Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Přísloví
Přísloví
Všechny strany

Přísloví podle anglických a hebrejských textů Bible 

3:5-6: Věř Bohu celým svým srdcem a neopírej se o své vlastní chápání; cti ho naplno tím, jak žiješ a On bude řídit tvé cesty.

1:7: Bázeň před Bohem je počátek poznání, ale hlupáci opovrhují moudrostí a poučením.

2:10: Když moudrost vstoupí do tvého srdce a poznání je příjemné tvé duši, obezřetnost tě uchová a porozumění tě podrží, aby tě zachránily od cesty zla....

3:9-10: Cti Pána svým majetkem, a prvním ovocem svého výdělku, a tak tvé sýpky budou oplývat hojností a tvé sudy přetékat novým vínem.

3:11-12:Synu můj, neopovrhuj Hospodinovou výchovou, ani si neoškliv, když tě napravuje; protože koho Pán miluje, toho napravuje, tak jako otec napravuje syna, ve kterém má zalíbení.

5:21: Neboť způsoby člověka jsou Pánovi na očích a On zvažuje včechny jeho cesty.

5:22-23: Zkaženému člověku jsou pastí jeho vlastní nepravosti a je chycen do lan svého hříchu. Zemře pro nedostatek výuky, a v ohromné hlouposti sejde z cesty.

6:26-27: Prostitutka zredukuje muže na kousek své potravy a cizoložnice loví jeho cenný život. Což si může muž přivinout oheń ke své hrudi a nebýt popálen?

7:26-27: Mnohé zranila a porazila, ano, mnoho silných mužů jí bylo zničeno. Její dům je cesta do pekla, sestupující do komnat smrti.

9:10: Bázeň před Bohem je počátek moudrosti a poznání Svatého je porozumění.

10:3: Pán nedovolí aby spravedlivá duše hladověla, ale nenaplní touhy zkažených.

10:17: Ten, kdo se nechá poučit, je na cestě života, ale ten kdo odmítá nápravu, sejde z cesty.

10:21: Ústa spravedlivého živí mnohé, ale hlupáci zemřou pro nedostatek moudrosti.

11:14: Kde se neporadí, tam lidé padnou; ale v množství poradců je bezpečí.

11:14: Spravedlnost vede k životu, ale ten kdo jde za zlem, jde za svou smrtí.

11:22: Jako zlatý ornament na rypáku prasete se vyjímá žena, které chybí obezřetnost a vkus.

11:24-25: Jeden rozdává a přesto mu stále přibývá. Druhý škudlí – ale to vede k bídě. Štědré duši bude dáno

              bohatství a ten kdo zalévá, bude sám zavlažován.

11:30: Ovocem spravedlivého je strom života, a ten, kdo získává duše je moudrý.

12:15: Cesta hlupáka se mu zdá být správná, ale ten kdo vyslechne radu je moudrý.

12:22 Lživé rty jsou Hospodinu ohavností, ale ti, kterým se dá věřit, jsou jeho potěšením.

12:26: Spravedlivý by si měl své přátele vybírat pozorně, protože chování zkažených ho svede z cesty.

13:13: Kdo pohrdá Slovem bude zničen, ale kdo se bojí Přikázání, bude odměněn.

13:33: Dobrák zanechá dědictví dětem svých dětí, ale bohatství hříšníka je shromážděno pro spravedlivého.

13:24: Kdo šetří svůj klacek, nenávidí svého syna, ale ten, kdo ho miluje, ho okamžitě napravuje.

14:1: Moudrá žena buduje svůj dům, ale hloupá ho strhá vlastníma rukama.

14:4: Žlab je čistý tam, kde není dobytka, ale mnoho úrody přináší síla tažných volů.

14:12: Je cesta, která se zdá člověku správná, ale na jejím konci je smrt.

15:1: Vlídná odpověď odvrací hněv, ale tvrdá slova probouzí vztek.

15:22: Bez porady se plány hatí, ale při množství rádců se uskuteční.

15:32: Kdo pohrdá poučením, nenávidí vlastní duši, ale kdo vyslechne pokárání získá porozumění.

16:3: Svěř svou práci Hospodinovi, a tvé myšlenky budou prosperovat.

16:7: Když chování člověka Boha těší, On dovede i jeho nepřátele k soužití v míru.

16:9: Lidské srdce si plánuje cestu, ale Hospodin řídí jeho kroky.

16:18: Pýcha přechází zničení a domýšlivý duch předchází pádu.

16:20: Kdo je prozíravý, najde dobro, a kdo věří Bohu, ten je šťastný.

17:10: Účinnější je napomenout moudrého, než zbít hlupáka stovkou ran.

17:20: Kdo má podvodné srdce, nenajde dobra, a kdo má proradný jazyk, upadne do zla.

17:22: Veselé srdce působí jako lék, ale zlomený duch vysušuje kosti.

18:1: Člověk, který se straní druhých, jde za svými touhami; bouří se proti všemu moudrému uvažování.

18:2: Hlupák nemá potěšení v porozumění, ale ve vyjadřování svého srdce.

18:13: Ten, kdo odpoví dříve než vyslechl, tomu pošetilost a hanba.

18:22: Kdo najde ženu najde dobrou věc a obdrží přízeň od Hospodina.

19:1: Lepší chudák, který žije bezúhonně, než hlupák s proradnými rty.