Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Kristus nebo Antikristus
Strana 2
Strana 3
Strana 4
Strana 5
Strana 6
Všechny strany

 

4. Co je ještě zajímavéjší, je fakt, že Antiochus Epiphanes, popsaný v Dan k. 8, 11 a 12, je SZ typem Antikrista, ve smyslu jak nakládal s Božím lidem, tj. v kontextu Daniele s Židy. Některá proroctví o něm totiž sahají až daleko za jeho vládu – na „konec doby,“ např. Dan 8:17„vidění se vztahuje na dobu konce;“ Dan 8:19; Dan 8:25: Postaví se proti Princi princů – (viz Zj 13:6, 19:19-20); Dan 11:36: Potom... se vyvýší nad každého boha... Antiochus uctíval Zeuse, ale Antikristus se vyvýší nad každého boha - 2 Tes 2:4...   Dan 11:40: V době konce.... tato pasáž až do Dan 11:45 nebyla v historii ještě naplněna, proto se i dnes dívá stále do budoucnosti. Vysvětlení je jednoduché – ve skutcích Antiocha „šílence“ je typ Antikrista, a díky fenoménu prorockého zkracování ve SZ, pasáž Dan 11:36-45 přeskočí až na „konec věku“ a popisuje především skutky Antikrista, který je jen „lepším“ modelem svého typu Antiocha E.

5. Proto není vůbec žádný úlet vykládat Písmo tak, obzvlášť ve světle 2 Tes 2:3-4, že bude vystavěn Židovský chrám potřetí – za sponsoringu samotného Antikrista, kterému Židé na krátkou dobu naletí a budou ho považovat za očekávaného Mesiáše. Když se Antikristus v chrámu prohlásí za Boha - 2 Tes 2:4, zastaví oběti (Dan 9:27) a začne Židy pronásledovat (Zj 12:13-17).

TOTO JE ZASTAVENÍ OBĚTÍ, KTERÉ PROROKOVAL DANIEL V 9:27!

6. Tato chronologie perfektně souhlasí s Písmem.

A: Daniel 9:27: Potom potvrdí smlouvu s mnohými na jednu sedmu (let) ALE v polovině sedmy (let) zastaví oběti a dary. To znamená uprostřed sedmy let, tj. 3,5 roku od podepsání smlouvy na „jednu sedmu“ Antikristus smlouvu poruší. Už Židy potřebovat nebude. Prohlásí se sám za Boha.

B: Zj 12:6, NKJ: Potom žena (Izrael) uprchla do divočiny, kde má místo připravené Bohem, aby ji tam krmili jeden tísíc dvěstě a šedesát dní. V židovském kalendáři má rok 360 dní => 1,260 : 360 = přesně 3,5 roku!

C: Zj 12:14, NKJ: Ale ženě (Izrael) byla dána dvě křídla velkého orla, aby mohla odletět do divočiny do svého místa, kde bude živena čas, časy a půl času, od přítomnosti hada (draka, ďábla). Většina komentátorů Bible se shodne v tom, že „čas, časy a půl času“ znamená v prorockém jazyce „rok, roky (2) a půl roku,“ tj. 3.5 let.

D: Zj 13:5, NKJ: Byla mu dána ústa mluvící velké věci a rouhání, a byla mu dána autorita aby pokračoval 42 měsíců (= 3.5 roku). „Vzkříšený“ Antikristus (Zj 13:3), možná i smrtelně zraněn po svém rouhání v chrámu v polovině posledních 7 let Danielových 490 prorokovaných let (2 Tes 2:4), bude smět pokračovat 3,5 roku, tj. od poloviny 70. sedmy let až do konce této (poslední) sedmy let, tj. do příchodu Krista (Zj 19:11-21).

7. Argument Pavla Steigera, že 70. sedma let ihned následovala po 69. očividně odporuje chronologii toho, co se podle Písma už stalo, i toho, co se teprve má stát. V rozhovoru pro Grano Salis Pavel Steiger vysvětloval, že 10 let dumal nad tím, kdo je ten, kdo zastaví oběti v Dan 9:27. Jestli je to Antikristus nebo Kristus. Nakonec Pavel Steiger učinil závěr, že je to Kristus, ktrerý zastavil oběti. Je sice pravda, že Kristova oběť jednou provždy nahradila potřebu obětí zvířat, ale pokud bychom to aplikovali na Dan 9:27, tak vznikne veliký kontextuální a chronologický problém:

Izrael (teoreticky) mohl Ježíše korunovat jako svého Krále, který mohl (teoreticky) zaujmout pozemskou vládu, jak Bůh Izraeli ve SZ v mnoha proroctvích slíbil. Ale byl tu problém se zkorumpovaným vedením, které dav proti Ježíši poštvalo a o 4 dny později ten samý dav, který Ježíše prohlašoval za Mesiáše vládce (když Ježíš dorazil do Jeruzaléma na oslátku – Mt 21:9, Lk 19), ho odsoudil k smrti ukřižováním. Tím, že Izrael svého Mesiáše zabil, se zastavily hodiny 490 let Danielova proroctví z Dan 9:24-27.

Bůh totiž vysloveně lidem nenutí svůj “program,” Boží program probíhá ruku v ruce s tím, co lidé dělají a navzdory tomu, co lidé dělají. Boží program neneguje lidskou vůli, ale Bůh svého programu dociluje navzdory lidské vůli. Pro nás to vypadá, že Boží svrchovanost vylučuje lidskou svobodnou vůli, ale tak to v Bibli není. Boží svrchovanost funguje NAVZDORY lidské svobodné vůli. Tím chci říct, že jako v mnohých jiných situacích, lidé mají reálnou možnost udělat něco jinak, než jak se nakonec rozhodnou. V tomto případě, Izrael měl reálnou možnost přijmout svého Mesiáše, i když Bůh předem věděl, že to neudělají.

A protože Bůh věděl, že s Izraelem musí všechno dělat na dvakrát (poprvé to zkazí – jako i vstup do zaslíbené země, a museli čekat 40 let až ta rebelující generace zemřela a na druhý pokus vstoupili do zaslíbené země jejich děti), tak je to i s příchodem Mesiáše. Je důležité všímat si v Bibli určitých principů a trendů, které nám pomáhají chápat jak Bůh funguje (i jak lidé fungují – tj. ne moc dobře), a pak můžeme prodloužit přímku grafu událostí na základě rozpoznaných trendů až za “dnešek.” Například zde, protože vím, že v Bibli vidím trend, že Izrael i lidé všeobecně důležité Boží věci napoprvé zkazí, (začlo to hned s Adamem a Evou když porušili zákaz jíst ovoce ze stromu poznání dobra a zla a nakazili lidstvo rakovinou hříchu, čímž pro lidstvo zapříčinili ztrátu společenství s Bohem), chápu, proč Mesiáš musí přijít podruhé. Poprvé to lidé zkazili. A neodsuzujme Židy. Kdyby Ježíš přišel místo do Jeruzaléma do Prahy, my hříšní lidé bychom se chovali stejně jako ti Židé, kteří Ježíše ukřižovali. Většina lidí ho totiž i dnes odmítá, jako ho odmítli oni. Bůh to však předem věděl a využil toho k zaplacení za naše hříchy. Je úžasné sledovat, jak Bůh postupuje podle svého plánu nejen navzdory naší svobodné vůli, On je navíc tak veliký a svrchovaný, že umí použít i špatné výdledky naší svobodné vůle k Jeho dobrému cíli. Bůh pracuje nejen navzdory naší svobodné vůli, ale klidně ji ve svém plánu zahrne, a žádný z našich hloupých a neposlušných nápadů ho nepřekvapí.

Vztah nebeského Otce s lidmi je dokonalý nebeský obraz a vzor pro nedokonalého pozemského otce a jeho děti. Milující otec jim nebere svobodnou vůli, ale učí je, aby s ní zacházeli správně a občas „přebíjí“ jejich svobodnou vůli pro jejich vlastní dobro.

Řím 8:28, NKJ:

A my víme, že všechny věci pracují dohromady pro dobro těch, kdo milují Boha, pro ty, kdo jsou voláni podle Jeho účelu. Všechny věci zahrnují i naši svobodnou vůli, která nám často nadrobí takových problemů. 

ZÁVĚR:

Kristus zastavil potřebu obětí, ale to neznamená, že fanatičtí Judaisté dnešní doby nemohou za změněných politických podmínek příznivých pro ně vybudovat nový chrám v Jeruzalému – byť navzdory Boží vůli - a opět obnovit obětní systém.V tomto verši (Dan 9:27) se mluví o zastavení obětí ve 3. chrámu, které zastaví Antikristus. Realita je taková, že náboženští Židé mají chrámový institut, ve kterém učí kněží, jak vykonávat v budoucím chrámu oběti. Podle SZ informací vyrábějí nádobí a artifakty používané ve chrámu. Podle určitých zdrojů, které by ale bylo třeba víc ověřit, mají Židé ve skladištích připravený materiál na celý chrám – každý kvádr označen a podle plánů už má své přesné místo. S takhle důkladnou přípravou a dnešní technikou je možné postavit celý chrám za několik měsíců! Židé čekají jen na příznivou politickou situaci, a tu jim poskytne “vládce, který přichází.” Částí mírové smlouvy, kterou s Izraelem na 7 let uzavře, bude bezpochyby povolení k výstavbě chrámu – ať už je to se svolením Arabů, nebo jako provokace proti nim. O čem jiném by Pavel prorokoval ve 2 Tes 2:3-4???!

2 Tes 2:3-4

3 Let no one deceive you by any means; for that Day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition, 4 who opposes and exalts himself above all that is called God or that is worshiped, so that he sits as God in the temple of God, showing himself that he is God. NKJV

Snad i malé dítě pozná, že toto proroctví ještě nikdy nebylo vyplněno!

1. Kontext těchto veršů je 2. Příchod Krista – v. 1-4.

2. Rozhodně toto proroctví nebylo vyplněno během židovských válek proti Římu, které skončily r. 70 n.l. zničením Jeruzaléma a chrámu. Tenkrát totiž žádný vládce do chrámu nevstoupil a neprohlašoval se za Boha. Podle židovského historika a očitého svědka této tragédie, Josefuse, římský generál a pozdější cézar Titus chtěl zničit Jeruzalém, ale chrám chtěl uchovat, jako skvost architektury. Proti jeho dobrým úmyslům však stála Boží vůle – zničit obětní systém, který se stal ohavností, protože ignoroval oběť Jeho Syna. A tak navzdory snahy římského velení chrám během bojů uchovat, “náhodná” zápalná střela založila požár chrámu. Zlato, kterým byl chrám bohatě vyzdoben, se žárem roztavilo a vsáklo se do spár mezi kvádry. A tak římští žoldnéři dokončili dílo zkázy – rozebrali chrám kvádr po kvádru, aby se dostali ke zlatu vlitém do spár mezi kvádry. Potom zorali chrám jako pole (Mic 3:12 – mimochodem toto proroctví je příkladem, že proroctví v Bibli nejsou vždy jednorázová, ale jako “porodní bolesti” - Mt 24:8, Textus Receptus. Mic 3:12 byl poprvé naplněn při zničení Jeruzaléma Babylóňany ř. 539 př.n.l. Podruhé Římany r. 70 n.l. Věřím, že se to stane ještě potřetí, třetímu chrámu, skrze armády Antikrista. )

A tak domnívat se, že Daniel prorokoval o tom, že to je Kristus, kdo zakáže oběti, je v kontextu knihy Daniele i celé Bible neopodstatněné. Správný výklad skutku je ten, že Antikristus zakáže Židům vykonávat oběti ve 3. Chrámu. Je to jednoduché – I když Kristus nahradil jednou provždy potřebu obětí, Židé, kteří ho dodnes jako Mesiáše odmítají, budou v obětech pokračovat, jakmile jim “vládce, který přichází,” tj. Antikristus, dovolí postavit chrám a tam ty oběti obětovat. Ale nepleťte se, Antikristus jim dovolí postavit chrám, ne proto, že je má rád, ale aby je zneužil a mohl chrám znesvětit a prohlásit se v něm za Boha. A potom Židům zakáže v obětech pokračovat. Je to přirozenější výklad, než se snažit nacpat do Písma to, že Kristus zastavil oběti – nezastavil – v chrámě se po Kristově oběti na kříži obětovalo dalších 40 let.

Obávám se, že bratr Steiger buď neměl dobré učitele dispensacionalismu a nebo přehlédl důležité verše.

Dan 9:27a mluví o

  1. “princi, který přichází,” jehož lidé zničí chrám – to se stalo r. 70 n.l. Římskými legiemi. Pokud by “princ, který přichází” byl Ježíš, víme, že Židé chrám ani město nezničili – sice tam mezi sebou válčili (Josephus), znesvětili chrám mrtvolami, ale totální destrukce a srovnání chrámu a města se zemí přišla nepochybně skrze Římské legie! Takže “princ, který přichází,” opravdu NENÍ Ježíš, ale Antikristus, jak správně učí dispensacionalisté.
  2. Kontext:

Da 9:24:

"Seventy weeks are determined

For your people and for your holy city,

To finish the transgression,

To make an end of sins,

To make reconciliation for iniquity,

To bring in everlasting righteousness,

To seal up vision and prophecy,

And to anoint the Most Holy. NKJV