Hlavní stránka Články
Email
seznam článků
Chronologie proroctví
Strana 2
Všechny strany

CHRONOLOGIE HLAVNÍCH BIBLICKÝCH PROROCTVÍ:

                                                                 (Psáno v r. 2006)

Konkrétní znaky „porodních bolestí,“ z kterých se narodí porážka zla a nastolení Mesiášova Království:

„Dejte si pozor, aby vás nikdo nepodvedl. 5 Neboť mnozí přijdou v Mém jménu, budou říkat: „Já jsem Mesiáš,“ a podvedou mnohé. 6 A uslyšíte o válkách.... 7 budou hladomory, epidemie a zemětřesení na mnohých místech. 8 Tohle vše jsou POČÁTKY útrap. Ježíš Kristus, Mt 24:4-8.

Lidé občas namítají, že výše uvedené proroctví nic neznamená. Že války, hladomory, epidemie a zemětřesení jsou s lidstvem od nepaměti. Ano, ale v kombinaci prorockého principu „porodních bolestí,“ od doby vyřčení těchto proroctví před zhruba 1900 lety, tyto věci narůstají na intenzitě a dějí se častěji, zrovna tak, jako ty porodní bolesti. A právě tento jev nás varuje, že věci nejsou stejné, jako před tím, ale že se řítíme do posledního dění.

Současná doba je popsaná v Bibli - např. Matouš 24, Lukáš 21, 2 Tesalonickým 2, 1 Timoteovi 4:1-3, 2 Timoteovi 3:1-5; 4:3-4...

Bible připodobňuje přicházející konec této éry  Boží milosti (věku církve) k porodním bolestem. Porodní bolesti se postupně zvyšují na intenzitě a kratším intervalu. Konec současné éry vyvrcholí Božím soudem nad Satanem, démony a vzpurným lidstvem, který vykoná Ježíš Kristus při svém Druhém příchodu. S porážkou zla Kristus především uvede novou éru nepředstavitelné prosperity – Mesiášské, Tisícileté Království (Viz Iz 11, Ez k. 40 – k 48, Zach k. 12-14, Žalmy, Menší proroci, Daniel, Mat 24, 2 Tes 2, Zj k. 19-20).

V církvích se šíří heretické učení, že kniha Zjevení byla už téměř celá vyplněna a že právě církev musí nastolit ten věk prosperity, aby se Mesiáš, Ježíš Kristus, mohl vrátit. (Hebrejský pojem Mesiáš = řecky Christos = česky Kristus = Bohem pomazaný Zachránce, Spasitel.) Z Bible ale víme, že lidé jsou prostě hříšní a tudíž neschopní nastolit celosvětový mír a prosperitu. Vždycky se najde dost těch, kteří se budou snažit zneužít druhých ve svůj prospěch. Proto na světě nebude trvalý mír a prosperita, dokud je nenastolí Kristus, v Boží moci, ne v moci lidské hříšné nátury.

Bible nás též varuje před falešným mírem, kterým Antikristus (falešný Mesiáš) bude svádět lidi celého světa, aby šli za ním, místo aby čekali na pravého Krista (1 Tes 5:3, Jeremiáš 6:14, 8:11, Eze 13:10, 16). Dopadne to špatně, ale Bůh lidstvo zachrání od jisté sebedestrukce (Mt 24:22) - právě příchodem Ježíše Krista.

1. Katastrofy:

Zemětřesení: V posledních dvou letech Irán – 40.000 a 80.000 mrtvých, Tsunami 250.000 mrtvých, Pákistán, Japonsko, Tichomoří .... Zemětřesení i v Česku.... V současné době je mnohem krát víc zemětřesení za rok, než bylo před sto lety. Minulý týden byl zaznamenán další mohutný otřes v Pacifiku, ale nezpůsobil velkou vlnu (psáno v r. 2006).

2. Výkyvy v počasí:

Hurikány: – v r. 2005 bylo v USA zatím snad nejvíc hurikánů v historii, meteorologům, kteří nazývají hurikány a tropické bouře jmény od A, B, C...  došla písmena abecedy a museli dalších zhruba 6 dalších označovat římskými číslicemi. Výsledkem jsou miliardové škody.

Tornáda: Jen jedna zpráva z minulého měsíce (psáno r. 2006) o řádění tornád ve středu USA: Zničeno 1600 domů. Doposud běžné tornádo nezničilo víc, než pár domů.

Vichřice, orkány... Ani Evropa není ušetřena od nebývale silných a ničivých vichřic.

Povodně: Po celém světě, přibývají v počtu i rozsahu, nemají v paměti pamětníků obdoby.

Sucha:  Zatímco některé části světa se topí v povodních, jiné trpí suchem. (Když střední Evropa trpěla obrovskými dešti a povodněmi v roce 2002, západ USA, včetně Kolorada trpěl obrovským suchem – pouhých 5 deštíků ve 3 parných letních měsících. Pamatuji, že téměř 2 měsíce vůbec nezapršelo, byly příděly vody, lidé museli nechat uschnout trávníky kolem domů. Mnoho rolníků utrpělo velké ztráty a zkrachovalo.

Teplotní extrémy:  Extrémní výkyvy v teplotách ze dne na den se za mého mládí neděly. Něco se mění...

3. Epidemie:

AIDS, šílená kráva, ptačí chřipka, Hoof-to-mouth nemoc dobytka, atd. Zamyslete se: pokaždé, když se někde objeví jedna z těchto nemocí, nesmyslně se vybíjejí stovky dobytka a tisíce kusů drůbeže. Četl jsem v posledních letech několik zpráv, kdy i jen podezření z nemoci Šílené krávy způsobilo vybití velkých stád dobytka. Mohl by to být nenápadný způsob, jak se zbavit konkurence a zmocnit se zdrojů potravy?

West Nile Virus (Spavá nemoc) se skrze komáry šíří po USA, několik lidí vloni zemřelo, a mnoho lesů bylo v USA „nebezpečných.“

Chřipka: Pamatuji, že když jsem byl kluk, člověk se mohl zbavit chřipky za 3-7 dní s acylpirinem a citrónem. Dnes lidé bojují s některými druhy chřipek 2-3 týdny, na některé umírají důchodci a kojenci v důsledku vysokých horeček.

Rakovina, tuberkulóza, pohlavní nemoci..., o kterých si 20. století myslelo, že je vymýtilo nebo snížilo počet onemocnění, se začínají opět rozmáhat. Nesprávným používáním antibiotik lidé „vypěstovali“ super-virusy, které oddolávají většině známých léků.

4. Chování lidí:

Rostoucí počet sobců, morálních zvrhlíků, podvodníků – i v „církvi“ (2 Tim 3:1-5);  „pro navýšení zla, láska mnoha lidí vychladne ...“ - Matouš 24:12.

5. Církev:

Obrovské odpadání od Pravdy, celými denominacemi je přípravou na nevěstku víry ve Zjevení 17.

2 Tes 2:3: Nenechte se žádným způsobem podvést; protože ten Den nepřijde, dokud nejprve nenastane odpadání od pravdy... Řecké slovo apostacía neznamená odpadání od Boha nebo od víry, jak některé překlady uvádějí, ale odpadání od Pravdy. Tj. od Božího Slova. V církvích se bude učit všechno možné, jen ne čistá Bible. To je odpadání od Pravdy, které měl apoštol Pavel na mysli. A to se dnes děje! Bible se sice ještě občas cituje, ale víc a víc PŘEKROUCENĚ. Verše jsou často vytrženy ze svých pasáží a je jim jako samotným větám často připisován jiný význam, než jaký mají v dané pasáži, kde jsou použité. Tomu se odborně říká eisegeze. Kazatel chce jakýkoliv svůj názor podložit nějakým veršem z Bible, bez ohledu na to, že ten názor je v ROZPORU s učením Bible. Popularita takových kazatelů, kteří kázáním náboženského humanismu lechtají hříšníkům uši, raketově roste. Na druhou stranu se víc a víc opovrhuje kazateli, kteří ještě dobře káží Bibli. (Usuďte sami, co je lepší – slova lidí, nebo slova Boží, jak jsou zaznamenány v Bibli. Kdo vám líp poradí, jak žít, jak zachránit svou duši, jak přežít tento blázinec – člověk, který se plete nebo Bůh, který se neplete).

Nejvyšší standard na posuzování dobra a zla, pravdy a lži je totiž Bible. Jedině Bible lidi varuje, že jsou hříšní a že nemohou ty hříchy nijak odčinit.  A že není jiný způsob, jak obdržet Boží milost, než skrze víru v Jeho Syna, Ježíše Krista, který se obětoval za nás. Proto je tolik snah Bibli buď zředit nepřesnými moderními překlady nebo co nejvíce nahradit jinými „svatými“ spisy. Ale Boží slova jsou zaznamenána jen v 66 knihách Bible, v ničem jiném. (Pokud vezmeme v úvahu, že Židé rozdělovali Žalmy na 5 knih, tak by to bylo zajímavé číslo - 70 knih Bible). Tudíž odpadání od Pravdy je odpadání od ryzího učení Bible.