Hlavní stránka Články
Email

CO JE BIBLE? ČÁST 1.

Mezi lidmi panuje množství názorů o Bibli, a ty názory se často velice rozcházejí. Dnes prozkoumáme známá i méně známá fakta o Bibli a odpovíme si na hlavní otázku: JE BIBLE VÝPLOD CHORÝCH MYSLÍ NEBO DOPIS Z VESMÍRU?

Bible činí mnoho smělých prohlášení. Proroci tvrdili, že skrze ně mluvil Bůh. Ježíš Kristus tvrdil, že je Bůh. Bible činí mnoho neuvěřitelných prohlášení!

Po podrobné analýze Bible zjistíme, že tvrzení proroků, že skrze ně mluvil Bůh, má pouhá tři možná vysvětlení:

 1. Byli podvodníci, kteří chtěli ovlivnit masy lidí ve svůj prospěch
 2. Byli šílení a tak jim jejich nemocná mysl říkala, že k nim mluví Bůh
 3. Mluvili pravdu – Bůh si proroky vybral, aby jejich prostřednictvím komunikoval s lidmi

Po podrobné analýze Bible zjistíme, že Kristovo tvrzení, že je Bůh, má též pouhá tři vysvětlení:

 1. Byl podvodník, který chtěl ve svůj prospěch strhnout následování mas lidí.
 2. Byl šílenec, který byl ve své choré mysli přesvědčen, že je Bůh.
 3. Mluvil pravdu, Kristus byl Bůh v lidské podobě.

Tudíž se nám nabízí otázka ohledně původu a významu Bible. Je Bible:

 1. Výplod šikovných podvodníků, kteří chtěli ovlivnit masy lidí ve svůj prospěch?
 2. Výplod šílených myslí, spřádajících šílené myšlenky?
 3. Milostný dopis věčného a všemocného Boha, který miluje lidi a chce je zachránit od bolestivé záhuby?

Je tedy Bible výplod podvodníků, chorých myslí nebo je to milostný dopis z vesmíru?

Než Bibli odepíšeme jako náboženskou knihu patřící minulosti, dejme ji férovou šanci a prozkoumejme ji: Soustřeďme se dnes na tři oblasti:

1. Jak Bible vznikla

2. Čím je Bible unikátní

3. Je Bible použitelná v našem věku rozvinuté vědy a techniky?

 

1. Jak Bible vznikla:

Než uvedu velice konkrétní unikátnosti Bible, zamysleme se nejdříve nad jejím vznikem:

I když víme, že Bible byla napsána lidmi, posuďme následující: Šedesát šest knih Bible bylo napsáno v širokém období více než patnácti set let, na třech kontinentech, ve třech jazycích – v Hebrejštině, Aramejštině a Řečtině. Než byla Bible sestavena dohromady, existovala původně v oddělených knihách a listech. První část, tzv. Starý Zákon, sestavili Židé ze 39 vybraných knih, a používali ho již několik set let před Kristem. Neobsahoval tzv. Apokryfa, což jsou písma, která podle přesných kritérií otců ranné církve, nebyla uznána za inspirovaná.

V dobách ranné církve, která vznikla po Kristově ukřižování, církevní otcové přidali ke Starému Zákonu podle přísných kritérií dalších 27 knih a listů, které uznali za inspirované Bohem. Tak vznikla druhá část Bible, tzv. Nový Zákon.

Bible má nejméně čtyřicet různých autorů rozmanitého společenského postavení – od bývalého Egyptského prince Mojžíše, přes premiéra Babylónské říše Daniela, přes nadměrně vzdělaného ex-farizeje Pavla, po prosté rybáře Petra a Jana. Přes velké rozdíly mezi těmito autory - v dobách, kdy žili, ve společnostech, v jakých žili a jazyky, kterými psali - knihy Bible se harmonicky doplňují, jako kdyby měly jednoho autora. To není jen tak. To je jedna z unikátností Bible. 

Představme si, že bychom chtěli napodobit, jak byla Bible sestavená. Zadejme čtyřiceti lidem, aby každý samostatně napsal jednu kapitolu knihy o víře. Nesmí spolu spolupracovat, ať každý napíše svou kapitolu sám. Po sestavení jejich příspěvků do jedné knihy nejspíš zjistíte, že by bylo nejlepší změnit název knihy z „Knihy o víře“ na „Knihu 40-ti různých názorů na víru.“ Budete mít 40 kapitol 40-ti různých názorů, které se budou spíš hodně rozcházet.

Teď psaní této knihy o víře rozprostřete na 1,500 let, aby v intervalech 10 až 400 let jeden spisovatel po druhém napsali svou kapitolu o víře (mezi některými knihami Bible jsou totiž staleté mezery). Generační rozdíly jiných dob rozhodně rozšíří mezery v jakýchkoliv pokusech o jednotu myšlení a víry.

Na druhou stranu Bible, která byla podobně sestavená, je zjevně jeden integrovaný celek. Jednotlivé knihy spolu souhlasí a navzájem se doplňují. Je tedy možné, že autorem Bible je věčný, všemocný Bůh, který století po století inspiroval zbožné muže? Zatímco vidíme, že každý tento zbožný muž psal stylem sobě vlastním, údaje, které napsal, jsou v souladu s ostatními autory Bible, i když se mnozí navzájem neznali.

Jinými slovy řečeno, když církevní otcové sestavovali Bibli z jednotlivých knih, nebylo to tak, že by si nějak vybrali, co do té Bible dají, nýbrž podle striktních pravidel poznali, co bylo inspirováno Bohem, a co jenom lidmi. Po podrobné analýze Bible začneme zjišťovat, že vznik Bible absolutně přesahuje pouhé lidské schopnosti. Kdo tedy, když ne lidé, je autorem Bible?

Z čeho se Bible vlastně skládá? (Pro zjednodušení SZ je zkratka pro Starý Zákon a NZ pro Nový). Říká se, že:

SZ je příběh národa, NZ je příběh člověka.

ST je předobraz Kristovy práce; NZ je naplnění Kristovy práce. Oba zákony se navzájem doplňují a proto nemůžeme chápat jeden Zákon bez druhého.

SZ obsahuje nenaplněné touhy a proroctví, které jsou naplněny v NZ. NZ bez SZ též nedává smysl.

Knihy a listy Bible:

SZ = 39 knih (Židovsky Tenak):  Torah = prvních 5 knih Bible = 1.-5 Mojříšova (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium).  Následují Historické knihy, Poetické knihy, a potom hlavní a menší proroci. Některé Bible obsahují tzv. Apokryfa, což jsou písma, která neprošla striktním testem církevních otců. Proto je protestantské Bible neobsahovaly. Nicméně některá Apokryfa mají historickou hodnotu, např. 1. a 2. Makabeus, který pokrývá část období mezi  ST a NZ.

NZ = 27 knih:  

- 5 historických knih  (4 evangelia a skutky Apoštolů): Evangelium, tzv. Dobré zprávy o spasení lidí, jsou zaznamenána 4x - podle Matouše, Marka, Lukáše a Jana. Pojednávají o Ježíšově prvním příchodu, vykoupení lidstva ze hříchu, Ježíšově zmrtvýchvstání a o naději věčného života. Obsahují Ježíšova proroctví, například o zničení Jeruzaléma v roce 70 n.l, a o Jeho Druhém příchodu.

Skutky jsou druhý díl Lukášova díla - historie vzniku církve. Oba díly, Evangelium a Skutky, Lukáš údajně  

sepsal pro potřeby římského soudu během Pavlova přelíčení.

- 21 Listů (Epištol):  od apoštolů nebo jejich společníků. Pojednávají o čistotě učení a praktických pokynech pro život věřících a církve. Některé listy též obsahují prorocké elementy – eschatologie – studie doby „posledních časů“ -  např. 2. příchod Ježíše. Mnohé jsou napsány apoštolem Pavlem.

- Zjevení apoštola Jana – silně prorocké, eschatologicky zaměřené na konec věků.

Toto je základní přehled Bible. Pozoruhodné na Bibli tedy je, že i když vznikala 1.500 let, byla napsána 40 autory, na 3 kontinentech, ve třech jazycích, atd., Bible tvoří jeden integrovaný celek. Četl jsem nedávno kritiku Bible nazvanou „Bible očima vědy.“ Zatímco tento kritik, Kryvelov, se snažil lidi přesvědčit, že Bible je pouhá náboženská báchorka pro slabomyslné, jediný hluboký dojem, který na mě Kryvelov udělal je to, že on o Bibli vlastně moc nevěděl a opíral svá smělá tvrzení o nespolehlivé zdroje. Ale na Bibli je též pozoruhodné, že když si celou Bibli poctivě přečtete, což on asi neučinil, zjistíte, že nejste odkázáni na názory druhých. Bible je schopna hájit sama sebe. Tím přicházíme ke druhé oblasti naší analýzy:

 

2. Čím je Bible unikátní?

Kromě unikátnosti toho, jak Bible vznikla, podívejme se na několik dalších charakteristik Bible, které by pouzí lidé neměli schopnost do ní zabudovat. Vypadá to, že Bůh Bibli vysloveně „orazítkoval svými razítky“, aby ji odlišil od ostatních náboženských knih, a aby lidé poznali, že ta Bible je opravdu od Něho. Jaká razítka mám na mysli?

 1. Znalosti moderní vědy jsou zapsány v Bibli tisíce let před tím, než je lidé objevili. Například prorok Izaiáš se zmínil o kulaté zemi 2200 let před tím, než to lidé začali v patnáctém století přijímat. Kdo mu to řekl, když to lidé nevěděli?
 2. Proroctví – Bůh napsal v Bibli lidské dějiny před tím, než se odehrály. 30 procent Bible jsou proroctví. Zdůrazňuji, že námitky kritiků Bible, že Biblí prorokované události se udály dříve, než byly v Bibli zapsány, jsou nepodložené. Archeologie a dochované spisy a Písma nám dokazují, že Bible vskutku předpověděla mnoho budoucích událostí.

Tyto a další faktory, očividně zabudované do Bible, jsou pro schopnosti i nejgeniálnějších lidí prostě nemožné! Měli bychom si začít uvědomovat, že Bible vskutku je nadpřirozená kniha.

Detaily „Božích razítek“ v Bibli:

1. Znalosti moderní vědy:

A: Nespočetné množství hvězd - Jeremiáš 33:22. (Tehdejší věda: pouze 1100 hvězd.)

B:  Hvězdy se od sebe liší - 1. Korintským 15:41. (Tehdejší věda: všechny hvězdy jsou stejné.)

C:  Na dnech oceánů jsou údolí a hory - 2. Samuel 22:16, Jonáš 2:6. (Tehdejší věda: dno oceánů je ploché.)

D:  Země je kulatá - Izaiáš 40:22. (Tehdejší věda si myslela, že země je placatá.)

E:  Země a vesmír jsou uspořádány z neviditelných částic (atomů a molekul) - Židům 11:3. (Tehdejší věda: neměla zdání, že neviditelné částice jsou základem hmoty.)

Kromě Bible žádná starověká literatura neobsahuje poznatky objevené až moderní vědou.

Mimochodem, může se zdát paradoxní, když si uvědomíme, že středověká církev bránila poznání, že je země kulatá, i když to bylo v Bibli zapsané. Musíme si ale uvědomit, že církev je široký pojem a není neobvyklé, když část církve nahrazuje Boží Slovo svými tradicemi. Dnes Bohužel velká část církve odpadá od Pravdy Božího slova - viz Přehled Zjevení, k. 3, církev v Laodikeji.  Sám Ježíš obvinil náboženské vůdce své doby z podobného počínání (Mk 7).

 

2. Proroctví:

Bůh, který o sobě v Bibli říká, že je alfa a omega, a počátek i konec, tím naznačuje, že na rozdíl od lidí, On nepodléhá času. Bůh je tedy schopen napsat do Bible historii před tím, než se odehrála, a tím ukázat, že autorem Bible je On, a ne pouzí lidé. Dnes se snažíme umět si něco takového představit pod pojmem stroj času, kdy nás futuristická mašina umí poslat zpět do minulosti nebo dopředu do budoucnosti. Bůh v Bibli říká, že vidí všechny doby najednou i bez stroje času – protože je Bůh a existuje vně časové dimenze.

Bible obsahuje 8,362 prorockých veršů o 737 různých událostech. 30 procent Bible tvoří proroctví, z nichž mnohá byla již vyplněna. Podívejme se na několik příkladů:

A.  Bůh předem do Bible zaznamenal vznik a zánik světových impérií: Například Babylónie, Perské říše, Řecka a Říma (Jer, Iza 13:19; Dan k. 7-11).

B: Proroctví o zničení mocného městského státu Týru: Prorok Ezechiel prorokoval, že tento bohatý, mocný a nepokořený městský stát bude navzdory svému neproniknutelnému opevnění navždy zničen. Např.Ezechiel ve 26 kapitole své prorocké knihy kromě jiného zaznamenal, že: 1. Vysoké zdi a věže Týru budou zbourány; 2. Materiál z jeho zbořenin, dokonce i jeho prach bude seškrábán a vhozen do moře; 3. Na jeho místě budou rybáři sušit sítě.

Světovládce Nabuchadnezar zničil Týr v roce 573 př.n.l., ale obyvatelé Týru unikli do nedobytné pevnosti na ostrůvku ¾ km od města na pevnině. Nabuchadnezar, unaven 13-ti letým obléháním, s nimi uzavřel příměří.  Týr znovu vybudoval svou slávu, ještě větší flotilu, bohatství a armádu (Ez 27). Člověk by si mohl říci, že toto proroctví se nenaplnilo. Ale o 240 let později, vojenský génius Alexandr Veliký přitáhl se svou armádou a způsobem dobytí ostrovního státu Týr nevědomky vyplnil do detailu zbývající proroctví. Nechal navozit materiál ze zbořeného města na pevnině do moře, a vytvořil k novému ostrovnímu Týru ¾ km dlouhý násep. Při budování náspu k ostrůvku zbořeniny původního města doslova seškrábal s povrchu země, včetně prachu a naházel je do moře. Zatímco Nabuchadnezar nezničil obyvatele Týru po 13 letech obléhání, Alexandr Veliký dobyl ostrovní Týr za pouhých sedm měsíců. Příroda časem vytvořila z Alexandrova náspu poloostrůvek, na kterém rybáři sušili své sítě, jak Bible předpověděla.

C: Proroctví o císaři Kýrovi: Bůh zjevil proroku Izaiáši, že císař jménem Kýros propustí Izraelce ze zajetí v cizině. Prosperujícím Izraelcům se to v té době zdálo nesmyslné. Ale 150 let po Izaiášově smrti přišel na scénu světové politiky perský císař, který se jmenoval – Kýros! Kýros šokoval svět. Dobyl bez boje „nepřemožitelný“ Babylón a propustil Židy ze zajetí, ve kterém se 70 let před tím ocitli po destruktivních Babylónských invazích. (Izaiáš 44:28, 45:1-13; Ezdráš 1).

D: Zničení Jeruzaléma a Božího chrámu: Ježíš Kristus předpověděl, že bude ukřižován, a že v důsledku nevíry Židovské vládnoucí elity, která ho vydala na smrt, bude Jeruzalém zničen a Boží chrám srovnán se zemí tak, že nezůstane ani kámen na kameni (Lukáš 19:44; Matouš 24:2).

Flaphius Josephus, židovský historik a generál Galilejské armády za války proti Římu v letech 66-70 n.l. detailně zaznamenal, jak římský generál Titus v roce 70 n.l. zničil Jeruzalém. Pozlacený chrám byl vypálen a vojáci ho potom kvádr po kvádru rozebrali, aby získali zlato, které se při požáru roztavilo a vlilo mezi kamenné kvádry. Rozlíceni fanatičností židovského odporu, který odmítal jakoukoliv dohodu, Římané zorali místo, kde chrám stával, jako pole, aby psychologicky zlomili ducha odboje. Tím nevědomky vyplnili starozákonní proroctví Micheáše (3:12).

Kromě Bible žádná jiná náboženská literatura neobsahuje přesně vyplněná proroctví – a to nejen několik, ale stovky proroctví. Biblická proroctví jsou též ověřena jinými historickými zdroji.

 

E:  Ježíš Kristus: Starý Zákon prorokoval o Kristově prvním příchodu ve více než tří stech veršů, pojednávajících o více než 100 událostech.  Všechny byly vyplněny.

 

Pro obraznost si porovnejme naši poštovní adresu s Biblickou adresou Krista, neboli Mesiáše:

Jméno:  – těch je mnoho

Příjmení: zužuje okruh lidí, ale na doručení dopisu jméno nestačí.

Země: Česká Republika – okruh se více zužuje.

Město: Ještě užší okruh, ale i jiní lidé ve městě mohou mít stejné jméno.

Ulice: už by měla stačit, ale v mém případě ještě ne

Číslo popisné: to by mělo stačit na doručení dopisu do mých rukou, ale když jsem bydlíval s rodiči, mohl by můj dopis dostat otec, který se jmenuje stejně.

Titul: Ing., Dr., Mladší/Starší, atd.

Na doručení dopisu z celého světa konkrétní osobě stačí 7 údajů! Jméno, příjmění, země, město, ulice, číslo a titul. Kristova „adresa“ tj. popis Mesiáše při Jeho prvním příchodu, má přes 100 údajů! Bůh předem stanovil v Bibli o Kristu takovou adresu, nebo-li popis toho jaký Kristus bude, co bude dělat, a co se bude dít, že žádný člověk v celé historii lidstva prostě není schopen se do tohoto popisu napasovat!

V dějinách lidstva se občas najde někdo, kdo předstírá, že je očekávaný Boží Syn, Spasitel lidí, neboli Kristus. Vyberme několik proroctví o Kristu, která prorokovala o Jeho prvním příchodu a zamysleme se nad tím, jak nemožné by pro někoho bylo naaranžovat „vyplnění“ všeho, co bylo o Kristu v Bibli předpovězeno. Vyplnění těch proroctví mnohdy záviselo na jiných lidech, takže je Ježíš nemohl vyplnit úmyslně:

1. Narozen z rodu krále Davida (Samuelova 7:12-16, Izaiáš 9:7, Žalm 89:3-4, 132:11-18).

2. Byl ohlášen prorokem typu Eliáše (Jan Křtitel) - (Malachiáš 3:1, 4:5, Is 40:3-5 – Mk 1:1-2).

3. Kristus byl v Jeruzalémě prohlášen lidem za Mesiáše/Vládce v den, který prorok Daniel předpověděl (Lukáš 19:28-48, Daniel 9:25 - překlad podle hebrejštiny a KJV)

4. Byl popliván a zbit k nepoznání (Is 50:6, 52:14 – Mat 26:67, 27:30; Mk 14:65, 15:19, Jan 19:1).

5. Učedníci ho opustili (Zachariáš 13:7 – Mat 26:56, Mk 14:27).

6. Vojáci losovali o Jeho šat. (Žalm 22:19 – Mat 27:35)

7. Probodnut – kopím. („Tak probodnut nebo ukřižován?“ – Oboje! (Zach 12:10, Žalm 22:16 – Jan 19:34).

8. Ježíšovo ukřižování bylo následováno procesem, který vedl ke zničením Jeruzaléma (Daniel 9:26r. 70 n.l. nedobytné královské město Jeruzalém bylo totálně zničeno. Událost popsal očitý svědek, židovský historik a generál Galilejské armády Josephus: Zatímco Římské legie obléhaly město, uvnitř Jeruzaléma řádila občanská válka – 3 skupiny Židů bojovaly proti sobě, což  obranyschopnost města značně oslabilo a způsobilo jeho dobytí.)

9. Bible předem zaznamenala přesná slova výsměchu vrchních kněží Ježíšovi, když visel na kříži (Žalm 22:9: „Spoléhal na Boha, ať ho teď vysvobodí, když o to stojí!“– Mat 27:43).

10. Bible předem zaznamenala Kristova poslední slova: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Žalm 22:1 – Mat 27:46)

Jaká je pravděpodobnost, že by někdo ve snaze předstírat, že je Kristus, mohl vyplnil takových deset proroctví? Zvlášť když to často záviselo na jiných lidech? Kolik lidí byste našli, kteří jsou: 1. potomci krále Davida, 2. byli veřejnosti ohlášeni prorokem typu proroka Eliáše, 3. potom byli v Jeruzalémě prohlášeni lidem za Mesiáše (Spasitel/Vládce) – přesně v den, který 500 let předem předpověděl prorok Daniel, 4. potom ten samý člověk byl krátce na to popliván a zbit k nepoznání, 5. opuštěn svými učedníky, 6. vojáci si rozdělili jeho šat losem, 7. posmívali se mu předem zaznamenanými slovy, 8. Jeho poslední slova byla též předem v Bibli zaznamenaná, .....9. během ukřižování byl probodnut kopím.... 10. Kvůli němu byl o 40 let později zničen celý Jeruzalém...  Tyto údaje a přes 90 dalších Bible zaznamenala stovky let před tím, než byly vyplněny v osobě Ježíše Krista!

© 2008, 2013 Milan Tachecí