho Slávy, jako byla v Šalamounově chrámě se tam zatím nevrátila – zatím tam ani není chrám. Jeruzalém není nazýván Městem pravdy a chrámová hora je okupovaná Araby. Z toho jasně plyne, že tato proroctví dále čekají na své naplnění a jsou dobrým důvodem pro výklad, že Tisícileté království zmíněné ve Zj 20:4, 6,7 bude skutečné, pozemské a ne pouze alegorické. Tisícileté království zmíněné na mnoha místech ve SZ bude naplněním Božích zaslíbení Izraeli. V pozemském Tisíciletém království bude Izrael konečně Božím lidem, který je světlem národům.

Ale před tím, než přijde slavné Tisícileté království, přijde Danielova kapitola 12.

Kapitolu 12 můžeme vnímat jako doslov k předchozím kapitolám. Zde je shrnuto vyvrcholení odvěkého boje zla proti dobru, které vrcholí záchranou a obnovou božího lidu, vzkříšením a Božím soudem. Tento „dodatek“ závěrem přidává důležité časové údaje, které nám pomáhají doplnit chybějící kousky prorocké pucle.

Dan 12:1, NKJ: V tom čase povstane Michael, ten veliký princ, který bdí nad syny tvého lidu; a nastane čas soužení, jaké ještě nikdy nebylo od doby, kdy národ vznikl, dokonce až do toho času. A v tom čase tvůj lid bude zachráněn, každý ten, který je zapsán v knize.

Špatné zprávy: (Velice špatné) – Velké soužení.

Dobré zprávy: Velitel nebeské armády, Archanděl Michael povstane k obraně Božího lidu, který bude konečně zachráněn, spasen.

Zj 12:7-9, NKJV (Nový překlad Bible Krále Jakuba): 7 A vypukla válka v nebi: Michael a jeho andělé bojovali s drakem, a drak se svými anděli bojoval, 8 ale nezískali převahu a ani pro ně už nebylo nalezeno v nebi místo. 9 Tak byl ten velký drak vyhnán, ten dávný had, nazývaný Ďábel a Satan, který podvádí celý svět; byl svržen na Zemi, a jeho andělé byli vyhnáni spolu s ním.

Zj 12:12, NKJV: 12 Proto se radujte, ó nebesa, a vy, kteří v nich přebýváte! Běda obyvatelům země a moře! Protože ďábel přišel k vám dolů, a má velký vztek, protože ví, že mu zbývá málo času.

Proč je Izrael Bohu zvláštní národ? (Dt 14:2). Proč se mu říká Boží lid, když ukřížoval Božího syna a vlastně se chová dost bezbožně?

Když Bůh stvořil Adama a Evu, dal jim vládu nad celou zemí – Gen 1:26. Když Adam padl do hříchu, vzdal se své vlády ve prospěch satana. Satan však neobdržel vládu nad zemí od Boha, ale lstí ji Adamovi sebral tím, že ho svedl k hříchu. Proto celý svět leží pod mocí zlého (1 Jn 5:19). Ďábel je nazýván vládcem tohoto světa a princem moci ovzduší – Jn 12:31, 14:30, 16:11, Ef 2:2...

Když Bůh povolal Abrama, slíbil mu, že z něho udělá velký národ – Gen 12:1-2. Skrze jednoho člověka Bůh začal znova. Spasil Abrahama, oddělil ho a posvětil ho. A začal z něho budovat nový národ – Izrael, který byl v mnohém unikátní.

Byl např. unikátní svým statusem „speciálního národa,“ skrze smluvní vztah s Bohem. Izrael byl oddělen od ostatních národů pro Boha – Nu 23:9: Hleďte, lid bude bydlet sám a nebude se počítat mezi národy – Balám.

Phillips - Daniel, str. 215: Tím, že Bůh vytvořil nový národ z duchovně narozeného člověka, Bůh vytvořil národ, nad kterým ďábel neměl svého andělského vládce (viz Dan 10 – „Princ Persie“ – démonický vladař nad oblastí Persie). Místo toho Bůh ustanovil dobrého andělského vládce a ochránce nad Izraelem – samotného generála andělské armády – archanděla Michaela.

To ďábla rozčílilo. Měl proti sobě celý národ, který měl světu svědčit o Bohu Stvořiteli. Proto ďábel tento národ nenávidí ze všeho nejvíce. Proto se na jeho zkorumpování a pronásledování soustřeďuje víc, než na jiné národy. Před mnoha lety mi to konečně došlo. Někdo mi poslal nějaké informace o pronásledování amerických křesťanů americkými právníky - kteří byli Židé. Vrtalo mi v hlavě, proč by právě židovští právníci pronásledovali křesťany, když naše víry mají mnoho společného. No, ono je to ve skutečnosti trochu jinak – to hlavní společné nemáme vůbec – Spasitele Ježíše, kterého oni odmítají

A krátce na to jsem narazil ve Zj 2:9 a 3:9 na zmínku o synagoze Satanově. A žárovka se rozsvítila. Izrael je národ největších extrémů – na jednu stranu lidem skrze ten věrný pozůstatek Izraele přišlo Písmo – poznání Boha a Spása v Jeho Synu. Na druhou stranu skrze tu nevěrnou a extrémně zkorumpovanou část národa přišly světu ty největší problémy. Největší prodejci pornografie jsou Židé. Vynálezci komunistické revoluce jsou Židé... Freud, se svou perverzní, nebiblickou filosofií, od kterého se učí celý svět – byl Žid... A tak jako by se dalo říct, že mezi Čechy jsou dobří i špatní lidé, tak to platí i o Židech, ale v jejich případě, díky jejich privilegiovanému postavení před Bohem se jedná o největší extrém mezi těmi dobrými a špatnými. A díky tomu vyvýšenému postavení před Bohem také zřejmě zažívají mnoho anti-semitismu. Jeden komentátor má takovou teorii, že když Ježíš odmítl ďáblovu nabídku, že pokud se mu pokloní, tak mu dá vládu nad všemi národy, tak šel ďábel za farizeji a ti ji přijali.

Dobré zprávy jsou ty, že věrný pozůstatek Izraele bude nakonec zachráněn a Izrael nakonec bude tím, čím být měl – služebníkem Bohu a světlem světu.

Dan 12:7: A slyšel jsem muže oděného v plátně, který stál nad hladinou řeky, když pozvedl svou pravici a levici k nebi a přísahal při tom, který žije navždy, že to bude trvat čas, časy a polovinu; a až docílí toho, že úplně rozdrtí moc svatého lidu, všechny tyto věci budou skončeny.

Muže oděného v plátně... přísahal... Teofanie Ježíše. Přísahal při samotném Bohu – „můžeme na to vzít jed.“

Že to bude trvat čas, časy a polovinu... Někteří učenci argumentují, že to je symbolická hodnota Bohem určené doby, polovina Dan 4:13, kde nemáme jasný důkaz, že to bylo 7 let (7 období, časů), i když to nebyla historicky dlouhá doba – jen určitá část Nabukadnezzarova života, kdy pozbyl rozum.

Ježíš řekl, že kvůli vyvoleným (Židům) budou tyto dny Velkého soužení zkráceny – jinak by žádné tělo nepřežilo – Mt 24:22.